Nainstalujte si prosím Flash Player.

S T A N O V Y
Asociace  profesionálních  myslivců
České  republiky

 

Čl.  I.
Základní ustanovení

§ 1 - Název, sídlo a působnost

1.    Asociace profesionálních myslivců České republiky, ve zkratce APM ČR (dále jen Asociace) má své sídlo v Praze,  Šmeralova 21/331, 170 00, Praha 7, Bubeneč.

2.    Působnost Asociace je na celém území České republiky.

3.    Se souhlasem prezidia Asociace a na základě rozhodnutí valné hromady mohou být  utvořeny regionální kluby, které nemají samostatnou rozhodovací pravomoc.

 

§ 2 - Charakter a poslání

1.    Asociace profesionálních myslivců České republiky je samosprávnou stavovskou organizací sdružující myslivce zapsané do seznamu myslivců vedeném Asociací.         

2.    Asociace je profesním sdružením založeným na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které hájí zájmy svých členů a zájmy své a uplatňuje je v souladu s platnými předpisy České republiky.

3.    Hlavním posláním Asociace je:

a)    sdružování svých členů, ochrana jejich profesních zájmů a zvyšování jejich odborné úrovně;

b)    obhajoba myslivosti, prosazování řádného výkonu práva myslivosti, zavádění moderních trendů do myslivosti;

c)    aktivní ochrana přírody a krajiny  se zaměřením na volně žijící živočichy a tvorbu krajiny - jejich životní prostředí;

d)    spolupráce s orgány státní správy, místní samosprávy, odbornými organizacemi a dalšími subjekty (školskými a výzkumnými pracovišti, podnikatelskými subjekty aj.) v odvětvích myslivosti, ochraně přírody, lesnictví, zemědělství, rybářství a veterinární medicíny (a to nejen v ČR, ale i v zahraničí);

e)    prosazování celého souboru mysliveckých etických a historických tradic a zvyklostí.

4.    Asociace naplňuje své poslání prostřednictvím svých členů, řídících orgánů a dalších spolupracujících subjektů na regionální, celorepublikové a mezinárodní úrovni.

5.    Asociace je otevřenou organizací, která umožňuje v rámci možností účast na akcích a jednáních i dalším sympatizujícím osobám, které napomáhají uskutečňovat cíle a poslání asociace.

  

Čl.  II.
Náplň činnosti

§ 3 - Náplň činnosti

1.    Asociace naplňuje své poslání tím, že:

a)    jako stavovská myslivecká organizace sdružuje občany České republiky, kteří vykonávají myslivost jako své povolání nebo vykonávají rozhodující funkci na úseku provozování myslivosti  a jejichž činnost výrazně ovlivňuje myslivost, ochranu zvěře, přírody a krajiny,

b)    dbá na ochranu a prosazování profesních zájmů svých členů,

c)    prosazuje řádné provozování myslivosti v souladu s právními předpisy a zásadami řádného hospodaření a chovu zvěře, při respektování celého souboru mysliveckých etických a historických tradic a zvyklostí v návaznosti na zajištění žádoucího vývoje odvětví,

d)    dbá na trvalé prohlubování vědomostí, znalostí a dovedností svých členů ve všech oborech myslivecké činnosti (a oborech příbuzných),

e)    plně ctí a dodržuje celý soubor mysliveckých etických norem, historické zvyky a tradice a rozvíjí je o nové poznatky a prvky,

f)     připravuje, organizuje (spoluorganizuje) a pořádá (spolupořádá):

-       zkoušky z myslivosti všech stupňů,

-       veškeré aktivity v oblasti myslivecké kynologie (zkoušky aj.),

-       odborné, kulturní a společenské akce ve všech oblastech odvětví myslivosti přispívajících k růstu odborné, kulturní a společenské úrovně všech myslivců a nemyslivecké veřejnosti.

