Nainstalujte si prosím Flash Player.

Školství a vzdělávání

Školství a vzdělávání | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Fakulta lesnická a environmentální
Oddělení myslivosti

Česká zemědělská univerzita

INFORMACE
PRVNÍ SPECIALIZOVANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM MYSLIVOSTI
NA FAKULTĚ LESNICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ČZU V PRAZE

 

Na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU), Fakultě lesnické a environmentální (FLE) byl v období 1995-2005 systematicky připravován moderně koncipovaný samostatný vysokoškolský studijní obor „Provoz a řízení myslivosti“. V letech 2003-2005 probíhal vlastní akreditační proces. Kladným rozhodnutím akreditační komise Ministerstva školství tak byly vytvořeny podmínky pro dlouhodobě připravovaný systém mysliveckého vzdělávání, které bude mít nezastupitelný význam pro obor myslivosti v podmínkách ČR, ale i pro rozvoj spolupráce se zahraničními subjekty podobného zaměření. Je to poprvé v historii našeho školství, kdy se myslivost stala samostatným studijním oborem. Ve srovnání se zahraničními universitami je FLE ČZU první universitou, která tento obor vymyslela, připravila a úspěšně akreditovala.

Touto akreditací budou již za tři roky připraveni pro náročnou službu v mysliveckém provozu první vysokoškolsky vzdělaní myslivečtí odborníci, kteří budou spolutvůrci moderní myslivosti jako rovnocenného partnera pro blízké obory hospodařící v krajině. Samostatný studijní obor „Provoz a řízení myslivosti“ bude realizován v I. etapě jako tříleté bakalářské studium myslivosti. Studium bude presenční (denní) a kombinované (distanční – dálkové). Pokračující magisterské studium je připravováno ve spolupráci se zahraničními universitami. Po akreditaci tohoto studia, bude možné pokračovat v dalším studiu. Bližší podrobnosti lze poskytnout až po akreditaci.

Při přípravě bakalářského studia se vycházelo z potřeby mysliveckého provozu. Studium je koncipováno tak, aby komplexně připravovalo nové vysokoškolsky vzdělané myslivecké odborníky, kteří díky rozsahu a náročnosti studia najdou plné uplatnění zejména ve všech významných oblastech mysliveckého oboru, tzn.: ve státní správě myslivosti na všech stupních (včetně dalších oblastí státní správy), v místní samosprávě, mysliveckém školství, myslivecké vědě a výzkumu, v oborách nebo bažantnicích, v honitbách (samostatný myslivecký hospodář), specialista-myslivec u subjektů spravujících státní půdu (tzn. LČR, s.p., VLS, s.p., PF ČR aj.), specialista na správách velkých majetků, správce-specialista u spektra subjektů hospodařících na půdě, jako specialista u subjektů ochrany přírody nebo jako myslivecký specialista u Policie ČR, u Státní veterinární správy nebo u orgánů Celní správy aj. Navíc takto širokospektrálně vzdělaní odborníci najdou uplatnění ve všech odvětvích lidských činností současně realizovaných v přírodě (viz. předměty-včelařství, rybářství, rybníkářství, krajinné inženýrství, ochrany přírody, lesnictví, zemědělství aj.).

V rámci celého studia budou studenti absolvovat řadu náročných předmětů z odvětví - lesnictví, zemědělství, rybářství, ekonomiky, včelařství, dále z úseků právních předpisů, státní správy aj.; z myslivosti bude přednášeno 10 náročných mysliveckých předmětů. Pochopitelnou snahou FLE ČZU v Praze je, aby toto specializované vysokoškolské myslivecké studium mohli absolvovat nejen mladí studenti v rámci denního studia, ale aby v první etapě mohli studium absolvovat i odborníci pracující v současné době na některém úseku, kde je myslivost a lovectví pracovní náplní (např. myslivecký výzkum, myslivecké školství, myslivecké organizace, myslivečtí hospodáři, oborníci, bažantníci, specialisté u LČR, s.p. nebo VLS, s.p. aj.), ale i státní správy jako součást kontrolních činností orgánů Policie ČR, Celní správy, České inspekce životního prostředí apod.

