Nainstalujte si prosím Flash Player.

Myslivost ve světě

Myslivost ve světě | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Monitoring činnosti AEWA a dalších mezinárodních organizací

Zpracovává VÚLHM, v.v.i.

Ing. Martin Hučko, Ing. František Havránek, CSc.

Newsletter FACE 2/2007

1.2. Pokračující debata ohledně palných zbraní v Evropském Parlamentu

Německý liberál A. Almaro chce měnit klasifikaci palných zbraní, tak aby tato klasifikace odpovídala Protokolu UN o palných zbraních. Křesťansko demokratická skupina EPP-ED se k tomuto návrhu přikláněla a socialistická PES zatím nemá vyjasněnou pozici týkající se této otázky.

3.2. H5N1 v Spojeném Království

H5N1 ptačí chřipka byla jako letošní druhý případ v EU potvrzena na velké krůtí farmě na východě Anglie. Dosavadní situace není tak znepokojující jako situace v předešlém roce, kdy docházelo k výskytům u mnoha populací divokého ptactva. Pro další informace které se týkají ptačí chřipky lze navštívit stránky vytvořené FACE : www.avianinfluenza-hunting.org

3.-5.2. Mise do Itálie

Na základě iniciativy prezidenta skupiny pro udržitelný lov při EP S. Berlato byla v severo-italské Vicenze uspořádána konference týkající se rozdílů v tradicích lovu mezi Itálií a ostatní Evropou. Myšlenkou, která se nesla celou konferencí, bylo to, že lov musí být vždy prováděn v udržitelné podobě, tak aby mohl být zachován i pro příští generace. Druhý den proběhlo pod patronací viceprezidenta FACE G. BANA setkání AECT (Evropská komise pro tradiční lov), kde se probírala aktuální témata, jako zákaz „parany“ jako druhu lovu ptactva ve Španělsku a procedury Evropské komise proti Maltě kvůli jarnímu lovu některých druhů ptactva. Poslední den byl věnován návštěvě továrny firmy Berreta.

8.2. Belgická CIC seznámena s hygienickými pravidly EU

Belgická CIC měla příležitost se důkladně seznámit s pravidly EU a jejich začleňováním do Belgického právního systému díky prezentaci Prof. Jean – Marie Giffroy DVM, který také pracuje jako poradce FACE pro otázky zvířecího welfare. Program na „přeměnu lovců na vyškolené osoby“ se zdá být v plných obrátkách.

8.2. Více o NATURA 2000 a projektu pro Udržitelný lov

Evropský projekt na podporu Natura 2000 pro uživatele zejména lovce se blíží ke svému konci a proto se sešla Řídící skupina tohoto projektu, aby vyhodnotila dosavadní výsledky a hledala konsenzus na finálních aspektech projektu. Diskutována finální zpráva a dále materiály, které se budou používat při korespondenci mezi národními korespondenty a lovci v zemích jejich působnosti. Mezi dalšími byl zmíněn rozvoj internetových stránek www.faceNATURA2000.net které se budou snažit podávat co nejpřesnější a nejhlubší informace ohledně Natury 2000 a udržitelném lovu.

9.2. PETA není taktická?

Safari Club International informoval o případu, kdy dva zaměstnanci organizace PETA (lidé pro etické zacházení se zvířaty) byli zadrženi a byli odsouzeni k 10 dním vězení, 12 měsíční podmínce a dalším trestům za to, že odebírali zvířata z útulků a veterinárních ordinací a poté je zabíjeli, i když majitelům útulků i ordinací tvrdili, že jim najdou nový domov. Toto samozřejmě přináší jiný pohled na práci této „welfare organizace“.

12.2. FACE se seznámila se svým více prezidentem řešícím komunikace

Oddělení komunikací se v sídle FACE poprvé sešlo s novým viceprezidentem FACE se zaměřením na komunikace p. Des Crofton. Kontakt s někým kdo se přímo účastní všech jednání, rozhodování je pro oddělení komunikací velice důležitý a přínosný. Na setkání se řešily většinou technické otázky jako interFACE, Technická skupina a vylepšení web. stránek.

14.2. Pokles stavů vodního ptactva

AEWA sekretariát cirkuloval zprávu, která se brzy objeví ve vědeckém časopise Animal Conservation. Týká se výzkumu faktorů ovlivňujících pokles stavů vodního ptactva. Zajímavé bylo ujištění, že celosvětově lov vodního ptactva nemá na početnost překvapivě vliv. Jako nejpodstatnější se jeví změny krajiny, intenzivní zemědělství a další „lidské“ faktory.

14.2. Vnitřní skupina „udržitelného lovu“ Evropského parlamentu se sešla ve Štrasburku

Setkání této skupiny „udržitelného rozvoje, biodiverzity a venkovských aktivit“ zahájil prezident – koordinátor Michl Ebner. Prvním bodem jednání bylo sporné a problematické téma „zvěřina 2004“ zejména regulace tohoto nařízení, které jsou v mnoha případech zcela nereálné, úzce vymezující atd. Zástupci lovecké federace z Bádenska a Wurtemberska vystoupili např. s příkladem nerealistické definice „zpracování zvěřiny“ a podmínek pro „trénovanou osobu“ a uvedli jak nesmyslně si některé lokální autority toto nařízení EU vykládají. Dr. Horst Schnallhardt, který byl jedním z členů komise EP, která toto nařízení schválila potvrdil, že některé tyto lokální interpretace jdou daleko za záměr, který EU při tvorbě tohoto nařízení měla a nepřinášejí nic pozitivního. Vnitřní skupina si vyžádala prostřednictvím svého prezidenta urgentní vytvoření dokumentu týkajícího se zvěře, zvěřiny a zpracování zvěřiny, který by zamezil různým interpretacím jak na státní tak i lokální úrovni. Další jednání se zaobírala také např. zbraněmi, ale téma zvěřiny při jednání zcela dominovalo.

