Nainstalujte si prosím Flash Player.

 

NÁVRH NA ROZSAH, STYL, OBSAH A PROGRAM

SVĚTOVÉ VÝSTAVY VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ

BRNO  2010

 

Na pracovním jednání konaném dne 26. 6. 2008 se všechny zúčastněné odborné subjekty dohodly, že se budou -v rámci přípravného organizačního výboru- podílet na přípravě komplexního návrhu projektu „Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví - Brno 2010".

Úkolem všech přítomných subjektů bylo, aby na další pracovní schůzce předložil každý z členů přípravného výboru svůj návrh na charakter celé výstavy, na akce, které navrhuje k realizaci a na další návrhy a připomínky ke konání této rozsáhlé a mimořádné myslivecké akce. Na posledním pracovním jednání bylo rozhodnuto, že veškeré návrhy jednotlivých subjektů sice budou jejich odbornými návrhy (jejichž jsou autory), ale dle dohody se pak ostatní subjekty budou rozhodovat na kterém návrhu a v jakém rozsahu budou spolupracovat.

APM ČR vypracovala tento vyžádaný materiál a tímto jej dnes 16. 7. 2008 oficiálně předává v písemné formě přípravnému organizačnímu výboru světové výstavy (na jednání 16/7 jej prezentoval Řehák).

NÁVRHY APM ČR (v závorce autor návrhu)

Bod č. 1

Systematické členění světové výstavy

(autor L.Řehák)

APM navrhuje, aby se diskuse přípravného organizačního výboru světové výstavy zaměřila na celkovou koncepci této výstavy. APM navrhuje, aby vážený organizační výbor zvážil a posoudil tři základní možnosti koncepce celé výstavy:

Koncepce vytvoření rozsáhlých národních expozic, kde se bude na jedné ploše soustřeďovat celé spektrum prezentovaných oborů (prezentace státu, lesnických subjektů, mysliveckých organizací, literatury, zbraní a střeliva, uměleckých děl s loveckou tematikou, školství, věda a výzkum aj.)

 

Nebo koncepce, kdy se vytvoří ze všech účastníků (tzn., i států) jednotlivé specializované expozice - např., expozice „Historický vývoj lovecké a myslivecké literatury"; kdy budou prezentována myslivecká a lovecká literatury v subexpozicich jednotlivých států či velkých sběratelů;

Nebo koncepce kombinovaná - kdy budou základem velké expozice jednotlivých států, kdy některé vybrané oblasti mohou být prezentovány v rámci rozsáhlých tematicky zaměřených expozic (např., expozice uměleckých děl „Lov a myslivost v malířství, kresbě rafice a sochařství" - kde bude třeba zajistit komplexní nepřetržitou ostrahu těchto expozic.

 

Bod č. 2

Realizace doprovodných odborných akcí

(autor L.Řehák)

APM ČR navrhuje, aby se brala v úvahu ta skutečnost, že není naprosto nutno, aby všechny odborné a jiné akce související se světovou výstavou byly realizovány právě v tomto týdnu průběhu výstavy.

U řady odborných i doprovodných akcí se může uvádět: AKCE .....(ta a ta) .... PROBĚHNE U PŘÍLEŽITOSTI (V SOUVISLOSTI) SVĚTOVÉ VÝSTAVY MYSLIVOSTI... ; a akce se pak mohou konat v ČR prakticky po celý rok 2010.

 

Bod č. 3

Název a zaměření celé akce

(autor Řehák Libor)

Původně byla celá akce prezentována jako mezinárodní výstava trofejí u příležitosti výstavy trofejí v roce 1910; v této fázi se jednalo o určité pnutí mezi ČMMJ a navrhovatelem ČZU, protože tato akce konkurovala mezinárodní výstavě trofejí pořádané ČMMJ v roce 2009;

teprve když Unie mysliveckých organizací (na návrh APM) změnila celé zaměření světové výstavy na celé spektrum neloveckých činností, došlo ke konsensu všech mysliveckých subjektů a jejich účasti na předběžné diskusi o spolupořádání světové výstavy (díky tomu, že výstava v roce 2010 přestala být konkurencí výstavy v roce 2009 a stala se prakticky jejím organickým pokračováním v celém procesu propagace myslivosti v ČR a všech mysliveckých subjektů.

v souladu s tímto vývojem proto navrhla APM i název celé akce:

„SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ

- BRNO 2010"

prosazujeme pojem „výstava vývoje myslivosti a lovectví" proto, že pojem „vývoje" znamená, že nejde je o pouhou prezentaci stávajícího stavu, ale jde o prezentaci vývoje (staletého) myslivosti i lovectví;

prosazujeme a upřednostňujeme pojem „myslivosti", protože chceme prezentovat sílu a nesmírný potenciál systému myslivosti; lovectví (i když historicky starší, je jen sekundárním zaměřením; i přesto, že řada států bude prezentovat pouze lovectví);

chceme dát na výstavě maximální prostor především prezentaci progresivnímu a širokospektrálnímu systému (středo a východoevropské) myslivosti (jejíž systém může být velkou inspirací pro řadu států světa);

úsek lovu a lovectví bude bezesporu velmi zajímavý pro širokou diváckou veřejnost;

pojem „světová" dodá celé akci na významu a návštěvnické přitažlivosti; navíc pokud výstavu deklarujeme jako světovou výstavu myslivosti a... bude i název „světová" odpovídající, protože při účasti středo a východoevropských „mysliveckých států tam máme prakticky celý „myslivecký" svět.

 

Bod č. 4

MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE

(autor Řehák Libor)

jedná se o tom, zda bude jedna MEGAKONFERENCE tvořená dílčími workshopy, které budou zaměřeny na dané problematiky;

Jednotlivé konference:

„ONDATRA ZIBETHICA - STO LET OD VYPUŠTĚNÍ TOHOTO DRUHU NA EVROPSKÝ KONTINENT"

„MODERNÍ MYSLIVECKÝ MANAGEMENT PŘÍRODY"

„SYSTÉM KONTROL A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LOVU - JAKO NEZASTUPITELNÁ SOUČÁST MODERNÍHO MYSLIVECKÉHO MANAGEMENTU"

„ZVĚŘ A DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ KRAJINY" (Červený)

„PERSPEKTIVY TETŘEVOVIÝCH V EVROPĚ 21.STOLETÍ" (Červený)

„KOEXISTENCE SPÁRKATÉ ZVĚŘE, VELKÝH ŠELEM A ČLOVĚKA" (Červený)

 

Bod č. 5

SLAVNOSTÍ MYSLIVECKÝ PRŮVOD BRNEM

(autor Řehák Libor)

Uspořádání velkého mysliveckého průvodu městem je jedním z dlouhodobých cílů APM ČR;

Myslivecký průvod městem Brnem u příležitosti světové výstavy vývoje myslivosti - by měl prezentovat úroveň odvětví myslivosti, společensko-kulturní úroveň myslivců, širokospektrálnost odvětví myslivosti, tisícileté lovecké a myslivecké tradice, kulturně-společenskou úroveň myslivců a lovců ve světě; dále by měly být prezentovány všechny specializované skupiny myslivců - sokolníci, kynologové, trubači, aj.

Složení průvodu myslivců - myslivci, lovci (z jednotlivých regionů ČR a dalších států), kynologové se psy z jednotlivých klubů, sokolníci s dravci, jízdní myslivci, trubači s fanfárami, myslivecké prapory aj.

Pochod z výstaviště přes (do) centra Brna; zakončen velkým shromážděním. (možná i sv. Hubertskou mší pod volným nebem?)

 

Bod č. 6

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁBENÍ JELENA

(autor Řehák Libor)

světová soutěž ve vábení jelena, které se zúčastní specialisté na vábení jelenů z celého světa;

ČR má s pořádáním těchto soutěží ve vábení jelena zkušenosti a i jistou tradici (která byla po roce 1989 zahájena soutěží ve vábení jelena ve Žďáru nad Sázavou v roce 1995 u příležitosti mezinárodní konference „Jelení zvěř 95"; autor tehdejšího návrhu Řehák);

Mistrovství světa může mít několik subk. (např., do 18 let, do 25 let, nad 60 let a otevřená).

 

Bod č. 7

MISTROVSTVÍ SVĚTA TRUBAČŮ

(autor Řehák Libor)

Záměrem je uspořádání „Mistrovství světa trubačů loveckých a mysliveckých signálů";

Soutěžit se bude ve 3 kategoriích:

Kategorie jednotlivců;

Kategorie skupin (specifikovat počty);

Hlavní kategorie - Kategorie národních týmů bez omezení počtu trubačů;

Pokud by byly nějaké problémy uskutečnila by se pouze zajímavá kategorie „Mistrovství světa národních týmů"; které postaví jednotlivé státy.