Kombinované (dálkové) vysokoškolské myslivecké studium poskytne studentům pracujícím v mysliveckém nebo jiném blízkém oboru podmínky pro plnohodnotné studium v konzultačním středisku v Kostelci nad Černými lesy. Pro samotný obor a jeho rozvoj je kombinované studium přínosem nejen pro absolventy, ale i pro universitu, protože studenti s dlouholetými zkušenostmi z provozu myslivosti budou zdrojem každodenních informací o problémech v oboru myslivosti.

Absolventi tohoto samostatného mysliveckého vysokoškolského studia budou získávat odborné znalosti z následujících předmětů schváleného programu:

obecná ekologie, zoologie, chemie prostředí, nauka o lesním prostředí, matematika, biometrika, bioinformatika, ekonomika a účetnictví, základy práva a správního práva, organizace a evidence půdního fondu, lesnická typologie, dendrologie, ochrana lesa, ekonomika podniku, rybářství a rybnikářství, včelařství, studium ekosystémů, základy zemědělství, krajinná ekologie, oceňování lesa a dalších prvků přírody (včetně zvěře), veterinární medicína, ekonomické aspektů krajinného managementu, územní plánování, lesnická a zemědělská politika, základy lesní výroby, základy zemědělské výroby a ze dvou světových jazyků.

Uvedené předměty pak v průběhu 3 let studia organicky doplňuje i 10 speciálních mysliveckých předmětů, tzn.:

úvod do myslivosti, systém řízení a kontrolní metody v myslivosti, právní předpisy v myslivosti, péče o zvěř a životní prostředí, management zvěře, typologie a myslivecké plánování, myslivecká veterinární péče o zvěř, lovectví a kynologie, obornictví a bažantnictví, myslivecké střelectví a balistika.

Jen pro informaci Vás odborníků z praxe si dovolujeme prezentovat některé podrobnosti ke specifickým mysliveckým předmětům, které budou v průběhu bakalářského studia přednášeny a cvičeny. Jednotlivé myslivecké předměty byly vytvořeny tak, aby v rámci stávajících možností pokryly celý obor myslivosti a dobře připravili budoucí profesionální vysokoškolské myslivce. K přednášení a cvičení jednotlivých odborných mysliveckých předmětů je třeba zdůraznit, že FLE ČZU v Praze oslovila řadu předních mysliveckých odborníků z ČR i zahraničí, kteří se budou externě podílet na prezentaci odborných a aktuálních mysliveckých informací v průběhu celého studia.

Jednotlivé odborné myslivecké předměty

Předmět č.1.
ÚVOD DO MYSLIVOSTI (+světové lovectví a myslivost) (v I. semestru)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; zakončeno – zápočtem)

Cílem předmětu je komplexní seznámení s historickým vývojem lovu (na území ČR, v Evropě, ve světě) a jeho postupný přerod na myslivost. Dále bude provedeno seznámení se současnou světovou situací na úseku lovu a myslivosti. Organickou součástí tohoto předmětu je i prezentace souboru loveckých a mysliveckých zvyků a tradic od nás i ze zahraničí. Nedílnou součástí tohoto předmětu bude i podrobný historický vývoj celého systému lovu a myslivosti. Tento předmět by měl být širokospektrálním úvodem pro celé odvětví myslivosti.

Předmět č. 2.
SYSTÉM ŘÍZENÍ A KONTROLNÍ METODY V MYSLIVOSTI (ve II. semestru)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; 14x1 hodina cvičení; zápočet; zakončeno – zkouškou)

Předmět je rozdělen na dvě části: Systém řízení myslivosti a Kontrolní metody v myslivosti.

V prvé části je pozornost zaměřena na celý systém řízení odvětví myslivosti (tzn. jsou specifikovány základní subjekty systému /řízené i řídící/, jejich vzájemné vazby a podmínky fungování). Specifikováno je celé fungování systému od tvorby honitby, terénní realizace mysliveckých činností a fungování subsystému státní správy (jak v myslivosti, tak odvětvích navazujících). Součástí předmětu bude i podrobné seznámení s fungování celého systému v praxi. Nedílnou součástí předmětu budou i další servisní úseky systému řízení (tzn. GIS, myslivecký informační systém, myslivecká statistika aj.).