15.2. Tradiční lov holubů bude pokračovat?

Prezident a Generální Sekretář FACE se sešli v Paříži se zástupci Francouzské lovecké federace FNC, aby řešili spolu s lokálními a národními autoritami možnosti pokračováni tradičního lovu holubů v únoru v určitých částech Francie. Účastníci řešili problémy spojené s tímto zvláštním druhem lovu a předestřeli možné podmínky při jejichž splnění by bylo možné v lovu pokračovat. Face přesto plánuje před definitivním rozhodnutím mezinárodní setkání, kam by pozvala zejména zástupce zemí, kterých se tehto problém také týká (Španělsko, Itálie).

16.2. Představitelé „Zelených“ organizací hovoří o CITES

Široké spektrum enviromentálních přestavitelů využilo příležitosti poskytnuté Evropskou komisí k tomu, aby se vyjádřili k návrhům, které budou předloženy ke schválení na konferenci účastníků CITES, která se uskuteční začátkem června v Hágu. Jak se dalo předpokládat tak téměř všichni zástupci organizací jako Greenpeace, The international fund for Animal welfare militantně volali po okamžitém zákazu jakéhokoliv obchodu a to i s tropickým dřevem, velrybami, žraloky a dalšími „symbolickými“ druhy. Druhá skupina organizací (WWF, IUCN Fauna a Flora International atd.) jednala více pragmaticky a volali po regulovaném obchodu, podporujícím biodiverzitu a pomáhajícím lokálnímu obyvatelstvu. FACE prezentovala problematiku z pohledu lovců a dala návrhy k mnoha doplňkům.

20.2. Budoucí Prezident la chasse

FACE prezident se zúčastnil fóra „Chasse en campagne“ kde se představili téměř všichni potencionální kandidáti na prezidenta národní lovecké organizace FNC a představili své vize a nápady na zlepšení asi 350ti zúčastněným. Prezence několika velkých jmen politiky ( Royal, Sarkosy, Le Pen) jen vyjadřuje politickou sílu 1,3 milionu lovců a jejich rodin, a to že lov není zdaleka jen zábava, ale silná ekonomická a dynamická součást života na Francouzském venkově.

21.2. EU směrnice pro management velkých šelem?

Generální sekretář se zúčastnil setkání „vědecké pracovní skupiny Zvyky“, kde se seznámil s druhým návrhem Italského institutu pro aplikovanou ekologii pro koordinovaný mezinárodní management velkých šelem. Na základě připomínek z jednání a připomínek, které stále přicházejí se vytvoří nový návrh, který bude představen v dubnu a pak se připraví finální verze směrnic, která by měla být přístupná v průběhu června. Ve stejné době se bude konat řada národních workshopů, jako součást programu hrazeného prostředky EU na šíření osvěty o velkých šelmách. Tato osvěta bude završena na jaře 2008 na panevropské konferenci, která se bude konat právě na toto téma. FACE bude dění sledovat a samozřejmě bude všemožně hájit pozice lovců.

22.2. Zvířecí vedlejší produkty, pravidla budou přehodnocena

Od loňska se EK a členské země snaží hodnotit, jak fungují jednotlivé nařízení Regulací z roku 2002 týkajících se živočišných vedlejších produktů (všechny produkty živočišného původu, které nejsou určeny jako lidská potrava). Cesty jak zjednodušit a přizpůsobit lokálním podmínkám tyto nařízení se zdají být alespoň u částečného konce, neboť již v létě májí být zveřejněny nové regulace. Generální sekretář FACE se sešel s klíčovým zástupcem D.G. Sanco aby se seznámil s částí týkající se lovu (trofeje atd. jsou brány jako vedlejší produkt) a i nadále bude vývoj v této problematice sledován.

23.2. Lov s pomocí luku v Evropě

President a Sekretář Evropské Asociace Lovu Lukem www.europeanbowhunting.org navštívili sídlo FACE, aby si pohovořili o této stále populárnější formě lovu. Lov lukem je přijímán velice dobře jak širokou veřejností tak i ochranářskými organizacemi a není omezován legislativou EU. Problém je zatím v tom, že lov lukem není zatím dobře chápán ostatními lovci. V porovnání s USA, kde je v 15 mil. lovců 3,5 mil. lovců s lukem, je počet lovců s lukem v Evropě zatím docela zanedbatelný (25000). EBA se nadále hodlá s FACE stýkat a řešit problémy.

26.2. Nový Generální ředitel IUCN v Bruselu

Od ledna 2007 má Světová Ochranářská Unie IUCN novou ředitelku p. Julia Marton-Lefevre.

27.2. ECM a EU pro rurální rozvoj

FACE asistentka Helene Soyer se zúčastnila debaty organizované ECM (Evropské venkovské hnutí) na Evropské Ekonomické a Sociální Komisi. Této akce se zúčastnilo asi 60 organizací a Evropských institucí. Cílem je vybudovat síť administrativy, organizací a ostatních aktivit souvisejících s rozvojem venkova. Tato síť byla měla fungovat jako sběrna informací a předávat informace dál.

27.2. Severský přítel opouští Brusel

Svůj post ředitele úseku Severské Lesní Rodiny opouští Tomas Landers. Jeho dalším působištěm bude Švédská Lesnická Organizace.

