Nainstalujte si prosím Flash Player.

Smlouva o partnerství

    Asociace profesionálních myslivců České republiky (dále jen APM ČR), se sídlem 158 00  Praha 5, Petržílkova ulice

a

Safari Club International - Bohemia (dále jen SCI-B), se sídlem Uhlířské Janovice, Sportovní 456,  PSČ  285 04

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství.

 

 

I.

1)  Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1.1.2006. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu  písemně vypovědět. Výpovědní lhůta byla dohodnuta a sjednána v délce jednoho měsíce. Tato výpovědní lhůta vstupuje v platnost prvním dnem měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď druhé smluvní straně doručena.

 

II.

1)  Cílem  partnerství je vzájemná podpora obou organizací. APM ČR bude příležitostně informovat členy APM ČR o existenci regionálního muzea Mysliveckého centra Artemis provozovaného SCI-B v Uhlířských Janovicích, které je vhodné pro nabytí praktických znalostí o fauně ČR. V muzeu budou vystaveny exponáty pernaté zvěře, srstnaté zvěře, obrazy s mysliveckou tematikou, lovecké trofeje  parohaté a rohaté zvěře a vývojové řady jelenovitých. SCI-B bude v rámci svých vzdělávacích aktivit propagovat význam APM ČR pro českou myslivost a získávat potencionální členy pro tuto organizaci. Obě partnerské strany se budou informovat o svých významných aktivitách, které je vhodné propagovat.

 

III. 

1)  Smluvní (partnerské) strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, jakož i to, že ji neuzavřely v tísni za nevýhodných podmínek.

2)  Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1.dubna 2005.

 

V Uhlířských Janovicích dne 30.3.2005

 

        Smluvní strany :

Asociace profesionálních myslivců ČR                          Safari Club International - Bohemia

                    Petr Horák                                                               Miloslav Vach