V druhé části předmětu je pozornost zaměřena na komplexně pojatý systém kontrol a hodnocení výsledků širokospektrální myslivecké činnosti. Tento systém kontrol je tak nezastupitelnou zpětnou vazbou (pro držitele honiteb, orgány státní správy, stát i veřejnost) k posouzení správnosti všech aplikovaných mysliveckých ochranářsko-chovatelských opatření. Důraz bude kladen na podrobné seznámení se systémem přímé ochrany zvěř, krajiny a honitby prostřednictvím stráží-veřejných činitelů. Pozornost je zaměřena na jednotlivé druhy kontrol a jejich stupně. Cílem předmětu je podrobné seznámení s celým systémem kontrol a hodnocení výsledků aplikace chovatelských zásad v rámci mysliveckého managementu zvěře a krajiny (tzn. měření a hodnocení trofejí, organizace chovatelsko-kontrolních přehlídek, kontroly v rámci honiteb, oblastí, krajů, ČR).

Předmět č. 3
PRÁVNÍ PŘEDPISY V MYSLIVOSTI (III. semestr)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; zakončeno – zkouškou)

Cílem předmětu je hluboké komplexní seznámení s právními předpisy na úseku myslivosti (zákon i prováděcí předpisy). Neoddělitelnou součástí předmětu je podrobné seznámení i s právními předpisy, které se přímo i nepřímo vztahují k odvětví myslivosti (tzn. právní předpisy na úseku lesního hospodářství, zemědělství, ochrany přírody, veterinární medicíny, ochrany zvířat ad.). Důraz bude kladen i na mezinárodní smlouvy, dohody nebo úmluvy, které mají vazbu na odvětví myslivosti. Součástí předmětu je podrobný historický vývoj loveckých a posléze mysliveckých právních předpisů (v ČR i ve světě).

Předmět č. 4.
PÉČE O ZVĚŘ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (III. semestr)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; 14x2 hodiny cvičení; zápočet; zakončeno – zkouškou)

Cílem předmětu je komplexní seznámení s celým systémem péče o zvěř a její životní prostředí (včetně systematické ochrany). V rámci předmětu bude provedeno členění mysliveckých činností na činnosti vztahující se přímo k péči o zvěř (tzn. na průběžné sledování zdravotního stavu a kondice zvěře, na rozsáhlý systém přikrmování, na systém ochrany /proti negativním zásahům lidí, klimatickým vlivům aj./) a na činnosti navazující, tzn. zvyšování úživnosti honiteb (umělé i přirozené). Nedílnou součástí předmětu bude i část zaměřená na mysliveckou ochranu a péči o životní prostředí (která bude realizovaná v součinnosti s vlastníky pozemků, uživateli pozemků a orgány státní správy), včetně cílených úprav krajiny. Právě rozšiřující se oblast myslivecké péče a ochrany životního prostředí se musí stát významnou organickou součástí moderně koncipované myslivosti (tzn. mysliveckého managementu zvěře a krajiny).

Předmět č. 5
MANAGEMENT ZVĚŘE (IV. semestr)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; 14x2 hodiny cvičení; zápočet; zakončeno – zkouškou)

Cíle předmětu vycházejí z pojmu „myslivecký management zvěře“; tzn. komplexně pojatý a ucelený systém od myslivecké ochrany, přes aplikaci mysliveckých chovatelsko-ochranářských zásad, až po systém myslivecké regulace redukce početních stavů vybraných druhů zvěře. Základy předmětu budou tvořit vědecké disciplíny, které jsou nezbytným základem nejen pro chovatelské zásady a jejich přímou aplikaci v terénu, ale i pro systém ochrany zvěře tzn. genetika, etologie, zoologie, částečně i veterinární medicína, vše zaměřené na odvětví myslivosti (včetně navazujících mysliveckých disciplín (stopařství, určování věku zvěře/živé i ulovené/aj.). V úvodu bude popsána a analyzována celá oblast chovu zvěře i oblast přímé myslivecké ochrany. Bude kladen důraz na tu skutečnost, že zvěř je přírodním bohatstvím, a proto musí být pozornost myslivců zaměřena nejen na „tradiční“ druhy zvěře (které jsou předmětem lovu), ale i na další druhy zvěře. Základem chovatelské části předmětu bude podrobně specifikovány zásady chovu jednotlivých druhů zvěře. Další součástí předmětu bude praktická aplikace chovatelských zásad do praxe. Pozornost musí být v předmětu věnována co největšímu počtu druhů zvěře bez ohledu na to jaký bude poměr mezi aplikací myslivecko-chovatelských zásad nebo myslivecko-ochranářských zásad.