28.2. Film proti obchodu se zbraněmi promítán v Evropském Parlamentu

Holandský film odhalující obrovské rozměry ilegálního obchodu se zbraněmi byl promítán na půdě Evropského Parlamentu. Film ukazuje hrůzy válek v třetích zemích, kde je používána většinou ilegálních zbraní. Film obviňuje Evropu a USA jako původce těchto zbraní což bylo do jisté míry zavádějící, protože většina zbraní v třetích zemích pochází z Ruska a Číny.

CIC Newsletter 1/2007

Koexistence velkých šelem a lidí: hrozba nebo benefit?

Prvního května proběhne v Bělehradě Symposium týkající se problematiky velkých šelem spoluorganizované CIC a Loveckou Asociací Srbska. Lektoři z celé Evropy budou usilovat o jeden cíl: lepší pochopení postavení lovců ve snahách o zachování velkých šelem. Velké šelmy jsou součástí Evropského kulturního a přírodního dědictví. V některých zemích jsou šelmy brány jako lovná zvěř, v jiných jsou snahy o jejich imigrace nebo reintrodukce a v jiných nejsou vítány vůbec. Vzniká tak otázka jak máme jako lovci-ochránci jednat v přítomnosti velkých šelem migrujících do našich zemí. Toto bylo hnacím motorem při hledání vhodného tématu pro zahájení letošního zasedání CIC. Program se zaměřuje hlavně na Evropu, i když částečně se bude zabývat i problémy v Africe. Lektoři se budou snažit zmapovat všechny úspěchy i neúspěchy v managementu velkých šelem v Evropě. Jak píše Prof. Pavel Hell v jednom z klíčových příspěvků symposia „Lidské problémy s velkými šelmami v Evropě rostou“. Největší problémy způsobuje medvěd, protože v některých případech napadá i lidi. Např. na malém a relativně chudém Slovensku žije cca 600 medvědů. Na ně připadá asi 6 útoků na lidi za rok, 200 zabitých ovcí, 10 zabitých krav, 240 zničených včelích úlů, mnoho zničených ovocných stromů, zničené krmelce pro zvěř atd. I přes to je jejich existence akceptována a tolerována. Země v Alpském regionu se shodují, že medvěd by měl kolonizovat celé Alpy, ale když se po 170 letech jeden medvěd vrátí do velkého a bohatého Německa a zabije pár ovcí, je zastřelen namístě, aniž by někoho ranil. Jestliže jsou medvědi v zemi vítáni, jejich existence se neobejde bez problémů, které musí být tolerovány. Jen ve velmi řídce osídlených zalesněných oblastech jako část Chorvatska se jejich existence obejde „bez problémů“.

Prezentace lektorů se budou zabývat různými aspekty koexistence jako: přijmutí širokou veřejností, politické pohledy, ochranářský status a monitoring. Lektoři přijedou ze sedmi Evropských zemí a v regionálních pracovních skupinách bude zastoupení ještě větší. V druhé části symposia budou mít účastníci možnost slyšet rozdílné přístupy různých zemí k této problematice. Tento široký program nabídne velkou příležitost pro sumarizaci toho co se v současné době v problematice velkých šelem děje. Třetí část symposia bude věnována diskusi. Doufáme, že dosáhneme lepšího porozumění problematiky. Symposium se uskuteční v Hotelu Hyatt Regenty a výsledky budou publikovány na CD v létě 2007.

Je možné pomoci drobné zvěři podporou vrcholových predátorů?

14. srpna se v rámci IUGB kongresu v Uppsale uskuteční workshop komise drobné zvěře pod tímto názvem. Vrcholoví vědci v oboru predace budou diskutovat současné problémy a cestu do budoucnosti.

Již řadu let se Komise Drobné Zvěře (SGC) zaměřovala na ovlivnění moderního zemědělství tak, aby docházelo k menšímu úhyn zvěře. I když tato snaha byla do jisté míry úspěšná, vyřešila řadu problémů a zjistila, že to co v současnosti nejvíc negativně ovlivňuje drobnou zvěř není zemědělství. Velké problémy stále zůstávají, posílené současnou snahou o využití biopaliv, ale největším problémem drobné zvěře je stále predace. Pokud má někdo snahu o rozšíření stavů drobné zvěře, musí se jistě pustit do tlumení „středních“ predátorů. S návratem vrcholových predátorů (dravců, vlků atd.) je zřejmý úbytek „středních“ predátorů. Otázkou je zda z tohoto stavu bude drobná zvěř benefitovat. Můžeme dělat něco, abychom pracovali s vrcholovými predátory a ne proti nim? V minulosti bývali tito predátoři eliminováni kvůli ochraně domácího dobytka, ale je to třeba i nyní? Tady je shrnutí faktů:

1) Zjištění, že predace středních predátorů je limitujícím faktorem pro populační hustoty drobné zvěře znatelně narostla v posledních letech s řadou příkladů, které by se daly jmenovat.

2) Tradiční kontrola predátorů je překonaná, přímý efekt pesticidů je také věcí minulosti, většina predátorů je nyní plně chráněna. Současně se mnoho druhů predátorů rapidně rozšiřuje jako vlk, kojot, tchoř, velcí dravci, krkavec a výr.

3) Je zde také zřejmé, že populace středních predátorů jsou snižovány vrcholovými predátory jako příklad poštolka jestřábem, jestřáb výrem, liška kojotem a ježek jezevcem. V prériích severní Ameriky se spolu návratem kojota a vytlačením lišky zdvojnásobil hnízdní úspěch drobné zvěře. Důvod je v tom, že kojot má mnohonásobně větší teritorium a proto jsou jím způsobené škody na drobné zvěři zanedbatelné.

