Nainstalujte si prosím Flash Player.

M.I.S.

vydavatelské údaje :     ISSN  1802 - 4203
 adresa:   M.I.S.,  Šmeralova 21/331, Praha 7, 170 00,  Bubeneč,

 Vážené kolegyně a kolegové myslivci,   

 dovolte nám specifikovat některé podrobnosti k Mysliveckému Informačnímu Systému (dále jen "M.I.S."), jehož archiv je zatím umístěn na stránkách Asociace profesionálních myslivců ČR (dále jen "APM ČR").

    Myslivecký Informační Systém vytvořilo několik členů APM ČR (Řehák, Kříž) v období 2000-01 jako server "První myslivecká", když jako prakticky jediný myslivecký subjekt bojovala proti nekvalitnímu a neodbornému návrhu nového zákona o myslivosti (který vytvořilo vedení ČMMJ a předložila skupina poslanců PSP ČR). Tento M.I.S. byl koncipován tak, aby vytvořil maximálně operativní sdělovací medium, které propojí zdroj aktuálních informací se všemi subjekty zainteresovanými v odvětví myslivosti. Tím byl odstraněn monopol a reálná „cenzura" v některých informačních tištěných mysliveckých médiích. MIS velmi výrazně pomohl už v době, kdy APM ČR svolávala shromáždění myslivců k „Obrodě myslivosti", aby zabránila přijetí špatného zákona o myslivosti v období 2000/01. I přes odpor APM ČR byla tato špatná právní norma přijata a její "kvalita" se projevila hned tím, že tento „výtvor" musel být okamžitě novelizován. Tak se jasně prokázalo, že odborné připomínky APM ČR z roku 2001 na úpravu připravovaného zákona byly zcela na místě a jediná APM ČR bojující prakticky proti všem měla i zde plnou pravdu.

     Tak byl od roku 2000 tento server  zdrojem objektivních a nezkreslených informací z odvětví myslivosti pro všechny zájemce z odvětví myslivosti i mimo ni.


     V roce 2007 byla ustavena Unie mysliveckých organizací  ČR (dále jen "UMO ČR"), v níž se volně sdružily menší myslivecké organizace  - Asociace profesionálních myslivců ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, Řád svatého Huberta, Safari club international Bohemia.  UMO ČR začala ihned vyvíjet řadu významných aktivit ve prospěch rozvoje odvětví myslivosti v ČR. UMO ČR navázala na snahy APM ČR reformovat odvětví myslivosti tak, aby bylo odvětvím moderním a v budoucnu v  prostředí venkova plně konkurence schopným. A zase to byl MIS, který zajišťoval rozšíření všech informací o myšlenkách a činnosti UMO ČR  prostřednictvím internetové informační sítě. 

    O práci na reformě myslivosti pak projevily zájem i další subjekty, které jsou zainteresované v odvětví myslivosti. Proto bylo rozhodnuto, že se UMO ČR transformuje na Unii subjektů zainteresovaných v myslivosti (USZM ČR). Což se počátkem roku 2010 uskutečnilo a vzniklo nové velmi silné uskupení složené jak z mysliveckých, tak nemysliveckých subjektů - Agrární komora ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Asociace profesionálních myslivců ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, Řád svatého Huberta, Safari club international Bohemia chapter.

   Od doby ustavení UMO ČR se MIS organizačně a kompetenčně oddělil od APM ČR a stal se samostatným nezávislým informačním médiem. Tak vznikla regulérní redakční rada MISu v čele se šéfredaktorem Petrem Horákem. S touto redakční radou úzce spolupracuje řada odborníků ze všech oborů myslivosti. Bohužel i v roce 2010 panuje  v odvětví myslivosti v mnoha organizacích i dalších subjektech taková atmosféra, že většina spolupracujících odborníků si přeje zůstat „v anonymitě", protože by tuto jejich aktivitu nemusela jejich organizace, úřad či zaměstnavatel správně pochopit. Je skutečně alarmující, že se ještě 20 let po sametové revoluci považují snahy APM ČR a stále rostoucího počtu spolupracujících osob i organizací o nutnou reformu a nezbytnou modernizaci odvětví myslivosti za „rozvracení odvětví myslivosti, narušování jednoty myslivců a  protimyslivecké aktivity".

    Proto je i dnes současný význam MISu - jako moderního, nezávislého, odborně fundovaného a neohroženého informačního zdroje zcela nezastupitelný; pro tisíce myslivců i dalších osob je to jediný zdroj skutečně otevřených a nezkreslených informací o aktuálním dění v odvětví myslivosti.

    Redakce MISu je občas napadena tím, že útočí na MZe či další subjekty; což je  ne zcela přesná pravda. Redakce MIS se snaží v rámci informačního systému informovat, odkrývat, analyzovat či veřejně pranýřovat veškeré nedostatky, chyby, neodborné kroky, lži, mlžení, překrucování, špatnou práci či vše ostatní co škodí odvětví myslivosti. Pravda, je zcela jedno, zda se jedná o úředníky kteréhokoliv ministerstva (ministra nevyjímaje), nejvyšší představitele kterékoliv organizace, experty s akademickým titulem nebo „jen" o myslivce z honitby. Jsme přesvědčeni, že je v demokratické společnosti žádoucí, aby byla myslivecká veřejnost objektivně informována o práci všech subjektů, institucí či osob, které mají jakýkoliv podíl na činnosti  odvětví myslivosti a tím i svou odpovědnost. A je zcela samozřejmé, že se občas některým „potrefeným husám" naše objektivní kritika nelíbí; což je v novinářské a zpravodajské práci běžné. 

     Závěrem je třeba znovu zdůraznit, že internetový Myslivecký Informační Systém M.I.S. tedy není na kohokoliv vázán, s kýmkoliv svázán a nikomu se nemusí zpovídat či dotazovat na souhlas. Pochopitelně, že to neznamená nějakou bezbřehou neodpovědnost! Za celý rozsah a odborný obsah MISu plně odpovídá redakční rada MISu v čele se šéfredaktorem.

    O kvalitě práce redakce svědčí i to, že se do dnešní doby ozvalo několik kritiků MISu (zejména těch, kterým bylo „šlápnuto na palec"), ale nikdy se při tom neprokázala neodbornost či zásadní nedostatky v oblasti objektivity prezentovaných zpráv a hodnocení.

    Je třeba poděkovat našim aktivním kolegům a spolupracovníkům ze všech koutů ČR, kteří podporují reformu myslivosti; a jsou nejen příjemci, ale i pravidelnými poskytovateli informací z naší  myslivosti pro náš MIS.              

S pozdravem „Moderní myslivosti zdar !"  za redakci M.I.S.    Petr Horák - šéfredaktor
      _____________________________________________________________________________________________________

Váš e-mailový kontakt zašlete na adresu infomys@seznam.cz (vytváříme MIS /Myslivecký Informační Systém/ a všem zájemcům, kteří se kontaktují, budeme e-mailem průběžně zasílat veškeré materiály i informace které získáme).

zvěř

Tyto zprávy budeme zasílat pouze uživatelům Mysliveckého Informačního Systému.. Pokud si nebudete přát nadále dostávat informační e-maily od redakce MISu,  odhlásíte se na infomys@seznam.cz a my vaši adresu ze systému odstraníme.

      _____________________________________________________________________________________________________

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.

WebArchiv - archiv českého webu