g)    cíleně propaguje a prosazuje všemi prostředky a ve všech médiích myslivost vůči veřejnosti jako významné odvětví a nedílnou součást  souboru aktivit  člověka v přírodě,

h)   aktivně spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy na všech úrovních, odbornými a zájmovými organizacemi a dalšími subjekty, které se podílí na realizaci celého spektra činností v odvětvích myslivosti, ochrany přírody a životního prostředí, lesnictví, zemědělství, rybářství a veterinární medicíny v České republice i v zahraničí,

i)     aktivně se podílí na přípravě mysliveckých případně dalších souvisejících právních předpisů,

j)    dále se podílí na činnostech v oblastech výzkumu, školství a dalšího vzdělávání ( v odvětvích myslivosti, ochrany přírody a životního prostředí, lesnictví, zemědělství, rybářství a veterinární medicíny),

k)    realizuje nebo se podílí na nakladatelské a vydavatelské činnosti,

l)    vyvíjí aktivitu na úseku trvalého zkvalitňování chovu všech druhů zvěře a péče o ni a přispívá ke zvyšování úrovně ochrany zvěře, zejména jejich ohrožených druhů,

m)   spolupodílí se trvale na pozitivní tvorbě krajiny - životního prostředí zvěře a dalších živočichů,

n)    podporuje aktivně zvyšování kvality odborné znalecké i expertní činnosti v oblasti své působnosti.

 

Čl. III.
Členové, jejich práva a povinnosti

§ 4 - Kategorie a vznik členství

1.    V Asociaci jsou tyto kategorie členství:

a)    člen

b)    čestný člen

2.    Zájemce o členství v Asociaci (v kategorii řádný člen) požádá o přijetí písemnou přihláškou  k prezidiu Asociace.

3.    Písemná přihláška je projednána prezidiem Asociace, které přihlášku se svým stanoviskem dále postoupí k projednání výkonnému výboru Asociace. Výkonný výbor  předloží přihlášku (se stanoviskem svým i stanoviskem prezidia) ke schválení na nejbližší výroční valnou hromadu. O členství rozhodne výroční valná hromada Asociace. Na této výroční valné hromadě (po splnění všech dalších podmínek – uhrazení členského podílu a příspěvku) složí přijímaný člen slib do rukou prezidenta, čím se stává  členem Asociace.

4.    Čestné členy navrhuje prezidium a schvaluje po projednání výkonného výboru  výroční valná hromada Asociace. Čestný člen členství převezme na výroční valné hromadě u příležitosti slavnostního slibu nových členů Asociace  z  rukou prezidenta Asociace

5.     Základní údaje člena se zapíší do Knihy členů Asociace a po složení slavnostního slibu na výroční valné hromadě  člen tento zápis podepíše. Pořadové číslo tohoto zápisu člena do Knihy členů je současně evidenčním číslem členského odznaku člena Asociace.

6.    Evidence všech členů Asociace je vedena v Evidenční  knize členů Asociace.

 

§ 5 - Podmínky členství

1.    Člen musí splňovat tyto podmínky:

a)    je občanem  starším 25 let, který vykonává myslivost déle jak 5 let (ve smyslu ust. § 3, odst. 1, písm. a),

b)   úspěšně složil zkoušku pro myslivecké hospodáře, vyšší odbornou mysliveckou zkoušku ( nebo zkoušku na jejich úrovni ),

c)    provozuje myslivost jako své povolání nebo na vysoké profesionální (odborné) úrovni (viz § 3 odst. 1, písm. a),

d)    podá písemnou přihlášku pro vstup do Asociace.

2.    Čestný člen  se navrhuje :

a)    ze členů Asociace, kteří se výrazným způsobem zasloužili o myslivost, aktivně působili v Asociaci nejméně 5 let a dosáhli věku 65let,

b)    z dalších osob, které se výrazně podílely na činnostech v odvětví myslivosti nebo v některém z dalších oborů lidské činnosti souvisejících s myslivostí.

 

§ 6 - Práva členů

1.    Člen Asociace má právo:

a)    podílet se na činnosti Asociace,

b)    účastnit se všech odborných, kulturních, společenských akcí Asociace,

c)    účastnit se jednání a rozhodování valné hromady Asociace,

d)    volit a být volen do orgánů Asociace,

e)    podávat  návrhy, dotazy a stížnosti orgánům Asociace,

f)     používat stejnokroj a nosit odznak Asociace

g)    podílet se na požitcích a výhodách plynoucích z členství v Asociaci.

