Nainstalujte si prosím Flash Player.

Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů     WebArchiv

podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

byla uzavřena mezi následujícími smluvními stranami

Národní knihovna České republiky, příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem kultury, se sídlem Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 01, IČ 00023221, DIČ CZ00023221, jejímž jménem jedná PhDr. Bohdana Stoklasová, ředitelka úseku novodobých fondů a služeb,

(dále jen jako "Národní knihovna" nebo "NK ČR")

a

Asociace profesionálních myslivců České republiky, občanské sdružení, Petržílkova 2261, PSČ 158 00, Praha 5,  IČ 71376453, zaregistrovaná u MV ČR pod č.j.: II/s-OS/1-28978/96-R, jejímž jménem jedná z pověření valné hromady APM ČR předseda výkonného výboru a viceprezident Petr Horák,

(dále jen jako "Poskytovatel"),

(společně dále jen jako "Smluvní strany" nebo kterákoliv z nich jako "Smluvní strana"),

vzhledem k tomu, že:

 1. 1.Národní knihovna České republiky je národní knihovnou ve smyslu § 2 zákona č. 257/2001 (knihovního zákona) v platném znění a dle tohoto zákona a Statutu NK ČR obsaženého v Rozhodnutí ministra kultury České republiky ze dne 22. 12. 1994 čj. 15 506/94 je jednou ze základních funkcí Národní knihovny doplňovat, zpracovávat, ochraňovat, trvale uchovávat a zpřístupňovat konzervační knihovní fond dokumentů vydaných v České republice (Národní konzervační fond) a současně jej registrovat
  v České národní bibliografii;
 2. 2.Národní knihovna pojala úmysl zahrnout do České národní bibliografie vedle klasických dokumentů (knihy, časopisy, hudebniny, disky CD-ROM atd.) rovněž i dokumenty v elektronické podobě přístupné online prostřednictvím počítačové sítě Internet;
 3. 3.Národní knihovna se jako řešitel projektu WebArchiv zabývá získáváním, registrací, ochranou, archivací a zpřístupňováním domácích elektronických zdrojů v počítačové síti Internet;
 4. 4.Poskytovatel Elektronického online zdroje si je vědom marketingového významu bibliografické registrace a archivování jím vydaných Elektronických online zdrojů Národní knihovnou;
 5. 5.Existující právní řád neupravuje publikování Elektronických online zdrojů, ani povinnost jejich vydavatelů poskytovat Národní knihovně obdobu Povinného výtisku jako je tomu v případě periodických
  a neperiodických publikací, proto je třeba tento nedostatek řešit uzavřením této smlouvy;

 

Smluvní strany se  dohodly na následujícím:

Pro potřeby této smlouvy se následující výrazy definují takto:

  I.      Definice:
 1. 1."AutZ" znamená 216/2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;
 2. 2."Česká národní bibliografie (ČNB)" znamená soupis široké škály publikací vydaných v České republice nebo publikací vydaných v kterékoliv zemi českými autory nebo týkajících se České republiky (bohemika) a získaných na základě zákona o Povinném výtisku, nákupem, darem nebo výměnou;
 3. 3."Digitální archiv" je organizovaná sbírka digitálních dokumentů shromážděná za účelem jejich dlouhodobého uchování;
 4. 4."Elektronický online zdroj" znamená elektronický dokument přístupný online prostřednictvím veřejné počítačové sítě, zejména sítě Internet;
 5. 5."Internetový uživatel" znamená Národní knihovně neznámá třetí osoba s Online přístupem k Elektronickým online zdrojům;
 6. 6."Metadatový záznam podle standardu Dublin Core" znamená popis Elektronického online zdroje prostřednictvím několika základních údajů specifikovaných v Dublin Core Metadata Element Set (např. název, autor, předmět, vydavatel), které mají umožnit efektivnější vyhledávání v počítačové síti Internet;
 7. 7."MZK" znamená Moravská zemská knihovna v Brně;
 8. 8."Online přístup" znamená možnost prostřednictvím elektronické sítě Internet a bez nutnosti vložit uživatelské jméno a heslo užívat Elektronické online zdroje, tj. zejména  tyto zdroje číst, tisknout nebo kopírovat;
 9. 9."Oprávněný zaměstnanec" znamená Národní knihovnou určená a pověřená osoba mající Plný přístup;
 10. 10."Plný přístup" znamená možnost nakládat s Elektronickými online zdroji uloženými v Digitálním archivu v neomezené míře, tj. především je kopírovat, rozmnožovat a zpřístupňovat Internetovým uživatelům v rámci Online přístupu;
 11. 11."Poskytovatel" znamená fyzická osoba, právnická osoba nebo sdružení fyzických osob se sídlem v České republice, které oprávněně veřejně rozšiřuje rozmnoženinu Elektronického online zdroje;
 12. 12."Povinný výtisk" je periodická nebo neperiodická publikace, vydávaná na území ČR, kterou je vydavatel povinen odevzdat bezplatně a na svůj náklad knihovnám určeným zákonem v souladu s § 3 ZNP a § 9 TiZ.;
 13. 13."TiZ" zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon);
 14. 14."ZNP" znamená zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů;
 15. 15."Zpřístupňovat prostřednictvím elektronické sítě Internet" znamená umožnění Online přístupu Internetovým uživatelům k Elektronickým online zdrojům prostřednictvím elektronické sítě Internet na internetové adrese Národní knihovny http://www.webarchiv.cz/.