Předmět č.6
TYPOLOGIE HONITEB A MYSLIVECKÉ PLÁNOVÁNÍ (V. semestr)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; 14x2 hodiny cvičení; zápočet; zakončeno – zkouškou)

Cílem předmětu je komplexní seznámení s celým systémem mysliveckého plánování a výkaznictví. Tato oblast je velice důležitou součástí mysliveckého managementu zvěře a krajiny (podle zákona o myslivosti je zvěř považována za přírodní bohatství). V předmětu budou dále specifikovány jednotlivé základní prvky systému, tzn. plánování a výkaznictví v procesu chovu a lovu zvěře, včetně plánování a výkaznictví v dalších oblastech činnosti v honitbách. Velká pozornost bude věnována zejména – zařazování honiteb do jakostních tříd (v rámci nového propracovaného systému „Typologie honiteb“), stanovování normovaných a minimálních stavů zvěře, vypracování „plánu mysliveckého hospodaření v honitbě“, vypracování plánů chovu a lovu a lovu pro jednotlivé druhy zvěře.

Důležitou součástí bude i systém plánování a výkaznictví pro další činnosti v honitbách (ochrana, kynologie, krmivová základna, realizace produkce, ekonomické aspekty, hospodaření uživatele aj.). zcela nezastupitelnou součástí tohoto systému je i proces zajišťování maximálně objektivních podkladových údajů (tzn. monitoring) o aktuální situaci v honitbách (zejména přesné údaje o početních stavech populací jednotlivých druhů zvěře). Pozornost bude věnována moderním systémům monitoringu volně žijících živočichů, kdy maximálně přesné údaje o situaci v ekosystémech jsou základem celého managementu volně žijících živočichů. Systém mysliveckého výkaznictví bude vycházet ze státních statistických zjišťování v honitbách, který bude doplněn systémem interního výkaznictví a evidence v honitbách.

Předmět č.7
MYSLIVECKÁ VETERINÁRNÍ PÉČE O ZVĚŘ (V. semestr)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; 14x2 hodiny cvičení; zápočet; zakončeno – zkouškou)

Systém veterinární péče o zvěř je nedílnou součástí systému fungování odvětví myslivosti. Úroveň systému veterinární péče zcela zásadní způsobem ovlivňuje nejen kvalitu populací jednotlivých druhů zvěře, ale i bezpečnost území státu proti pronikání a šíření nemocí. Význam té oblasti je zřejmý v posledních 15 letech, kdy řada chorob přenosných na člověka (zoonózy) proniká na území státu, šíří se na území státu a přímo ohrožuje lidskou populaci (např. KMP, vzteklina, echinokokóza, ptačí chřipka aj.). Proto je důkladné vzdělání myslivců v oblast myslivecké veterinární medicíny zcela nezbytnou a nezastupitelnou součástí studia. Pro účinnou prevenci chorob se však posluchači musí seznámit s jejich etiologickou podstatou.

Předmět č. 8
LOVECTVÍ A KYNOLOGIE (V. semestr)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; zápočet; terénní cvičení)

Předmět je členěn na dvě související a navazující části – myslivecké lovectví a mysliveckou kynologii. Cílem části – myslivecké lovectví bude komplexní seznámení s celým širokospektrálním systémem lovu zvěře. Tato část předmětu musí zahrnovat veškeré kategorie lovu (tzn. jak lov odstřelem tak i chytáním nebo lapáním), veškeré způsoby lovu, včetně podrobné specifikace všech omezení i zakázaných způsobů lovu. Tato část předmětu se bude organicky prolínat s předmětem „Myslivecký management zvěře“ (např. v oblasti stopařství, určování věku zvěře aj.). Součástí předmětu bude i úsek - pomůcky a nástroje k lovu (bude se prolínat s předmětem „Myslivecké střelectví a balistika“). Součástí předmětu bude také specifikace organizování lovu (společných i individuálních), soubor bezpečnostních zásad při realizaci lovu a popis dalších způsobů lovu (norování, chytání a lapání zvěře).