2.    Čestný člen má právo:

a)    podílet se na vybraných okruzích činnosti Asociace,

b)    účastnit se jednání valné hromady Asociace s hlasem poradním,

c)    podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům Asociace,

d)    nosit odznak Asociace

e)    podílet se na požitcích a výhodách plynoucích z členství v Asociaci.

 

§ 7 - Povinnosti členů

1. Členové Asociace všech kategorií členství jsou povinni:

a)    dodržovat stanovy, jednací a provozní řád Asociace,

b)    trvale se vzdělávat v myslivosti i odvětvích příbuzných,

c)    při výkonu práva myslivosti, dalších mysliveckých činnostech i v občanském životě dodržovat a ctít vysokou odbornost i soubor mysliveckých  tradic a zvyklostí; jednat vždy v souladu se zásadami  cti, etiky a morálky (nejen myslivecké),

d)    jednat tak, aby nepoškozovali dobré jméno a zájmy Asociace.

2. Člen je dále povinen:

a)    ve stanoveném termínu platit členské podíly a členské příspěvky,

b)    aktivně se účastnit činnosti Asociace.

3. Čestný člen je osvobozen od povinnosti platit členský podíl a členský příspěvek.

 

§ 8 - Zánik členství

1.    Členství zaniká:

a)    vystoupením člena na základě písemného oznámení výkonnému výboru Asociace,

b)    nezaplacením ročního členského příspěvku nejpozději do dne konání výroční valné hromady Asociace v daném roce, 

c)    rozhodnutím výroční valné hromady Asociace o vyloučení člena Asociace. Návrh na vyloučení člena předkládá prezidium Asociace (buď z podnětu svého nebo na návrh výkonného výboru Asociace),

d)    úmrtím člena.

2.    Člen Asociace, jehož členství zaniklo,  ztrácí nárok na vrácení členského podílu a členského příspěvku.

 

Čl. IV.
Orgány asociace

§ 9 - Orgány Asociace


   1.    Orgány Asociace jsou:

a)    valná hromada (výroční nebo mimořádná),

b)    prezidium,

c)    výkonný výbor,

d)    dozorčí rada.

2.    Volební období orgánů Asociace uvedené v odst. 1, písm. b-d) je pětileté. 

3.    Poradní orgány Asociace jsou:

a)    odborné komise

b)    regionální kluby

c)    Rada seniorů

 

§ 10 - Valná hromada

1.    Valné hromady v Asociaci  jsou:

a)    výroční valná hromada;

b)    mimořádná valná hromada.

2.    Výroční valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

3.    Výroční valnou hromadu svolává (po projednání návrhu s prezidiem Asociace)  výkonný výbor  Asociace.  Předsedá jí prezident a řídí ji předseda výkonného výboru Asociace.

4.    Výroční valná hromada Asociace  zejména:

 I.  schvaluje:

a)    zprávu o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na další období; předkládají - prezidium, výkonný výbor, dozorčí rada, regionální kluby i odborné komise,

b)    zprávu dozorčí rady Asociace o kontrole hospodaření a návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

c)    základní směry činnosti a dlouhodobé cíle Asociace; na návrh prezidia,

d)    stanovy, jednací a provozní řád Asociace a jejich změny; na základě návrhu výkonného výboru a prezidia,

e)    členy Asociace na základě doporučení výkonného výboru a prezidia,

f)     čestné členy Asociace na návrh prezidia  po projednání ve výkonném výboru

g)    vyloučení členů Asociace (včetně čestných členů); na základě doporučení  prezidia,

h)    výši členského podílu a ročního členského příspěvku; na návrh výkonného výboru,

i)     zprávu výkonného výboru o výsledcích činnosti a hospodaření Asociace za uplynulé období, návrh plánu činnosti a hospodaření  (včetně rozpočtu)  na následující období,

j)     zřízení účelových fondů; na návrh prezidia,

k)    ustavení regionálních klubů a odborných komisí Asociace a jmenování navržených předsedů regionálních  klubů a odborných  komisí Asociace; na návrh výkonného výboru a po projednání s prezidiem,

l)     rozšíření výkonného výboru o další členy s konkrétním zaměřením činnosti; na návrh prezidia,

m)   ukončení činnosti Asociace na návrh prezidia.