4) Praktické implikace nejsou ještě ověřené, ale potenciálně by mohla podpora velkých predátorů pomoci snížit predaci drobné zvěře. V Jižní Africe byli podporováni leopardi a orli, aby snížili populace paviánů a promyk, kteří likvidovali frankolíny a perličky, můžeme se o něco podobného pokusit i v Evropě a Severní Americe. Máme stále více evidence, že presence některých vrcholových predátorů jako výr a orli v oblastech Španělska pomáhá kontrolovat stavy středních predátorů.

Tato zjištění jsou jistě velice zajímavá a důležitá, bohužel je tato oblast stále velice málo probádána a je třeba hlubšího rozboru. Je třeba také zaujmout racionální stanovisko k tomuto problému. Nyní je doba na změnu. Jako první krok sponzoruje CIC Komise Drobné Zvěře workshop, diskusi jak pokračovat do budoucnosti v rámci IUGB konané 14 srpna v Uppsale. CIC je velice ráda, že se může podílet na této velice důležité akci, kde vystoupí řada předních vědců z Finska, Švédska, Anglie, Francie, Itálie, Španělska a Německa.

Trofejové lovy, lovy trofejí a vedení záznamů o trofejích

CIC uspořádá workshop s tímto názvem během svého Generálního zasedání v Bělehradě. Trofejový lov je klíčovým komponentem „Udržitelného loveckého turizmu“ spolu s residenčním rekreačním lovem. Toto setkání je prvním krokem vůči CIC „Lov trofejí a trofejový lov“. Ve dvou sezeních zhodnotíme minulost a budeme analyzovat trendy do budoucnosti lovu trofejí. „Porovnáme hlavní Evropské, Africké a Americké hodnotící systém. Integrace konceptu lovu trofejí a databáze do „programu pro udržitelný lovecký turizmus“.

CIC Muzeum – ukázka našich úspěchů

Od pradávna měli lidé snahy zachycovat to, co pro ně bylo v dané době typické. Také CIC se snaží uchovat svou minulost a současnost pro budoucí generace a má pro tyto účely i skvělé místo – muzeum Palárikovo. Je opravdu vynikající, že toto muzeum může sídlit v místě, kde vznikla v roce 1928 idea na založení CIC. Smyslem muzea je ukázat jak minulost, tak i současné dění a úspěchy komisí a pracovních skupin CIC. Muzeum se také snaží reprezentovat všechny členské země. Samozřejmě že budování expozicí v muzeu je nákladná činnost a proto děkujeme všem, kteří nám v této činnosti finančně pomáhají a pomáhat budou. Tímto také apelujeme na členy a příznivce CIC s prosbou o jakoukoliv podporu tvorby expozic v muzeu.

Aktivity Komise Migrujícího Ptactva na Sibiři

Aktivity Komise Migrujícího Ptactva (MBC) na Sibiři byli započaty na konci 80tých let minulého století na popud iniciativy Prof. Heleny Rogachevové a za podpory Prezidenta MBC v té době Dr. Herberta Kalchtreutera. MBC pak navázala dlouhodobou kooperaci s Ruskou Akademií Věd a také Studijní skupinou husí, labutí a kachen severní Eurasie (GSDSG), což je hlavní objekt v oblasti výzkumu a ochrany vodního ptactva v Rusku. V posledních letech běželo najednou až šest projektů za velké podpory současného prezidenta MBC Nielse Kanstrupa. Proč Sibiř a dálný východ Ruska? Dálný východ Ruska od Sachalinu přes pobřeží i s Kamčatkou a Čukotkou je klíčovým hnízdním místem migrujících ptačích populací východní asie. Priority v těchto projektech jsou jednak ochrana specificky ohrožených druhů, vypracování prozkumů mapujících lov vodního ptactva, získávaní zkušeností a znalostí tradičních lovců daných oblastí, doporučení zlepšení lokálních loveckých praktik a postih pytláctví. S tím, že tato oblast je velice řídce osídlena souvisí to, že se jedná o oblast, kde je velice dobře zachován tradiční ráz lovu. Toho je třeba využít k čerpání znalostí a originálních forem lovu.

Příslib do budoucnosti pro Sokola stěhovavého hnízdícího na stromech

CIC sokolnická komise finančně podporovala projekt Sokola stěhovavého hnízdícího na stromech skrze pracovní skupinu pro zachování sokola. Díky této iniciativě se populace sokola v Německu významně rozšířila a došlo k osídlení nových teritorií. CIC bude i nadále tento projekt podporovat a bude se snažit o reintrodukci v jižní oblasti dřívějšího rozšíření sokola. Populace sokola stěhovavého hnízdící na stromech měla svoje nejvyšší zastoupení okolo roku 1930, kdy v centrálním Německu hnízdilo asi 400-600 párů. Mezi lety 1950-1976 nastal prudký pokles, který byl završen totálním vyhubením v roce 1976. Za tímto vývojem stály hlavně antropogenní vlivy jako DDT atd. Od roku 2001 bylo vypuštěno asi 200 sokolů s cílem vytvořit 25 teritorií kde se bude tato populace vyskytovat. V roce 2006 už populace čítala 10 dlouhodobě hnízdících párů, 4 nová teritoria s páry u kterých nebylo zjištěno hnízdění, dále bylo odchováno 17 mladých a dalších 8 bylo adoptováno. Na místech vypouštění se odchovalo 18 mladých pocházejících ze stanice Prof Saara z Hamburku a dalších 9 z nebezpečných hnízd na budovách. Celkem si 52 mladých imprintovalo hnízdění na stromech. V centru populace v severním Brandemburgu nový pár nahradil par, který byl stracen v roce 2005 a další pár změnil teritorium o 5 km , přičemž další pár se ihned přemístil do jejich starého teritoria. Tyto příklady demonstrují silnou a adaptabilní populaci v rozvoji. V jižní části se na úspěchy teprve čeká, protože 4. vypouštěcí stanice, která se nachází v tomto teritoriu se spustila teprve v roce 2004 a 5. stanice, která je také v této oblasti asi 25km od Polských hranic je zatím v přípravách.