 

Bod č. 8

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁBENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVĚŘE

(autor Řehák Libor)

šampionát bude zaměřen na desetiboj ve vábení vybraných druhů zvěře (savce i ptáky)

soutěž může být zaměřena nejen na zvěř v Evropě, ale i na všech kontinentech.

 

Bod č. 9

SVĚTOVÉ GRAND PRIX - STŘELBA NA LOVECKÉM PARKŮRU

(autor Řehák Libor)

klasická soutěž ve střelbě na loveckém parkůru;

získat mistrovství světa není reálné, ale neměl by být problém zajistit v dané disciplíně alespoň GRAND PRIX;

parkůrových střelnic je dnes v ČR již dostatek.

 

Bod č. 10

SVĚTOVÉ GRAND PRIX - LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA

(autor Řehák Libor)

klasická soutěž ve střelbě loveckými kulovými zbraněmi;

získat mistrovství světa není reálné, ale neměl by být problém zajistit v dané disciplíně alespoň GRAND PRIX;

ani s kulovou střelnicí nebude v ČR problém.

 

Bod č. 11

SVĚTOVÉ GRAND PRIX VE SEETU A TRAPU

(autor Řehák Libor)

klasická soutěž v brokové střelbě v disciplínách skeet a trap;

získat mistrovství světa není reálné, ale neměl by být problém zajistit v dané disciplíně alespoň GRAND PRIX;

s kvalitní brokovou střelnicí nebude v Brně žádný problém.

 

Bod č. 12

VELKÁ SVATOHUBERTSKÁ MŠE

(autor Řehák Libor)

dáváme jen proto, aby se na tuto společenskou akci nezapomnělo;

jinak to bude zřejmě akce pro kolegy z Řádu sv. Huberta.

 

Bod č. 13

SYSTEMATICKÁ EXPOZICE ODVĚTVÍ PREPARÁTORSTVÍ

(autor Řehák Libor)

preparátorství by se mělo na výstavě prezentovat jako moderní odvětví, které plní komplexní služby na vymezeném úseku lovu a myslivosti;

preparátorství musí být na výstavě prezentováno jako odvětví, které osciluje mezi vysoce odborným a specializovaným řemeslem a uměním;

součástí světové výstavy musí být velká expozice preparátů všech druhů lovené zvěře z celého světa;

součástí expozice by měl být odborný průnik do odvětví preparátorství; měly by být na exponátech prezentovány různé způsoby a techniky preparování;

musí být prezentovány veškeré pomůcky a nástroje na preparování;

musí být prezentovány preparáty v různých stádiích preparování, aby byl návštěvníkům jasný postup celého procesu;

musí se vyhlásit nějaká mezinárodní-světová soutěž preparátorů;

vhodný by byl i světový kongres preparátorů, kam by se sjeli preparátoři z celého světa;

 

Bod č. 14

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ LOVU A MYSLIVOSTI

(autor Řehák Libor)

bude plně v kompetenci dr. Pospíšila;

cílem APM je, aby celá rozsáhlá expozice jasně dokladovala veřejnosti, že lov a myslivost jsou historicky první a nejstarší řemesla člověka; stejně jako to, že se jen díky lovu a neohroženým lovcům získal člověk dominantní postavení mezi živočišnými druhy na této planetě;

 

Bod č. 15

EXPOZICE-PREZENTACE LOVECKO-MYSL. EXPOZIC Z NAŠICH HRADŮ A ZÁMKŮ

(autor Řehák Libor)

APM má představu, že by bylo možné shromáždit z našich hradů a zámků (a jejich depozitářů) obrazy, tapiserie a sochy s loveckou či mysliveckou tematikou;

taková rozsáhlá expozice nebyla dosud nikdy na jednom místě a při tak mimořádné příležitosti soustředěna.

