Nainstalujte si prosím Flash Player.

Vodní ptactvo okolo světa

Ochrana přírody | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

AEWA Newsletter 11

AEWA

Guinea-Bissau a Madagaskar se začlenili do projektu AEWA jako 58 a 59 země

Sekretariát UNEP/AEWA s potěšením přivítal Guineu-Bissau a Madagaskar jako své členy. Guinea-Bissau se do rozrůstající se rodiny AEWA připojila s pořadovým číslem 58 1. listopadu 2006 a Madagaskar se připojil k úmluvě AEWA jako 59. země 1.ledna 2007.

Strategický Plán pro AEWA

Pracovní skupina vypracovala první koncept strategického plánu jako výsledek analýzy situace. Tento koncept byl cirkulován mezi členy všech komisí. Druhá vylepšená verze tohoto konceptu bude předložena členským zemím k okomentování. Pracovní skupina, která se setkala v lednu 2007 při tvorbě tohoto plánu ve složení David Stroud, Rachelle Adams, Bert Lenten, Sergey Dereliev, Florian Keil a konzultant Gen van Bowen. Proces tvorby strategického plánu byl zahájen v Bonnu v listopadu 2006.

Zpráva UN o vlivu změn klimatu na druhy chráněné v rámci AEWA

Zpráva UN o změně klimatu publikovaná mezivládním panelem na změnu klimatu (IPCC) v únoru 2007 zhodnotila, že zjištěný globální nárůst průměrných teplot od poloviny 20. století je velmi pravděpodobně způsoben zjištěným nárůstem koncentrací skleníkových plynů způsobným člověkem. Zvýšení teploty vede k oteplování oceánů, změnám proudění vzduchu což vede k extrémnímu počasí, změnám vegetace. To vše ovlivňuje řadu druhů patřících pod úmluvu AEWA, skrz ztrátu habitatu, snížení populací a změnám v migracích.

Řídící komise projektu Křídla nad mokřady (WOW) se poprvé schází

První schůzka řídící komise WOW se uskutečnila v prosinci 2006 v nizozemském Wageningenu v sídle Wetlands International. WOW je největší iniciativa týkající se mokřadů a vodního ptactva, která se týká Africko- Euroasijského regionu. Tento 12 mil. (USD) projekt se zaměřuje na ochranu kritických oblastí potřebných pro migrující vodní ptactvo. Řídící komise poskytla možnost poprvé poskládat zástupce partnerských organizací projektu k diskusi nad vývojem WOW, zhodnocení pracovního plánu pro 2007 a vybrání priorit akcí pro následující rok.

Vývoj Online Národního Zprávového Systému pro AEWA

Florian Keil, člen sekretariátu AEWA se zúčastnil setkání týkající ho se národních zpráv pro Konvenci Migrujících Druhů (CMS) a AEWA v rámci UNEP v prosinci 2006 v Cambridge,UK. Mezi tématy setkání byly technické otázky týkající se jednotného národního zpravodajského systému pro CMA a AEWA, pod hlavičkou UNEP Knowledge Management Project (KNB), který je realizován zásluhou finanční podpory Norska. Projekt je zaměřen na posílení implementace enviromentálních úmluv skrze vylepšený přístup k informacím podporovaný UNEP Světovým Ochranářským Monitorovacím Centrem (UNEO-WCMC).

Vítání pro Dunia Sforzin a Julanta Kremer

AEWA Sekretariát přijal Dva nové členy týmu. Slečna Dunia Sforzin byla přijata na pozici informativního asistenta pracujícího na publikacích. Slečna Jolana Kremer byla přijata jako týmová asistentka pro administrativu a organizační podporu, překlady. Obě pozice jsou na částečný úvazek.

MOP3 závěry publikovány

Sekretariát AEWA v nedávné době publikoval Závěry Třetího Setkání Členů (MOP3) konaného 23-27 října 2005 v Dakaru, Senegal. První část publikace obsahuje zprávu z konference obsahující všechny závěry a rozhodnutí a dále seznam účastníků a seznam všech dokumentů. Sdělení ze všech konferencí jsou nyní přístupné v druhé části publikace. Publikace lze objednat na aewa@unep.de , nebo je možné si publikaci stáhnout na http://www.unep-aewa.org/meetings/en/mop/mop3_docs/proceedings/mop3_proceedings_engl_complete.pdf

Sedm nových nálepek „ AEWA vodní ptáci“

AEWA sekretariát s velkorysým přispěním vlády Lucemburska publikoval sedm nových nálepek představujících ptactvo, kterým se zabývá AEWA, konkrétně Polák malý (Aythya nyroca), Bekasina otavní (Gallinago media), Ibis skalní (Geronticus eremita), Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni), Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala), Kachnice bělohlavá (Anser erythropus), Berneška tmavá (Branta bernicla bernicla) a Plameňák malý (Phoenicopterus minor). Nálepky lze zhlédnout na http://www.unep-aewa.org/publications/stickers.htm a lze je objednat na aewa@unep.de .

„Vodní ptactvo okolo světa“, kniha s tímto názvem bude brzy publikována

12 března 2007 bude v prodeji dlouho očekávaná kniha „ Vodní ptactvo okolo světa“. První slavnostní představení bude v Hágu, Nizozemí na mezinárodním ceremoniálu. Kniha reprezentuje kombinaci práce stovek vědců po celém světě a dat získaných prací desetitisíců dobrovolníků. Kniha přináší jeden z nejhlubších pohledů na témata spojená s vodním ptactvem a jejich globálními migračními cestami.