 

  II.                  Poskytování Elektronických online zdrojů
 1. 1.Poskytovatel prohlašuje, že Elektronické online zdroje užívá, tj. sděluje veřejnosti na svých stránkách prostřednictvím počítačové sítě Internet oprávněně.
 2. 2.Poskytovatel souhlasí s tím, aby Národní knihovna ve spolupráci s MZK vyhledávala, stahovala, ukládala, činila kopie, trvale uchovávala a Zpřístupňovala prostřednictvím elektronické sítě Internet (dále jen jako "zpracovávat") jím vydané Elektronické online zdroje.
 3. 3.Poskytovatel souhlasí, aby se jím poskytnuté Elektronické online zdroje staly součástí České národní bibliografie.
 4. 4.Národní knihovna je oprávněna zpracovávat též Elektronické online zdroje, jež byly Poskytovatelem vydány před datem nabytí účinnosti této smlouvy.
 5. 5.Národní knihovna zpracuje Metadatový záznam podle standardu Dublin Core. Poskytovateli je doporučeno počínaje dnem účinnosti této smlouvy vkládat Metadatový záznam do jím vydávaných Elektronických online zdrojů (konkrétně zdrojového kódu hlavní stránky). Informace a pokyny pro vkládání Metadatového záznamu podle standardu Dublin Core do hlavičky hlavní stránky zdroje naleznete na adrese http://www.webarchiv.cz/vydavatele/.
 6. 6.Za poskytování Elektronických online zdrojů a plnění dalších povinností vyplývajících z této smlouvy nepřísluší Poskytovateli žádná odměna. Nárok na případnou náhradu škody tím není dotčen.
 7. 7.Veškeré náklady spojené se zpracováním Elektronických online zdrojů v souladu s touto Smlouvou nese Národní knihovna v plné výši.

 

 

  III.                Právo vytěžovat databázi

1. Pokud je Národní knihovnou zpracovávaný Elektronický online zdroj součástí databáze ve smyslu § 88 odst. 1 AutZ a Poskytovatel jejím pořizovatelem, dává Pořizovatel tímto Národní knihovně souhlas sjejím vytěžováním výhradně za účelem specifikovaným včlánku II./2. této smlouvy. Za vytěžování databáze Národní knihovnou nepřísluší Poskytovateli jako jejímu pořizovateli žádná odměna.

2. Pokud je Národní knihovnou zpracovávaný Elektronický online zdroj součástí databáze podle § 88 odst. 1 AutZ a její pořizovatel je osoba odlišná od Poskytovatele, potom je Poskytovatel povinen o tom uvědomit před uzavřením této smlouvy Národní knihovnu. Vopačném případě je NK ČR oprávněnapředpokládat, že Poskytovatel je zároveň i pořizovatelem databáze, přičemž platí podmínky ustanovení čl. IV/1. této smlouvy. Vpřípadě, že budou dotčena práva třetích osob, odpovědnost vplném rozsahu přejímá Poskytovatel.

 

  IV.                Zpracování Elektronických online zdrojů

1. Elektronické online zdroje získané na základě této smlouvy od Poskytovatele uloží (archivuje) Národní knihovna na zvláštním datovém úložišti.

2. Národní knihovna je povinna uchovávat/archivovat získané Elektronické online zdroje vtakové podobě, vjaké byly zveřejněny Poskytovatelem prostřednictvím počítačové sítě Internet.