II. volí:

a)    volí a odvolává prezidenta a  členy prezidia Asociace,

b)    volí, doplňuje a odvolává na návrh prezidia Asociace výkonný výbor Asociace,

c)    volí,  doplňuje a odvolává na návrh prezidia Asociace dozorčí radu Asociace.

III.     projednává:

a)    porušení povinností členů,

b)    odvolání člena proti rozhodnutí prezidia o jeho vyloučení z Asociace,

c)    veškeré další záležitosti, které nejsou v kompetenci jiného orgánu Asociace.

IV.      bere na vědomí:

a)    zánik členství v Asociaci vystoupením nebo úmrtím člena.

5.    Výroční valná hromada Asociace rozhoduje prostou většinou přítomných členů. K platnosti rozhodnutí podle  odst. 4 bod I. písm. d), g), j), l); a bodu II. písm. a), b), c),   se vyžaduje souhlasu 3/4 hlasů přítomných členů Asociace.

6.    Dle potřeby mohou být v průběhu roku svolány i další  valné hromady – mimořádné valné hromady.  

7.    Valnou hromadu svolává výkonný výbor Asociace (po projednání s prezidiem Asociace). V  případě, že se prezidium Asociace  k návrhu výkonného výboru do 15 dnů (od obdržení návrhu termínu jednání valné hromady) nevyjádří, může výkonný výbor svolat valnou hromadu bez projednání s prezidiem.  V případě nečinnosti výkonného výboru může valnou hromadu svolat prezidium Asociace. V případě nečinnosti výkonného výboru i prezidia, může na návrh nejméně 1/3 řádných členů nebo případně z vlastního podnětu svolat valnou hromadu i dozorčí rada Asociace.

8.    Na mimořádných valných hromadách jsou pak řešeny převážně operativní provozní záležitosti, které nesnesou odkladu (např. projednání stanovisek, příprava návrhů aj.). Na mimořádných valných hromadách mohou být  z  § 10, odst. 4 (Působnost výroční valné hromady) řešeny pouze  záležitosti  uvedené v  čl. I. písm. g)  a  čl. III. písm. a).

9.    V případě situace hodné zvláštního zřetele, může být na mimořádné valné hromadě projednána jakákoliv záležitost uvedená v § 10 odst. 4, pokud se na tom jednomyslně shodnou všichni členové prezidia i výkonného výboru, a tento postup schválí více jak 3/4 členů Asociace přítomných na mimořádné valné hromadě.

 

§ 11 - Prezidium  a  prezident

1.    Prezidium řídí činnost Asociace, jedná jménem Asociace, odpovídá za dodržování stanov Asociace a bdí nad respektováním poslání Asociace.

2.    Prezidium Asociace má jednoho prezidenta a tři viceprezidenty.

3.    Viceprezidenti mají toto zaměření:

a)    viceprezident – jednatel a tajemník,

b)    viceprezident – předseda výkonného výboru,

c)    viceprezident – věda, výzkum, vzdělávání.

4.    Prezidium zejména:

a)    navrhuje  hlavní směry činnosti a dlouhodobé cíle Asociace,

b)    navrhuje změny stanov, jednacího a provozního řádu Asociace,

c)    navrhuje zřízení účelových fondů,

d)    projednává ustavení regionálních klubů, odborných komisí a navržené předsedy,

e)    navrhuje rozšíření výkonného výboru Asociace,

f)     projednává návrh na konání výroční nebo mimořádné valné hromady, kterou svolává  výkonný výbor,

g)    předkládá valné hromadě návrh na jmenování, doplnění a odvolání výkonného výboru  a dozorčí rady Asociace,