Cílem části – myslivecká kynologie bude komplexní seznámení s celým systém, tzn. specifikace všech plemen loveckých psů a možnosti jejich využívání; dále budou prezentovány základní zásady chovu a výcviku jednotlivých skupin plemen loveckých psů; dále přesná specifikace jednotlivých disciplín a jejich praktický průběh při zkouškách psů). Součástí bude i část zaměřená na popis psa (anatomie, fyziologie aj.), na držení psů a péči o ně, popis základních onemocnění psů aj. Nedílnou součástí tohoto předmětu budou i možnosti moderního žádoucího vývoje této oblasti, včetně moderních vývojových trendů.

Předmět č. 9
OBORNICTVÍ A BAŽANTNICTVÍ (VI. semestr)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; 14x1 hodiny cvičení; zakončeno – zkouškou)

Cílem předmětu je komplexní seznámení s celým systémem intenzivních chovů zvěře v odvětví myslivosti; tzn. intenzivní chov spárkaté zvěře v rámci oborních chovů, chov bažantí (a dalších druhů) zvěře v bažantnicích, intenzivní chovy vodní zvěře pernaté a další formy intenzivních chovů zvěře. Základní oblastí předmětu jsou specifické myslivecké systémy chovu a ochrany uvedených skupin zvěře v rámci intenzivních chovů (včetně systému lovu v rámci intenzivních chovů). Dalším cílem je seznámení s problematikou mysliveckých staveb v oborách, bažantnicích i volných honitbách. V rámci předmětu bude proveden podrobný popis zásad výstavby a budování obor a bažantnic. Součástí bude i systém hodnocení vlivu těchto zařízení na přírodní prostředí, včetně systému úprav a zvelebování krajiny v rámci výstavby a provozu těchto zařízení. Pozornost bude věnována výběru chovaných druhů zvěře, zásadám chovu v těchto zařízeních i specifickým způsobům ochrany a lovu.

Část předmětu by měla komplexně řešit celou oblast „mysliveckých staveb“; tzn. výstavby veškerých zařízení v přírodě v souvislosti s výkonem práva myslivosti. Pozornost bude věnována jak technickým stránkám staveb, tak zásadám bezpečnosti výstavby těchto zařízení a jejich estetického provedení (tak aby byly organickou součástí krajiny i prostředí).

Předmět č.10
MYSLIVECKÉ STŘELECTVÍ A BALISTIKA (VI. semestr)

(rozsah 14 x 2 hodiny přednášek; 14x1 hodinu cvičení; zápočet; zakončeno – zkouškou)

Předmět si klade za cíl, zajistit studentům obecné znalosti a přehled v celé problematice střelecké přípravy zaměřené na lovecké střelectví - zajistit formování vnitřního přesvědčení studentů o nezbytnosti dodržování základních zásad a taktických doporučení pro manipulaci se zbraněmi a používání zbraní a střeliva - prohloubit znalosti o možnostech a účinnosti zbraní, střeliva a jejich balistických vlastnostech - naučit studenty ovládat správnou a bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem. Pozornost bude zaměřena na celou oblast myslivecko-loveckého střelectví; tzn. na historický vývoj loveckých zbraní, historický vývoj loveckého střelectví, současnou situaci v oblasti loveckého střelectví. Nedílnou součástí tohoto předmětu bude i komplexní úsek zásad bezpečnosti zacházení se zbraněmi a loveckými pomůckami v celém procesu lovu (včetně „Mysliveckého řádu“).

V rámci plánu České zemědělské univerzity FLE v Praze se předpokládá se, že celé myslivecké studium (především dálkové a později i denní) bude postupně přesunuto do detašovaného centra ČZU do Kostelce nad Černými, kde bude v moderně rekonstruovaném kosteleckém zámku vytvořeno komplexní „CENTRUM MYSLIVOSTI.“ Cílem ČZU v Praze je soustředit do moderních prostor zámku v Kostelci n.Č.l. myslivecké univerzitní školství, systém dalšího mysliveckého vzdělávání i úsek mysliveckého výzkumu (univerzitní garance za výzkum v daném oboru jsou zcela běžné v řadě vyspělých států světa).