 

Bod č. 16

EXPOZICE - MYSLIVOST A LOV V HISTORICKÉM VÝVOJI VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

(autor Řehák Libor)

APM má představu, že by bylo možné shromáždit z veřejných i soukromých sbírek obrazy, tapiserie a sochy s loveckou či mysliveckou tematikou;

taková rozsáhlá expozice nebyla dosud nikdy na jednom místě a při tak mimořádné příležitosti soustředěna;

organicky by se tato expozice propojila se sbírkami z hradů a zámků;

myslím, že i celá řada sběratelů ze zahraničí poskytla ze svých sbírek obrazy i sochy s loveckou a mysliveckou tematikou.

 

Bod č. 17

KONCERTY BRNĚNSKÉ FILHARMONIE - LOV A MYSLIVOST V HUDBĚ-HUDBA V LOVU A MYSLIVOSTI

(autor Řehák Libor)

APM navrhuje, aby organizační výbor oslovil Brněnskou filharmonii s tím, zda by mohla na březen 2010 nastudovala na 3-4 koncerty barokní skladby známých autorů s loveckými motivy a loveckou tematikou;

byla by to významná akce na úseku kulturně-společenském na celé výstavě; doklad o duchovním rozměru odvětví myslivosti a myslivců;

tato kulturní akce by posloužila i jako setkání všech čestných hostů výstavy a sponzorů výstavy;

 

Bod č. 18

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ V LOVECKÉ A MYSLIVECKÉ LITERATUŘE

(autor Řehák Libor)

APM chce shromáždit rozsáhlou expozici historického vývoje myslivecké literatury; odborné i beletrie;

tato expozice by na široké platformě dokladovala, celý historický vývoj lovecké i myslivecké literatury;

stejně tak jako celou řadu speciálních oborů z nich se skládá celé odvětví myslivosti;

APM se domnívá, že celá řada „mysliveckých" států by se velmi ráda pochlubila historickým vývojem své lovecké a myslivecké literatury;

tato rozsáhlá i zajímavá expozice by zcela jistě oslovila i zajímala mysliveckou i nemysliveckou veřejnost.

 

Bod č. 19

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ LOVU A MYSLIVOSTI U LESNICKÝCH SUBJEKTŮ

(autor Řehák Libor)

APM má představu, že prezentace historického vývoje lovu a myslivosti u lesnických subjektů by byla velmi zajímavou expozicí;

Expozice by měly mít LČR a VLS, které budou prezentovat historický vývoj lovu a myslivosti u těchto státních subjektů;

Další expozicí na toto téma historického vývoje lovu a myslivosti by měla být expozice některého z velkých soukromých lesních majetků (Schwarzemberk nebo Colloredo Mansfeld);

Nebylo by od věci, aby další expozicí byl historický vývoj lovu a myslivosti u nějakého velkého subjektu městských či obecních lesů;

Od věci by nebyla ani expozice vzorového ŠLP MZLU v Brně se sídlem ve Křtinách.

Tím by se zkompletovala celá expozice vývoje lovu a myslivosti a lovu v lesích.

 

Bod č. 20

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVU U SUBJEKTŮ OCHRANY PŘÍRODY

(autor Řehák Libor)

APM má představu, že by prezentace historického vývoje lovu a myslivosti u subjektů ochrany přírody mohla být velmi zajímavou expozicí;

Struktura celé expozice:

prezentace historického vývoje lovu a myslivosti u MŽP (včetně systému státní správy myslivosti, prezentace statistických údajů, doklady o aplikaci chovatelských zásad, záchranné akce aj.);

prezentace historického vývoje lovu a myslivosti u jednotlivých Národních parků v ČR.

 

 

Bod č. 21

EXPOZICE-HISTORICKÝ VÝVOJ V LOVECKÉM A MYSLIVECKÉM ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

(autor Řehák Libor)

komplexní expozice historického vývoje loveckého a mysliveckého školství;

prezentace historického vývoje loveckého a mysliveckého školství ve školách, kde byli historicky vzděláváni lovci a myslivci (např., historicky nejlepší v ČR - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita);

v této expozici musí být rozsáhlá expozice mysliveckého vzdělávání v rámci mysliveckých ZK a zkoušek pro myslivecké hospodáře organizovaných Okresními mysliveckými spolky ČMMJ;

součástí expozice musí být i komplexní myslivecké vzdělávání mládeže v rámci „Zlaté srnčí trofeje"!!

mělo by se jednat o ucelenou a komplexní expozici prezentující vše z loveckého a mysliveckého školství a vzdělávání; jistě se přidají se svými expozicemi (na toto téma) i ostatní „myslivecké" státy;

mohlo by jít o velmi zajímavou expozici, která by mohla oslovit i mladé budoucí myslivce.