Ochrana koroptví polních v Irsku

Sokolnická komise CIC finančně podporovala zachování koroptví v Irsku prostřednictvím fondu na ochranu koroptví v Irsku. V celé Evropě došlo k poklesu jak rozšíření tak i stavů koroptví. Rozsah těchto změn je vidět na příkladě toho, že před rokem 1914 bylo ročně uloveno 25 mil. ks koroptví. V Irsku došlo k lokálnímu vymizení koroptví téměř ve všech regionech. Spolu s modernizací zemědělství, změnami a kolapsy ekosystému byly koroptve v Irsku vytlačeny do jediné reprodukční populace. Právě toto stálo za vznikem fondu na podporu koroptví, který se stará o klasické formy pomoci jako vypouštění, změny prostředí atd. Změna prostředí byla prováděna během projektu formou zakládání koroptvích políček s ovsem a trávami. Na jaře 2007 bude vyseta i řada pruhů simulujících tradiční formu zemědělství. Přikrmování se provádělo do té míry, aby bylo zabráněno rozprchnutí populace a aby jedinci vstupovali do hnízdní sezóny v dobré formě. V průběhu minulých třech let se členové Castletownroche loveckého klubu připravovali na vypouštění koroptví přípravou hnízdních ploch, zimovišť, potravních pruhů vše na ploše 150 ha. V roce 2006 bylo nejprve aklimatizováno a poté vypuštěno 45 ks koroptví. Tento projekt poslouží jako hledání cesty k znovuzavedení koroptví do Irské krajiny. První úspěch projektu se dostavil ihned, když na lokalitě zahnízdily čejky.

Návštěva prezidenta komise migrujícího ptactva Nielse Kanstrupa v Iránu

6. června se v Teheránu konala úspěšná konference týkající se ptačí chřipky a udržitelného využívání ptactva. Akce byla pořádána Iránskou delegací CIC a Iránskou asociací lovců a milovníků přírody. Akce se zúčastnilo 230 zájemců o tuto problematiku. Hlavním řečníkem byl Niels Kanstrup, který podal dvě prezentace, jednu o udržitelném využití vodního ptactva a druhou o ptačí chřipce, lovu a vodním ptactvu. Během diskusí se snažil Niels Kanstrup zvýraznit roli CIC v podpoře udržitelného loveckého turizmu. Setkání poskytlo výbornou příležitost pro výměnu poznatků a dále přineslo velice přínosný dialog mezi zástupci vlády a zástupci loveckých organizací, což byl velice důležitý krok, zejména k prolomení bariér mezi loveckými organizacemi a ministerstvem pro enviroment. Díky pořadatelům se uskutečnila po setkání exkurze do lovecké obory severně od Teheránu. Exkurze pokračovala dále na střelnici, kde proběhla malá soutěž v trapu. Tato konference byla v podstatě první akcí pořádanou Iránskou delegací CIC od reorganizace v roce 2003. Delegace uvažuje o projektu využití území asi 500km východně od Teheránu, kde se naskýtá výborná možnost využití pro lovecký a eko – turizmus spojený s ochranou zvěře. Bohužel dořešení tohoto projektu stále brání nevyjasněné majetkové vztahy na tomto území. Iránská delegace CIC vystoupí i na jednání CIC v Bělehradě 3 května. Irán je obklopen třemi kontinenty- Asií, Afrikou a Evropou. Tato unikátnost v kombinaci s obrovskou rozlohou země zaručuje velkou variabilitu ekosystémů i zvěře. Irán je znám jako země původu mnoha druhů divokých ovcí a koz jako např. koza bezoárová. Mnoho trofejí těchto zvířat pochází právě z Iránu. Fauna zahrnuje také mnoho tropických druhů jako leopard a obrovské množství migrujícího ptactva. Lov má v Iránu dlouhou tradici a zákaz lovu v souvislosti s ptačí chřipkou způsobil mnoho frustrace a pytláctví. CIC vysvětlila, že celkový zákaz lovu byl nevhodný a proto se nyní neloví pouze migrující druhy. V Iránu je 400 000 registrovaných lovců a země skýtá obrovský potenciál pro lovecký turizmus.

Úspěšný monitorovací workshop CIC v Číně

CIC v kooperaci s Administrativou Čínského Státních lesů (SFA) uspořádala monitorovací workshop 7-8 prosince 2006 v Lijiang, provincie Yunnan. Hlavním cílem workshopu byl odhad velikostí populací divoké zvěře a možnosti kontrolovaného udržitelného využití zvěře. Z tohoto důvodu Swarovski – Optik demonstroval nejnovější techniku (Digiscoping). Tato technika umožňuje fotografování vzdálených objektů s pomocí světla. Účastníci měli možnost diskutovat o výhodách této novinky a měli jí možnost vyzkoušet, protože tato oblast Číny umožňuje díky své geografii, silnému slunečnímu záření atd výborné podmínky pro sledování migrujícího a přezimujícího ptactva. Tato metoda je tedy nezbytná pro dokumentaci a monitorování. Tato událost přitáhla asi 100 odborníků, rozhodujících pracovníků z celé Číny. CIC jasně vyslovila svoji tezi „Ochrana ani udržitelný lov nejsou možné bez monitorování zvěře“. Tato událost byla spolufinancována firmou Swarovski a SFA a učinila další významný krok pro monitorování, a společný cíl všech zúčastněných: udržitelné využívání divoké zvěře v rámci mezinárodních konvencí.