3. Národní knihovna je oprávněna vytvářet jednu záložní kopii uchovávaných/archivovaných Elektronických online zdrojů v záložním systému spravovaném Národní knihovnou ve spolupráci s MZK a připojeném kakademické síti CESNET za podmínek s § 37 odst. 1 AutZ.

 

  V.                  Přístup k uchovávaným/archivovaným Elektronickým online zdrojům
 1. 1.Právo Plného přístupu k uchovávaným/archivovaným Elektronickým online zdrojům, poskytnutým Poskytovatelem v souladu s touto smlouvou mají výhradně Oprávnění zaměstnanci Národní knihovny. Národní knihovna je v této souvislosti povinna na žádost Poskytovatele předložit aktuální seznam všech Oprávněných zaměstnanců.
 2. 2.Národní knihovna je v souladu s touto smlouvou oprávněna Zpřístupňovat prostřednictvím elektronické sítě Internet Elektronické online zdroje získané na základě této smlouvy od Poskytovatele.
 3. 3.Národní knihovna bude sledovat využívání archivovaných dokumentů a na žádost Poskytovatele poskytne statistická data.

 

  VI.                Doba trvání smlouvy

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu kdykoliv vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí. Smluvní strany mohou rovněž ukončit účinnost této smlouvy dohodou.

 1. 3.Práva nabytá na základě této smlouvy do okamžiku účinnosti jejího vypovězení zůstávají oběma Smluvním stranám zachována.

 

  VII.              Autorská práva

1. Poskytovatel je povinen informovat autora nebo spoluautory Elektronického online zdroje, jehož je vydavatelem, o tom, že tento bude uchováván a archivován vrámci projektu WebArchiv Národní knihovny a poskytnut kOnline přístupu Internetovým uživatelům.

2. Vpřípadě, že autor (spoluautoři) Poskytovateli sdělí, že nepovoluje poskytování Elektronického online zdroje kOnline přístupu Internetovým uživatelům, zavazuje se Poskytovatel neprodleně o tom uvědomit Národní knihovnu a tehdy se Národní knihovna zavazuje zamezit dalšímu poskytování takto dotčeného Elektronického online zdroje k Online přístupu Internetovým uživatelům.

3. Národní knihovna je povinna zajistit, aby nedocházelo kporušování autorských práv Oprávněnými zaměstnanci a je povinna za tímto účelem přijmout vhodná opatření, např. zajistit pravidelnou kontrolu nakládání Oprávněných zaměstnanců sarchivovanými Elektronickými online zdroji.

4. Vpřípadě zjištění porušení autorských práv ze strany Oprávněného zaměstnance ve vztahu kElektronickému online zdroji, který poskytl Poskytovatel na základě této smlouvy, je povinna Národní knihovna o tom a o přijatých opatřeních neprodleně vyrozumět Poskytovatele, který o této skutečnosti uvědomí autora Elektronického online zdroje.

5. Smluvní strany se zavazují respektovat práva autorů Elektronických online zdrojů na prvním místě a vpřípadě, že kterákoliv ze Smluvních stran zjistí opakované porušení práv autorů Elektronických online zdrojů ze strany druhé Smluvní strany, je oprávněna odstoupit od smlouvy.

 

  VIII.            Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnost Smluvních stran se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se zavazují řešit spory mezi nimi vzniklé ztéto smlouvy především smírnou cestou. Nepodaří-li se vzájemný spor Smluvním stranám vyřešit, obrátí se na příslušný soud.

3. Obsah této smlouvy může být doplněn nebo měněn pouze ujednáním Smluvních stran vpísemné podobě ve formě očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Je-li nebo stane-li se některá část této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnou, je neplatná pouze tato část, ledaže zpovahy této části, nebo zjejího obsahu nebo okolností, za kterých byla tato část smlouvy uzavřena, plyne, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom znich.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.

 

  IX.                Seznam poskytovaných zdrojů

Smluvní strana (poskytovatel)

souhlasí výslovně s tím, aby:

Národní knihovna České republiky

zpracovávala ve smyslu Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů tyto zdroje:

www.profimysl.cz

 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro některou smluvní stranu, což stvrzují svými podpisy.

 

 V Praze dne                                                                             V Praze  dne  4.dubna  2007

 

Národní knihovna České republiky                                                          [poskytovatel ]

                                                                                 

..............................................                                               ..............................................

    PhDr. Bohdana Stoklasová,                                                                 Petr Horák                        

ředitelka úseku novodobých fondů a služeb                       [ předseda V.V. a viceprezident APM ČR ]