 

Bod č. 22

EXPOZICE-HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉ VĚDY A VÝZKUMU

(autor Řehák Libor)

komplexní expozice historického vývoje loveckého a mysliveckého výzkumu a vědy;

prezentace jednotlivých vědecko-výzkumných pracovišť-ústavů (z ČR, Evropy i světa); komplexní prezentace všech činností všech pracovišť; komplexní prezentace historického vývoje těchto pracovišť;

prezentace dosažených výsledků, prezentace aktuálně realizovaných vědecko-výzkumných úkolů;

prezentace všech zajímavých pomůcek, které jsou využívány v procesu vědy a výzkumu;

 

Bod č. 23

EXPOZICE-PREZENTACE HISTORICKÉHO VÝVOJE MYSLIVECKÝCH ORGANIZACÍ

(autor Řehák Libor)

zvláštní expozici by si zasloužily i myslivecké a lovecké organizace z ČR i zahraničí;

myslivecké i lovecké organizace by mohly ve zvláštní expozici prezentovat sami sebe, měl by být prezentován historický vývoj těchto organizací, prezentováno i celé spektrum svých činností i prezentace všeho, co nabízejí svým členům i zájemcům;

pochopitelně, se bude ještě jednat o celé koncepci výstavy; tzn., zda bude koncepce výstavy zaměřena na specializované expozice nebo se půjde cestou rozsáhlých národních stánků, kde bude vše „pod jednou střechou";

 

Bod č. 24

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI

(autor Řehák Libor)

toto bude velmi zajímavá expozice; musí se jednat o přítažlivě vytvořenou prezentaci systému fungování státní správy myslivosti a lovu;

pochopitelně, že se nebude jednat pouze o prezentaci současného fungování systému státní správy, ale měl by být prezentován celý historický vývoj státní správy myslivosti;

a to nejen v ČR, ale i v některých státech světa;

expozice státní správy myslivosti v ČR, by měla být rozdělena na 4 samostatné sekce - MZE (MŽP) /ústřední orgány ssm/; dále vzorová prezence systému ssm u jednoho kraje, dále vzorová prezentace jednoho obecního úřadu s rozšířenou působností;

součástí expozice by měly být i mapové podklady pro prezentaci historického stavu územně správních celků státní správy;

tento návrh by měl být prezentován i zahraničním účastníkům, aby i další státy prezentovali své systémy státní správy myslivosti a lovu;

 

Bod č. 25

EXPOZICE - MYSLIVCI A LOVCI JAKO ORGANICKÁ SOUČÁST HISTORICKÉHO VÝVOJE VOJENSTVÍ

(autor Petr Horák)

specificky zaměřená expozice, která by měla popisovat historický vývoj vojenství a pozici myslivců a lovců v těchto speciálních jednotkách; včetně speciálních jednotek „myslivců";

v expozici by měly být uniformy, vybavení a výzbroj těchto speciálních „mysliveckých" vojenských útvarů;

 

Bod č. 26

EXPOZICE-HISTORICKÝ VÝVOJ NELEGÁLNÍHO LOVU-PYTLÁCTVÍ

(autor Řehák Libor)

velmi významná expozice, která by měla souborně prezentovat historický vývoj nelegálního lovu zvěře;

prezentovány by měly být i způsoby a metody nelegálních lovů, stejně jako veškeré používané zbraně a pomůcky k nelegálnímu lovu; z  ČR i ze zahraničí;

stejně by měly být prezentovány způsoby i metody boje proti nelegálnímu lovu;

bude třeba oslovit jednotlivé státy s tím, že tyto expozice z celého světa by mohly být pro návštěvníky velmi zajímavé;

prezentována by mohla být .

