Nainstalujte si prosím Flash Player.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

v rámci „Unie mysliveckých organizací ČR"

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

      „Unie mysliveckých organizací ČR" je dobrovolnou volnou platformou zainteresovaných mysliveckých organizací vytvořenou ke spolupráci, ke společným jednáním svých členů, ke společné koordinaci jednotlivých kroků a k vypracovávání společných stanovisek v rámci odvětví myslivosti.  Každá z organizací zúčastněných na činnostech v rámci UNIE si zachovává plnou suverenitu

   Společná demokratická platforma „Unie mysliveckých organizací ČR" není žádnou zastřešující organizací (ustavenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., zákon o sdružování občanů, ve znění předpisů pozdějších) pro zainteresované myslivecké organizace.

 

 

Článek II.

Smluvní strany

     Signatáři této smlouvy o spolupráci v rámci volné platformy „Unie mysliveckých organizací ČR" jsou níže uvedené myslivecké organizace (organizace s právnickou subjektivitou ustavené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů):

Asociace profesionálních myslivců České republiky;

Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí;

Řád svatého Huberta;

Safari club international Bohemia.

     Ke „Smlouvě o spolupráci v rámci Unie mysliveckých organizací ČR" mohou v souladu se Statutem kdykoliv přistoupit i další myslivecké organizace (s právní subjektivitou), jednotliví myslivci i další myslivecké subjekty, mající zájem spolupracovat při řešení aktuálních úkolů v myslivosti.

 

Článek II.

Předmět smlouvy

    Předmětem této „Smlouvy" je spolupráce uvedených mysliveckých organizací ve všech oblastech odvětví myslivosti na všech řešených problémech, na nichž se jednomyslně shodnou všechny zainteresované myslivecké organizace.

    Primárním cílem činnosti mysliveckých organizací v rámci „Unie" je hájení zájmů myslivosti, myslivců a jejich organizací, prosazování nezbytných kvalitativních změn při zlepšení realizovaných mysliveckých činností v rámci celého odvětví myslivosti a udržování historických mysliveckých zvyků a tradic.

      „Unie" je koncipována jako optimální platforma pro spolupráci, pro výměny odborných názorů, pro projednávání hlavních problémů odvětví myslivosti, pro hledání společných stanovisek k zásadním problémům odvětví myslivosti a pro koordinaci společných kroků při dosažení společně přijatých cílů.

 

Článek III.

Systém společné spolupráce

    Systém společné spolupráce a systém společných jednání v rámci „Unie" je volně zakotven ve „Statutu Unie", který je nedílnou součástí této Smlouvy.

    Základem jednání je naprosto dobrovolná, demokratická a zcela volná spolupráce, která je postavena výhradně na bázi dobrovolné vůle každé ze zainteresovaných plnoprávných mysliveckých organizací.

     Společným cílem při každém jednání je nalezení shody každé spolupracující myslivecké organizace; z tohoto důvodu má každá ze zainteresovaných organizací právo „veta" ve všech projednávaných věcech a při každém přijímaném rozhodnutí. Při použití práva „veta" ze strany kterékoliv zainteresované organizace se vetovaná problematika ihned stahuje z jednání a dále se o ní nejedná.

 

 

Článek IV.

Závěrečné ustanovení

    Pokud chce kterákoliv ze zainteresovaných organizací ukončit společnou spolupráci v rámci „Unie", učiní tak jednoduchým písemným oznámením o ukončení spolupráce; a to bez jakýchkoliv důsledků nebo následků. Spolupráce s danou organizací pak končí ihned dnem doručení oznámení.

 

 

     .........................................                                ..............................................                                                      

          Ing. Libor Řehák, Ph.D.                                              Ing. Kamil Rind

             prezident APM ČR                                                 předseda MSMP  

 

 

 

 

     .........................................                                 .............................................

           Jan František Votava                                        Doc.ing. Miloslav Vach, CSc.

    Velmistr Řádu svatého Huberta                                    president  SCI Bohemia

 

V Praze dne 25.října 2007