Kalendář akcí

1.5. Symposium „koexistence velkých šelem a lidí“ Bělehrad, Srbsko

www.cic-wildlife.org/?id=254

2.-5.5. 54. Generální zasedání CIC Bělehrad, Srbsko

www.cic-wildlife.org

22.5. Mezinárodní den pro Biodiverzitu,

www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day.shtml

31.5. 2hý ples CIC Vídeň, Rakousko

4.6. Prezentace výsledků projektu prostředí úhoru Berlín, Německo

www.lebensraum-brache.de

5.-6.6. Prezentace výsledků projektu prostředí úhoru Park of Schloss Bel.

Berlin, Německo

5.6. Světový enviromentální den „Tající led-horké téma“

www.unep.org/wed

3.-15.5. 14. Konference členů CITES Hague, Holandsko

www.cites.org/eng/cop

14.-16.6. 125. výročí Chasse Suisse Chateau-d´Oex, Švýcarsko

www.jagdschweiz.org

14.-15.7. Mezinárodní sokolnický festival Reading, Anglie

www.falconryfestival.com

27.-29.7. CLA lovecký festival Leeds, Anglie

www.gamefair.co.uk

13.-18.8. 28mý Kongres IUGB Uppsala, Švédsko

www.conference.slu.se/iugb2007

1.9. 100. výročí Societé de Vénerie Chantilly, Francie

www.venerie.org

14.-17.9. 1. mezinárodní konference rodu Servus Fiera di Primiero, Itálie

www.cervus2007.parcopan.org

19.-23.9. Sokolnická konference Poznaň, Polsko

www.peregrinus.pl/conference2007.php

21.-26.9. 5tý Evropský kongres Mamologů Siena, Itálie

www.euromammalcongress.org

27.-30.11. Stálá komise Bernské konvence Strassburg, Francie

CLA lovecký festival ve Velké Británi

Každoroční festival CLA, který se koná v Harewood house je příkladným setkáním lovců, majitelů pozemků, rybářů, jezdců na koních. Tento festival je výborným příkladem popularizace venkovského života a všeho co k tomu patří, tedy i problémů.

Pravidla a směrnice pro přechod na udržitelný lov v MTC ( třetí země středozemí)

Příprava na udržitelný lov stěhovavých ptáků v třetích zemích středozemí

Projekt podporovaný EU

Jonathan Bernard (projekt manager), Nigel Varty (konzultant), Nonie Coulthard (konzultant) Majdi Salameh (regionální koordinátor), Claudia Azafzaf (projekt manager Tunis), Bassima Khatib (projekt manager Libanon)

1. Úvod

1.1.Lov stěhovavých ptáků v MTC

Lov stěhovavých ptáků má v oblasti Středozemního moře tisíciletou tradici. Tento lov má také nezanedbatelný socio – ekonomický význam zvláště v rurálních oblastech. Problémem je to, že mnoho z ulovených ptáků patří k ohroženým druhům. Lovu se přikládá velký vliv na pokles stavů jednotlivých druhů hnízdících v Evropě a zimujících v Africe. Existují lokality, kde dochází k nahromadění velkého množství stěhovavých ptáků při jejich cestě přes Středozemní moře (efekt hrdla láhve) vlivem zúžení moře a tím logicky kratšího přeletu a právě v těchto oblastech dochází k největším ztrátám. Lov pomocí zbraní, sítí, smyček, pastí, nástrah atd. se rozšiřuje Sportovní lovectví se zejména rozmáhá v posledních letech. Existuje celá řada faktorů, které vedou k vyšší intenzitě lovu (vyšší příjmy, levnější střelivo, terénní automobily atd.). Lov však může být efektní pomůckou v boji s chudobou rurálních oblastí. Např. plán implementací (POI) světového summitu udržitelného rozvoje (WSSD) uznává lov jako jeden z velmi důležitých faktorů ovlivňujících chudobu. Také konvence biologické diverzity (CBD) řadí udržitelné využívání přírodních zdrojů mezi jeden ze svých cílů.

1.2. Potřeba pravidel a praktického kódu udržitelného lovu

Bohužel lov v regionu MTC není udržitelný. Velká část lovu je ilegální s využitím ilegálních pomůcek, jedů, lov mimo sezónu, mimo povolené území, lov chráněných druhů… Management lovu ptactva v této oblasti je charakterizován špatnou legislativou, právní podporou, chybějícími kapacitami ve vládních a nevládních organizacích, špatnou komunikací, špatným informačním systémem, konflikty mezi ochránci a lovci atd. Neexistují náhrady za tradiční formy obživy lidí. Neexistují „pravidla správného lovu“ v tomto regionu.

1.3. Projekt udržitelného lovu organizace Birdlife

Cílem projektu je posílení managementu udržitelného lovu ptactva ve vybraných zemích severní Afriky a středního východu sousedících se Středozemním mořem. Projekt chce učinit sérii regionálních opatření, projektů na kterých se budou podílet jak vlády tak i ochranářské a lovecké organizace z Tunisu a Libanonu. Tyto první dva projekty poslouží jako pilotní projekty pro další země regionu.

1.4. Účel směrnic

Směrnice mají za účel usnadňovat rozhodování, zvyšovat informovanost, hledat silné a slabé stránky, hledat mezery v legislativě atd. Směrnice budou sloužit zejména vládním agenturám, technickým pracovníkům, ale samozřejmě také jako zdroj informací je budou využívat i lovecké kluby atd. Směrnice obsahově zahrnují výsledky práce AEWA, The Birds Directive, Ramsar Handbook atd. Směrnice prošly vývojem a např. workshop konaný v září 2006 přinesl podněty od zástupců organizací AEWA, BirdLife international, UK royal society for protection of Birds, CIC, FACE atd. Směrnice mají několik kategorií jako např. legislativa, plánování, regionální kooperace, vzdělávání….