 

Bod č. 27

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉHO ODÍVÁNÍ A VYBAVENÍ

(autor Řehák Libor)

tato široká a nesmírně populární oblast bude zřejmě doménou garanta dr. Pospíšila;

měly by být maximálně prezentovány historické uniformy myslivců a lovců, jejich výstroj a výzbroj; stejně jako spektrum pomůcek používaných k lovu;

velmi zajímavé by bylo srovnání této oblasti v ČR a alespoň v některých státech světa;

zajímavé by bylo doplnění této expozice sbírkami dalších součástí odívání nebo vybavení (např., specializované sbírky klobouků, opasků, odznaků, knoflíků, brašen, pásů na náboje, fajfek aj.);

 

Bod č. 28

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ LOVECKÝCH A MYSLIVECKÝCH STAVEB

(autor Řehák Libor)

jednalo by se o ucelenou expozici fotografií, rytin, obrazů nebo modelů širokého spektra mysliveckých staveb (tzn., staveb zaměřených na řadu mysliveckých činností - péči o zvěř, chov zvěře, lovy všech druhů zvěře (lovy odstřelem, odchytem a lapáním), pozorování zvěře a monitoring jednotlivých populací,

dále stavby sloužící ke kynologii, střelectví, uskladnění s zpracování ulovené zvěře; stavby pro mysliveckou veterinární medicínu;

dále celé spektrum staveb souvisejících s obornictvím a bažantnictvím;

dále celé spektrum staveb sloužící pro ubytování loveckých hostí a mysliveckého a loveckého personálu (lovecké hrady a hrádky, zámky a zámečky, myslivny, lovecké chaty aj.);

tato expozice by vhodně doplnila komplexní prezentaci dlouhého historického vývoje celého spektra mysliveckých činností - v tomto případě oboru mysliveckých a loveckých staveb u nás i v zahraničí, resp., na jednotlivých kontinentech.

 

Bod č. 29

EXPOZICE - SBÍRKY MYSLIVECKÝCH ARTEFAKTŮ

(autor Řehák Libor)

ucelená prezentace sběratelů mysliveckých artefaktů;

v této ucelené expozici najdou návštěvníci celé spektrum různorodých sbírek, které se týkají lovu a myslivosti nebo oborů s myslivostí či lovem souvisejících;

tato expozice bude zaměřena např., na myslivecké odznaky, plakety a medaile, klobouků, porcelánů a skla, knih, výrobků z paroží, pohlednic, hudebních partitur, aj.aj.;

celou rozsáhlou expozici jistě výrazně rozšíří a učiní ještě zajímavější bohatá účast zahraničních vystavovatelů;

tato expozice bude pro návštěvníky mimořádně přitažlivá.

 

Bod č. 30

OFICIÁLNÍ STRÁNKY „SVĚTOVÉ VÝSTAVY"

(autor Horák Petr)

APM navrhla tento projekt přípravnému výboru s odůvodněním, že je nezbytné objektivně informovat nejen naší veřejnost, ale i zájemce ze zahraničí;

oficiální stránky organizačního výboru světové výstavy by se mohly stát jakýmsi informačně-kontaktním místem pro naše i zahraniční zájemce;

systém umísťování textů na tyto stránky bude jednoduchý jako celé jednání výboru - tzn., připravené navržené texty posoudí a schválí organizační výbor výstavy;

 

Bod č. 31

OFICIÁLNÍ LOGO „SVĚTOVÉ VÝSTAVY"

(autor Horák Petr)

je zcela nezbytné, aby světová výstava měla od počátku své jednoduché logo;

APM začala připravovat předběžné návrhy tohoto významného loga;

APM apeluje na další kolegy z organizačního výboru, aby se (pokud mají nějaké možnosti a kontakty) také zapojili do procesu tvrby návrhů oficiálního loga světové výstavy;

Návrhy by se projednaly až na jednání oficiálního organizačního výboru výstavy, který bude ustaven v IX/08.

 

Bod č. 32

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ N VÝSTAVU Z  DALŠÍCH ZDROJŮ

(autor Kříž Pavel)

je zcela nezbytné, aby se v této přípravné fázi analyzovaly všechny možnosti financování této světové akce;

APM začala sondovat možnosti různých zdrojů financování světové výstavy;

APM apeluje na další kolegy z organizačního výboru, aby se (pokud mají nějaké možnosti a kontakty) také zapojili do procesu sondování možných zdrojů financování výstavy;

Jak vyplývá z dosavadních výsledků hledání, bude zřejmě třeba vytvořit systém financování jednotlivých odborných akcí a projektů.

