Nainstalujte si prosím Flash Player.

Tetřívek obecný

Ochrana přírody | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

V pravidelné rubrice časopisu, která je věnována ohroženým druhů obratlovců, bylo uveřejněno pojednání o Tetřívku obecném. Mimo jeho popis a biologii jsou zde údaje o jeho současném rozšíření u nás. Vyskytuje se prakticky jen v pohraničních pohořích, ze kterých např. jen Krušné hory se zdají v poslední době místem, kde došlo k jeho mírnému růstu počtu. Ve vnitrozemí se již vyskytuje v počtu několika kusů ve Žďárských vrších, poměrně početné populace jsou v Doupovských vrších a Oderských vrších.. Zde jsou tetřívci vázáni na otevřené plochy vzniklé vojenskou činností člověka. Bohužel i lokality jeho přirozeného výskytu vykazují silný úbytek početnosti. Názory na příčiny poklesu jeho početnosti nejsou jednoznačné. Uvádí se ničení a využívání rašelinišť a vřesovišť, nadměrná chemizace prostředí, lov, rušení a další důvody. Nejpravděpodobnější se zdá být souhrnné působení všech těchto nepříznivých okolností Tetřívek obecný je uveden jako taxon v ČR silně ohrožený. Snižující se početnost a celkové ohrožení jsou důvodem zvýšené pozornosti věnované tomuto atraktivnímu druhu v poslední době. Neradostnou situaci by měl změnit záchranný program chystaný MŽP a MZe ČR. Na jaře 2000 proběhlo celostátní mapování tetřívka v ČR.

Ochrana přírody: 55/1 – str. 16-17