1.5. Definice termínů

V těchto směrnicích je lov používán jako výraz zahrnující všechny myslitelné druhy lovu. Udržitelné využívaní je v těchto směrnicích nutno chápat jako lov využívající přírodní zdroje, který nevede k poklesu biodiversity. Nedochází tedy k poklesu stavů populací, nedochází ke změnám chování, distribuci jednotlivých druhů.

2. Směrnice pro udržitelný lov stěhovavých ptáků v regionu MTC

2.1. Základní principy

Směrnice mají 5 základní principů.

1) Všichni lidé by měli volně užívat stěhovavé ptáky v rámci pravidel a zákonů chránících tito ptáky a také by měli využívat možnost v rozhodovacích procesech zaměřených na udržitelné využívání migrujících ptačích populací.

2) Musí se udržovat vyváženost mezi loveckými a ochranářskými prioritami

3) Mezinárodní dohody musí být respektovány v jednotlivých zemích, přes které ptáci migrují. Každá ze zemí musí zodpovědně rozhodovat o využívání migrujícího ptactva.

4) Náklady spojené s managementem udržitelného lovu by měly být financovány z prostředků jednotlivých zemí a lovců a měli by odrážet příjmy z využití migrujícího ptactva.

5) Rozhodování o pravidlech , legislativě, regulacích atd. na národní úrovni by měl být založen na zdravých vědeckých studiích, v případě že tato data chybí, mělo by se postupovat podle pesimistických odhadů, protože jakákoliv prodleva v akci způsobená nedostatkem informací může být kritická pro jednotlivé druhy.

2.2. Strategie a plánování

Situace v zemích regionu MTC je z hlediska koordinace lovu, plánování a strategie lovu velice špatná. Některé ze zemí nejsou ani členy mezinárodních úmluv a pouze Alžír a Maroko mají národní lovecký plán. Proto jsou navrženy následující operační kroky:

1) Dosáhnout plného členství všech zemí MTC regionu v mezinárodních úmluvách i s plněním závazků a cílů.

2) Zajistit to, že národní strategie vezmou v potaz hodnoty související s využíváním těchto ptáků.

3) Identifikovat a zrevidovat strategie, které dovolují neudržitelný lov a navrhnout náhrady podporující udržitelný lov.

4) Zajistit adekvátní distribuci prostředků získaných lovem, podpora lokálních ekonomik.

5) Zajistit to, aby národní legislativy spojené s lovem upřednostňovaly tradiční formy lovu v případě, že nejsou v rozporu s udržitelným lovem.

6) Zavést problémy udržitelného lovu do širších spekter ochrany přírody, rurálního rozvoje, zemědělství a lesnictví a plánovacího procesu na národních i lokálních úrovních.

7) Vytvořit a zprovoznit národní akční plány pro lov ptactva ve všech zúčastněných zemích. Tyto plány musí zahrnovat management všech forem lovu v udržitelné podobě.

8) Vytvořit a zprovoznit národní strategie a akční plány, které by omezovaly používání olova ve střelivu.

9) Vytvořit a podporovat alternativní živobytí pro lokální lovce, trapery a obchodníky s ptactvem a podporovat iniciativy redukující ilegální lov, např. ekoturizmus, křepelčí farmy atd.

Tvorba strategií a implementace v regionu MTC

1) Dosažení toho, že všechny země regionu budou členy mezinárodních úmluv (CBD, CMS, AEWA, Ramsar a CITES) a budou se také těmito úmluvami řídit

2) Ukončení používání olova jako střeliva a náhrada alternativními materiály. V současné době panuje shoda v tom, že je třeba nahradit toxické olovo působící nepočitatelná úmrtí zejména vodního ptactva alternativami jako je např. ocel, wolfram, bismut. Národní politiky by měly okamžitě ukončit používání olova na mokřadech a do zhruba 5 let zcela ukončit používání olova v loveckém střelivu a dále podporovat zavádění a používání alternativních produktů (daňové zvýhodnění atd.)

3) Adresovat potřeby lokálních komunit. Dosud existují problémy v tom, že výnosy z lovu většinou bohužel nezůstávají v kraji, kde lov proběhl.

2.3. Legislativa a regulace

Ilegální aktivity jako lov chráněných druhů, používání nelegálních pastí, lov mimo sezónu, na zakázaných místech, používání jedů jsou praktiky v rozporu s udržitelným, lovem. Právě proto je nutné vytvořit efektivní regulace a důsledně je také prosazovat

Situace v regionu MTC

Existují obrovské rozdíly mezi zeměmi v tom, jak jsou jejich legislativy a regulace kvalitní. Slabiny jsou zejména v těchto bodech:

• Nejasná, zastaralá legislativa, postrádající důležité body, implementační regulace.

• Chybějící integrovaný systém legislativy související s lovem v jednotlivých zemích

• Neadekvátní národní legislativy pro implementaci mezinárodních úmluv

• Malé penalizace při porušování právních norem ve vztahu k lovu

• Neadekvátní revize lovecké legislativy a slabé konzultování s přímými účastníky (lovci, majitelé, ochránci…)

Operační strategie pro udržitelný lov

1) Identifikovat protichůdná nařízení, překrývající se s loveckou legislativou a učinit nápravy.

2) Zajistit to, že všechny sektory společnosti mají možnost využívat migrující ptactvo s ohledem na respektování tradic atd.