h)    v případě nečinnosti výkonného výboru  svolává valnou hromadu (§ 10 odst. 7)

i)     svolává na požádání dozorčí rady valnou hromadu Asociace,

j)     navrhuje valné hromadě Stanovy Asociace a jejich změny,

k)    projednává návrh výkonného výboru na zprávu o činnosti a hospodaření Asociace za uplynulé  období,

l)     projednává návrh výkonného výboru na činnost a hospodaření Asociace na následující  období, včetně činnosti regionálních klubů a odborných komisí,

m)   navrhuje se stanoviskem výkonného výboru valné hromadě čestné členy Asociace,

n)    navrhuje jmenování  členů Rady seniorů,

o)    vyřizuje stížnosti členů, pokud nesměřují proti prezidiu,

p)    projednává porušení stanov, jednacího a provozního řádu členy Asociace,

q)    dává stanovisko k přihláškám za člena Asociace doporučuje valné hromadě vyloučení člena Asociace,

r)     navrhuje valné hromadě ukončení činnosti Asociace.

5.    Prezident Asociace stojí v čele prezidia a řídí jeho činnost. Zastupuje Asociaci navenek a je jejím statutárním orgánem.

6.    Prezident Asociace dále:

a)    pověřuje zastupováním Asociace viceprezidenty nebo i jiné členy Asociace,

b)    předsedá valným hromadám,

c)    jmenuje členy Rady seniorů,

d)    předkládá Radě seniorů k posouzení vybrané materiály zásadního významu a koncepčního charakteru a využívá jejich stanoviska k řízení Asociace.

 

§ 12 - Výkonný výbor

1.    Je výkonným orgánem Asociace, který realizuje její činnost ve všech hlavních okruzích poslání Asociace.

2.    Řídí vnitřní činnost Asociace a zajišťuje administrativní a finanční agendu Asociace včetně činnosti poradních orgánů.

3.    Výkonný výbor Asociace volí, doplňuje a odvolává na návrh prezidia výroční valná hromada Asociace

4.    V čele výkonného výboru stojí předseda, který je současně jedním z viceprezidentů Asociace.

5.    Výkonný výbor musí mít minimálně 3 členy, (kteří jsou pověřeni konkrétní činností):

a)    předseda,

b)    místopředseda-jednatel,

c)    hospodář a pokladník.

6.    Počet členů výkonného výboru může být za stanovených podmínek rozšířen výroční valnou hromadou o další členy s konkrétním zaměřením.

7.    Výkonný výbor Asociace zejména:

a)    připravuje změny stanov, jednacího a provozního řádu  Asociace

b)    svolává po  projednání s prezidiem Asociace a organizačně zajišťuje konání výroční nebo mimořádné valné hromady a její program,

c)    svolává po projednání (v případě nečinnosti i bez projednání) s prezidiem Asociace a organizačně zajišťuje konání mimořádné valné hromady a její program (§ 10  odst. 7),

d)    připravuje jednání Asociace a další akce Asociace,

e)    prostřednictvím předsedy výkonného výboru řídí jednání valné hromady,

f)     dbá na plnění hlavních cílů a poslání Asociace,

g)    navrhuje výroční valné hromadě (po projednání s prezidiem) ustavení regionálních klubů a odborných komisí, včetně jmenování předsedů,

h)    připravuje a (po projednání s prezidiem) předkládá  výroční valné hromadě ke schválení zprávu o činnosti a hospodaření Asociace za uplynulé období, včetně činnosti regionálních klubů a odborných komisí,

i)     připravuje a (po projednání s prezidiem)  předkládá výroční valné hromadě ke schválení  plán činnosti a plán hospodaření Asociace na další období, včetně činnosti regionálních klubů a odborných komisí

j)     projednává a předkládá se  svým stanoviskem a stanoviskem prezidia výroční valné hromadě přihlášky  za  členy Asociace,

k)    projednává návrh prezidia na čestné členy Asociace,

l)     předkládá prezidiu iniciativní návrhy členů Asociace, podněty a informuje o stížnostech členů,

m)   navrhuje valné hromadě výši členského podílu a členského příspěvku.