Plánuje se, že v tomto „Centru myslivosti“ v Kostelci n.Č.l. budou postupně k dispozici školní honitby, školní obory i školní bažantnice (pro denní i noční cvičení studentů ze všech oblastí myslivosti), čímž se toto rozsáhlé pracoviště stane skutečným centrem mysliveckého školství, vzdělávání a výzkumu. Studentům a pedagogům tak budou (vedle uvedených školních terénních mysliveckých pracovišť) postupně k dispozici nezbytná nová moderní zařízení pro vzdělávání moderních myslivců, např. pitevny, laboratoře, sbírkové sály, specializované učebny-laboratoře myslivosti, audio-video učebny, odborné knihovny, školní kynologické centrum/psinec/, školní centrum sokolnictví, školní střelnice aj.

Toto „Centrum myslivosti“ v „lůně černokosteleckých hvozdů“ pak bude moci, vedle náročného studia, postupně nabídnout studentům i realizaci dalších souvisejících aktivit – např. kurzy loveckých průvodců, kurzy ornitologie, kursy ochrany přírody, kurzy vědecké přípravy, kurzy přípravy expertů a soudních znalců, kurzy trubačů, sokolnické kurzy, kynologické kroužky, kurzy střelby z krátkých zbraní, kurzy sebeobrany, kurzy jezdectví, kurzy preparace živočichů a trofejí aj.

Z uvedené stručné informace je zřejmé, že prezentované samostatné myslivecké vysokoškolské studium „Provoz a řízení myslivosti“ bude studiem komplexním, širokospektrálním i náročným. Náročnost a rozsah studia si tak bude vyžadovat nejen kvalitní pedagogy-myslivecké odborníky, ale i takové studenty, kteří budou ochotni a schopni udělat vše pro zdar v náročném studiu i vše pro zdar své budoucí činnosti v myslivecké praxi.

 

Přihlášky na specializované vysokoškolské studium myslivosti (denní i dálkové) je třeba předložit do konce března 2006 na studijním oddělení Fakulty lesnické a environmentální na ČZU v Praze (t.č. 224.383.743; 224.384.883) /informace na internetu/.

Přijímací zkoušky se skládají z biologie (na úrovni gymnázia).

Podrobné odborné informace podají pověření pracovníci ČZU FLE, oddělení myslivosti:

doc. ing. Miloslav Vach, CSc. (vach@fle.czu.cz; mob.:775.557.880; ČZU: 224.383.723)

ing. Libor Řehák, Ph.D.(venatores@seznam.cz; mob.: 606.74.77.77.

Informaci obdrží (e-mailem):

- státní správa myslivosti - městské úřady s rozšířenou působností;

- státní správa myslivosti - krajské úřady;

- státní správa myslivosti – ministerstva;

- ČMMJ (+okresní myslivecké spolky ČMMJ; pokud jsou k dispozici adresy);

- Asociace profesionálních myslivců ČR;

- Safari club international Bohemia;

- Řád sv. Huberta;

- LČR, s.p. (+lesní správy a oblastní inspektoráty);

- VLS, s.p. (+ podřízené jednotky – divize);

- Státní veterinární správa Praha (+OVS);

- Orgány celní správy;

- PČR (+Okresní ředitelství PČR);

- Zemědělský výbor PS PČR; Podvýbor pro rybářství, myslivost, včelařství.., ZV PS PČR

- Ministerstvo zemědělství (+Myslivecká rada ministra zemědělství /+členové rady)

- Ministerstvo životního prostředí.

 

Jen pro informaci zdůrazňuji, že příprava a prosazení samostatného mysliveckého vysokoškolského studia (v tomto pojetí v prvém státě na světě) bylo jedním se základních cílů nově ustavené APM ČR v roce 1995. Asociace a všichni její členové mohou být skutečně hrdi na to, že i svým dílem (třeba jen prostým členstvím v organizaci, která tento krok /přes úsměšky většiny myslivců i organizací/ vždy prosazovala) přispěli k tomuto historickému kroku na cestě k reformě odvětví myslivosti.

Děkuji všem věrným členům APM ČR

Materiál a informaci vypracoval: ing. Libor ŘEHÁK, Ph.D. prezident APM