3) Zajistit to, že mezinárodní úmluvy jsou plně inkorporovány do národních legislativa regulací.

4) Zajistit plné pokrytí loveckých restrikcí v národních legislativách. Toto by mělo obsahovat povolené a zakázané metody lovu, list druhů, které mohou být legálně loveny, limity lovu, chráněné druhy,povolené doby lovu…)

5) Stanovit těžké pokuty (peněžní i vězení) za nedodržování stanovených pravidel (zabíjení, odebírání vajec, přesuny hnízd…)

6) Stanovit přesné restrikce podle kterých se dá obchodovat, provádět transport, chovat migrující ptactvo a stanovit roční limity pro obchod.

7) Zajistit, aby legislativy a regulace zaručily dostatečnou záruku prevence poškození lokalit, zemědělských plodin migrujícím ptactvem ve specifických obdobích roku a lokalitách.

8) Zajistit kontrolu výroby, držení, transportu a používání zbraní, munice, pastí a dalšího loveckého materiálu národním regulačním a licenčním systémem spojeným s trvdou penalizací přestupků.

9) Zajistit zastoupení loveckých a ochranářských skupin v rozhodovacích procesech týkajících se lovu migrujícího ptactva.

4.4. Management pro udržitelný lov ptactva

Management lovu by měl minimalizovat enviromentální dopad loveckých aktivit a optimalizovat socioekonomické a ekologické přínosy lovu. Speciální ohled by mělo dostat to, aby lovem nebyly poškozováni i jedinci nelovených druhů (rušení, mylný odlov, změny prostředí pro zlepšení lovitelnosti…)

Situace v regionu MTC

Kvalita managementu lovu v zemích MTC je velice proměnlivá, ale ani jedna země nemá opravdu kvalitní systém. Mezery v kvalitě jsou zejména v těchto bodech:

• Institucionální slabiny jako neexistence jednoho zástupce všech lovců

• Nedostatek kapacit a zdrojů pro implementaci odpovědností (finance, neodborný personál, nekvalitní trénink, nekvalitní vybavení)

• Chybějící kvalitní systém registrace zbraní, vydávání loveckých lístků…

• Nedostatek konzultantů a zapojení zúčastněných partií v managementu lovu na národních i lokálních úrovních

Operační směrnice pro udržitelný lov

Vytvořit a implementovat plán národních managementů pro lovené druhy, které mají nepříznivý ochranářský status a učinit kroky pro nápravu, kde je třeba adresovat ztráty, poklesy četností v populacích.

Vytvořit a implementovat roční plány lovu chránící lovené druhy

Vytvořit a implementovat národní lovecké koncese a lovecké licenční systémy související s prověřováním kvalit lovců a případným školením.

Vytvořit a implementovat certifikační systém „udržitelný lovec“, v rámci kterého by měli být lovci nuceni přijmout národní kód praxe (CoP) a vykazovat statistiky lovu. Toto bude podmiňovat vydání loveckých licencí.

Vytvořit a implementovat národní plány pro management lovu ptactva z umělých odchoven ve smyslu aby nedocházelo k ohrožení stěhovavého ptactva (změna genetické výbavy…)

Vytvořit a implementovat národní plány pro management loveckých turistů

Vytvořit efektivní individuální a institucionální kapacity v klíčových vládních agenturách pro management lovu a ochrany stěhovavého ptactva i se souvisejícím řešením konfliktů.

Posílit a/vytvořit spolupráce, propojení mezi všemi stupni vládních organizací, legislativy a managementu a vylepšit koordinaci mezi různými mechanismy managementu, aby se zabránilo nekonzistentní práci, duplikacím..

Vytvořit systém financující management lovu z poplatků za lovecké licence, daní ze střeliva…

Tvorba směrnic a problémy s implementací v regionu MTC

Doporučení na řešení problémů spojených s tvorbou a implementací směrnic:

Tvorba a funkce loveckých licencí a povolenek je nejúčinnější cestou pro management a monitorování lovců a jejich aktivit a pomáhá získávat finance pro management lovu a ochranu druhů. Získání licence b mělo být podmíněno testem znalostí, školením a výkazem úlovků na konci každého roku.

Vývoj a adopce kódu praxe (CoP) pro udržitelný lov. Národní kód praxe by měl vzniknout a být podporován v každé zemi. Příklad takovéhoto kódu praxe je v příloze. Tento CoP by měl být součásti zkoušky předcházející získání licence

Omezování rušení migrujícího ptactva lovem. Toto rušení může vážně narušit život ptactva a nutit je vydávat energii na hledání jiných stanovišť, změnit jejich vzorce chování. Toto narušení je velice nevhodné zejména v době hnízdění před a po migraci kdy je jakákoliv ztráta energie nenahraditelná. Proto musí být při lovu zohledněna i tato problematika.

Tvorba a management loveckých obor a útočišť. Obory vyžadují speciální management s ohledem na stěhovavé ptactvo. Měli by vzniknout klidové zóny (útočiště), kde nejsou ptáci rušeni a i mimo tyto zóny se musí brát ohled na stěhovavé ptactvo.

Management loveckého turismu. Lovecký turismus může být velice signifikantním zdrojem financí pro lokální ekonomiky. Je nutné ho však kvalitně organizovat, tak aby vznikly nové pracovní pozice na lokální úrovni, zachovaly se lovecké tradice a nedošlo k narušení udržitelného lovu. Lovečtí turisté by měli plnit stejné požadavky jako lovci a i lovecké cestovní kanceláře a lovečtí průvodci by měli být certifikovaní a licencováni. V lokalitách, kde dojde k nárůstu lovecké turistiky se musí provádět průzkumy hodnotící vliv lovu na prostředí.