 

§ 13 - Dozorčí rada

1.    Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Asociace, která dozírá na celkovou činnost Asociace a všech jeho orgánů.

2.    Dozorčí(ho) radu volí, doplňuje a odvolává na návrh prezidia Asociace výroční valná hromada. Je-li to však ekonomicky a organizačně nutné, může výroční valná hromada rozhodnout, že bude zvolen jen jeden člen dozorčí rady, který bude zajišťovat činnost dozorčí rady v plném rozsahu. 

 

4.    Dozorčí rada zejména:

a)    prostřednictvím svého předsedy  (nebo jeho pověřeného zástupce) se zúčastňuje, podle uvážení, jednání výkonného výboru s hlasem poradním,

b)    dozírá na dodržování stanov, jednacího a provozního řádu Asociace,

c)    kontroluje plnění hlavních cílů a poslání Asociace,

d)    provádí kontrolu hospodaření výkonného výboru Asociace,

e)    předkládá výroční valné hromadě zprávu o kontrole hospodaření a navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

f)     v případě zjištění závažných nedostatků, především porušování stanov či jednacího a pracovního řádu  Asociace, nebo finanční kázně požádá prezidium o svolání valné hromady.

g)    v případě nečinnosti výkonného výboru a prezidia Asociace svolává z vlastního podnětu  valnou hromadu (§  10 odst. 7).

h)    projednává a vyřizuje stížnosti proti prezidiu Asociace.

 

§ 14 - Poradní orgány

1.    Poradními orgány Asociace jsou:

a)    regionální kluby,

b)    odborné komise,

c)    Rada seniorů.

2.    V regionech, kde je větší počet aktivních členů, může vzniknout po schválení výroční valnou hromadou (na návrh výkonného výboru a po projednání v prezidiu)  regionální klub Asociace, který svoji činnost zaměří ke splnění cílů a poslání Asociace v regionu.

a)    V čele klubu stojí předseda regionálního klubu, který je volen členy klubu a schválen výroční valnou hromadou (na návrh výkonného výboru a po projednání v prezidiu).

b)    Výroční valná hromada (na návrh výkonného výboru a po projednání v prezidiu) na návrh předsedy regionálního klubu projednává zprávu o činnosti za uplynulý rok a plán jeho činnosti na rok následující.

c)    Předseda regionálního klubu  je průběžně v kontaktu s vedením výkonného výboru i prezidia, s nimiž konzultuje zásadní záležitosti i problémy a průběžně je informuje o činnosti klubu.

3.    Pro komplexní řešení jednotlivých oblastí odvětví myslivosti mohou být v Asociaci po schválení výroční valnou hromadou (na návrh výkonného výboru a po projednání v prezidiu)  ustavovány odborné komise.

Odborné komise mohou vznikat:

-       na návrh členů Asociace, kdy je zájem nejméně tří členů se dlouhodobě koncepčně  věnovat některé oblasti odvětví myslivosti,

-       na návrh některé z organizačních složek Asociace, kdy je zájem vytvořit v krátkodobém horizontu operativní pracovní odbornou skupinu, která bude řešit konkrétní zadaný úkol (např. při tvorbě nových zákonů ap.).

4.    Rada seniorů je poradenský a konzultační orgán Asociace, kdy se touto formou využívá bohatých odborných i životních zkušeností odborníků.

a) Členy Rady seniorů jmenuje prezident Asociace z  členů Asociace starších 65 let, případně dalších občanů starších 65 let, kteří jsou zkušenými a uznávanými odborníky v odvětví myslivosti i v dalších odvětvích navazujících.

b) V čele Rady seniorů je předseda zvolený členy Rady seniorů. Předseda předkládá prezidentovi Asociace stanoviska Rady seniorů k předloženým vybraným materiálům.

c) Rada seniorů je informována o vybraných akcích Asociace, kterých se mohou její pozvaní   členové zúčastnit s hlasem poradním.