 

Bod č. 33

KOMPLEXNÍ PREZENTACE ODVĚTVÍ SOKOLNICTVÍ

(autor Řehák Libor)

řešení této oblasti zřejmě bude navrhovat řada dalších subjektů z organizačního výboru; zejména ČMMJ;

APM tak bude prezentovat některé rámcové náměty, které by mohly inspirovat pracovní skupinu pro sokolnictví;

dle našeho názoru musí být přítomnost sokolníků na této výstavě systematicky pojatá, rozsáhlá a komplexně prezentována;

sokolnictví totiž v sobě koncentruje všechny významné prvky i myslivosti - tzn., tisícíletou historii, sepětí člověka a zvířete, ochrana ohrožených živočichů, nestřelecké způsoby lovu aj.

sokolnictví je navíc mimořádně přítažlivé pro širokou nemysliveckou veřejnost;

představa působení sokolníků na světové výstavě:

stálá expozice klubu s trvalou prezentací dravců, s prezentacemi jejich chovu, péči, výcviku aj.;

prezentace veškerých pomůcek, vybavení, sokolnické literatury aj.

světové-evropské-mezinárodní setkání sokolníků v Brně;

uspořádání akce - „Světový kongres sokolníků - historický vývoj sokolnictví a jeho budoucí pozice".

letecké ukázky na venkovních plochách,

reprezentativní účast našich i zahraničních sokolníků na reprezentativním „MYSLIVECKÉM PRŮVODU BRNEM";

prezentací „světového kongresu sokolnictví" či „světového shromáždění sokolníků" bude možno oslovit i řadu významných „sokolnických států"(např. některé státy Perského zálivu), jejich účast by celou výstavu postavilo na vyšší úroveň;

 

Bod č. 34

EXPOZICE - MYSLIVECKÁ VETERINÁRNÍ MEDICÍNA (HIST.VÝVOJ, SOUČASTNOST)

(autor Řehák Libor)

ucelená odborná expozice, která bude cíleně zaměřena na rozsáhlou a zajímavou problematiku historického vývoje myslivecké veterinární medicíny;

prezentace historického vývoje způsobů a metod boje proti šíření celého spektra nemocí zvěře;

historický vývoj systémů myslivecko-veterinárního boje proti šíření nebezpečných zoonóz;

prezentace některých významných akcí (např., likvidace klasického moru prasat, likvidace vztekliny aj.;

prezentace některých parazitů, léčiv a dalších pomůcek; prezentace fotodokumentace celého spektra nemocí zvěře aj.;

pokud by podobné expozice připravili i některé další státy mohlo bylo by možno srovnávat úroveň i historický vývoj tohoto odvětví na mezinárodní úrovni.

 

Bod č. 35

EXPOZICE - SPECIÁLNÍ VOZIDLA PRO MYSLIVOST A LOVECTVÍ

(autor Řehák Libor)

ucelená expozice speciálních vozidel, které je možno využívat pro lov i myslivost;

expozice sériově vyráběných speciálních automobilů, které je možné využívat pro lov a myslivost;

 

Bod č. 36

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉ A LOVECKÉ POZOROVACÍ OPTIKY

(autor Řehák Libor)

možná sice malá, ale jistě velmi zajímavá nekomerční expozice historického vývoje celého spektra výše uvedených optických pomůcek k lovu a pozorování zvěře;

docela zajímavá by mohla být i prezentace pomůcek sloužících k focení či filmování zvěře a přírody; zde by mohly být expozice našich fotografů či filmařů zvěře a přírody, kdy by byly prezentovány i všechny pomůcky, přístroje a další vybavení - tito fotografové by lyli permanentně přítomni a mohli by informovat návštěvníky a předávat své bohaté zkušenosti začínajícím fotografům či filmařům; prezentace fotografií dotyčných autorů by byla samozřejmostí;

 

Bod č. 37

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ ZBRANÍ A STŘELIVA

(autor Řehák Libor)

velká nekomerční expozice historického vývoje zbraní a střeliva;

expozice by začínala prezentací loveckých nástrojů a pomůcek lovců mamutů a pokračovala by průřezem celým historickým vývojem lovu a lovectví;

tato expozice bude velmi rozsáhlá, protože je předpoklad, že se na ní zúčastní i řada zahraničních vystavovatelů z oboru zbraní a střeliva;

 

Bod č. 38

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ VŠECH ZPŮSOBŮ LOVU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVĚŘE

(autor Řehák Libor)

v této expozici by bylo třeba prezentovat historický vývoj všech způsobů lovu, které byly v historii myslivosti a lovu i lovectví používány;