5.    Poradní orgány nemají žádnou výkonnou pravomoc, pokud jim nebyla delegována prezidiem Asociace.

6.    Organizační a administrativní činnost poradních orgánů zajišťuje výkonný výbor prostřednictvím předsedů regionálních klubů, odborných komisí a Rady seniorů.

 

Čl. V.
Finanční  prostředky  a hospodaření 

§ 15 - Prostředky Asociace

1.    Finanční prostředky Asociace tvoří:

a)    členské podíly,

b)    roční členské příspěvky,

c)    dary, subvence a dotace,

d)    výnosy z hospodaření a ostatní činnosti Asociace,

e)    vlastní majetek (včetně jeho výnosů),

f)     další příjmy z jiné činnosti.

 

§ 16 - Hospodaření Asociace

1.    Hospodaření Asociace se řídí plánem hospodaření (a rozpočtem), který na každý rok (na období mezi výročními valnými hromadami) vypracovává výkonný výbor Asociace. Tento zpracovaný návrh plánu hospodaření Asociace na  následující období projedná výkonný výbor Asociace s prezidiem Asociace a předloží jej ke  schválení výroční valné hromadě.

2.    Majetek Asociace může být využíván jen k účelům souvisejícím s činností a posláním Asociace.

3.    Orgány Asociace se mohou zavazovat a nabývat práv pouze v souladu se stanovami Asociace, se zásadami jednacího a provozního řádu a v souladu s projednaným a schváleným plánem hospodaření Asociace na dané období.

4.    Každý člen odpovídá za své závazky vůči Asociaci.

 

Čl. VI.
Stejnokroj  a  odznak

§ 17

1.    Asociace má vlastní stejnokroj a členský odznak, které vyjadřují příslušnost člena k této stavovské organizaci.

2.    Stejnokroj člena Asociace tvoří společenský oblek (dle schváleného a používaného vzoru)  jehož součástí je i členský odznak Asociace.

3.    Stejnokroj, doplňky stejnokroje a odznak si pořizuje každý člen na své náklady a po ukončení členství zůstávají jejich vlastnictvím. Čestný člen obdrží odznak Asociace zdarma.

4.    Stejnokroj, doplňky stejnokroje a odznak  (včetně zásad jejich užívání) jsou podrobněji uvedeny v Jednacím a provozním řádu Asociace.

 

Čl.  VII.
Ukončení  činnosti

§ 18

1.    Činnost Asociace může být ukončena z následujících důvodů:

a)    zrušením činnosti dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

b)    schválením výroční valné hromady Asociace (viz § 10, odst. 4, bod I. písm. m).

2.    Schválení ukončení činnosti musí obsahovat způsob likvidace majetku a závazků.

3.    Likvidace majetku a závazků Asociace bude provedena v souladu se všemi právními předpisy upravujícími tuto oblast.

 

Čl. VIII.
Závěrečná a přechodná ustanovení

§ 19

Stanovy a jejich změny

1.    Stanovy Asociace, které byly přijaty usnesením I. valné hromady konané dne 18. prosince 1995, byly registrovány Ministerstvem vnitra České republiky dne 12.1.1996 pod čj.: II/s-OS/1-28 978/96-R.

2.    Návrh změn stanov Asociace byl projednán a schválen na valné hromadě Asociace konané dne  13.12.2002.

3.    Změna Stanov Asociace byla vzata na vědomí Ministerstvem vnitra České republiky dne 20.5.2003 pod č.j. II./s-OS/ 1-28 978/96-R.

4.    Návrh změn stanov Asociace byl projednám a schválen na výroční valné hromadě Asociace konané dne 5.3. 2005 v Praze.

5.    Návrh změn stanov Asociace byl projednám a schválen na výroční valné hromadě Asociace konané dne 1.9. 2007 v Praze.

6.    Návrh změn stanov Asociace byl projednám a schválen na výroční valné hromadě Asociace konané dne 21.2. 2009 v Praze a byl vzat na vědomí Ministerstvem vnitra České republiky dne 11.5.2009 pod č.j. II./s-OS/ 1-28 978/96-R.

3.    Dozorčí rada si zvolí ze svého středu předsedu (vyjma situace uvedené v odst. 2 věta druhá).