členění by mělo být na - lov zvěře odstřelem (vývoj - luk, kuše, palné zbraně a jejich vývoj); lov zvěře - odchytem a lapáním (prezentace spektra těchto činností - používání pastí,mechanických pastí, systém lovu čižbou aj.);

prezentovány a přesně popsány by mohly být i všechny způsoby a metody lovu odstřelem aj,

 

Bod č. 39

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ PÉČE O ZVĚŘ

(autor Řehák Libor)

toto expozice bude mít velmi významnou pozici mezi všemi expozicemi - bude zde prezentován historický vývoj přínosu myslivců pro přírodu a vybrané druhy volně žijících živočichů;

prezentace historického vývoje celého systému péče o zvěř a přírodu musí být zaměřena do oblastí přirození i umělé úživnosti a jejich systémové a plánovité ovlivňování i usměrňování rozumným a myslícím myslivcem;

 

Bod č. 40

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ SYSTÉMU KONTROL A HODNOCENÍ ZVĚŘE

(autor Řehák Libor)

tato významná expozice bude zaměřena na historický vývoj nezastupitelné oblasti „SYSTÉM KONTROL A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MYSLIVECKÉHO MANAGEMENTU";

JEDNOU Z VÝZNAMNÝCH ČÁSTÍ EXPOZICE BUDE I SYSTÉM KONTROL A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LOVU - tzn., měření a bodové hodnocení trofejí;

měly by zde být ukázky historického vývoje měření a hodnocení trofejí;

měly by zde být ukázky všech současných metod a způsobů hodnocení trofejí na celém světě;

měly by být konkrétní ukázky jednotlivých způsobů a metod měření (např. CIC, SCI aj.);

měly by zde být konkrétní ukázky měření jednotlivých trofejí; včetně nejmodernějších používaných pomůcek;

veřejnost i myslivci a lovci tak budou zajímavou formou zasvěceni do celé této významné a nenahraditelné oblasti;

TATO EXPOZICE BUDE VE VZTAHU S MEZINÁRODNÍ KONFERENCÍ POŘÁDANOU (navrženou APM) - „Nezastupitelný význam systému kontrol a hodnocení výsledků mysliveckého managementu".

 

Bod č. 41

EXPOZICE - HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVU U VELKÝCH RYBÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

(autor Řehák Libor)

stejně jako bude zajímavá expozice historického vývoje lovu a myslivosti u lesnických subjektů, bude zajímavá i expozice historického vývoje lovu a myslivosti u velkých rybářských subjektů;

myslivecké hospodaření v těchto specifických podmínkách bude dalším zajímavým fragmentem širokospektrální mozaiky mysliveckých činností;

 

Bod č. 42

VSTUPENKY „SVĚTOVÉ VÝSTAVY"

(autor Horák Petr)

vstupenky mohou být vyhotoveny ve dvou verzích, jedna (základní) graficky jednoduchá, s jednodenní platností;

druhá verze, na výrazně kvalitnějším papíře s líbivou grafikou (například perokresba s vhodným motivem) s platností na celou dobu pořádání SVVML, čemuž by odpovídala i její cena;

v případě dražší verze by mohli být na vstupence vytvořeny i jakési kupony nebo perforované útržky s předpokládanou platností vstupenky i na další konání SVVML v roce 2110, 2210, 2310, atd. Jedná se samozřejmě pouze o reklamní tah, který má za úkol ukázat pozitivní náhled pořadatelů na budoucnost myslivosti a zároveň třeba poskytne impuls budoucím generacím k uspořádání dalších stoletých výstav. Tyto vstupenky mohou být zhotoveny v limitované (číslované) sérii a tím zvýšit prestižní aspekt její koupě pro vlastníka;

 

Bod č. 43

REKLAMA VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ

(autor Horák Petr)

navrhujeme vytvořit skupinu odborníků pro vytváření PowerPointových prezentací, nebo různých videosouborů s reklamními spoty na SVVML, které by jejich adresáti sami šířili dále po internetové síti.

tyto prezentace by v případě, že budou vytvořeny z kvalitních obrázků a například z vtipných videosouborů, zajistí výstavě reklamu zcela zdarma, pokud nepočítáme náklady s vytvořením takových souborů (autorská práva).

 

Dr. ing. Libor ŘEHÁK   prezident     Asociace profesionálních myslivců ČR
                                                                                                                           copyright©