Nainstalujte si prosím Flash Player.

Jednací a provozní řád
Asociace profesionálních myslivců
České republiky

 

Valná hromada Asociace profesionálních myslivců České republiky o.s. (dále jen "Asociace") schvaluje dle ust. § 10 odst. 4 písm. e) Stanov Asociace tento „Jednací a provozní řád Asociace profesionálních myslivců ČR o.s.“

Část první
Všeobecná ustanovení

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Jednací a provozní řád podrobněji rozvádí a upravuje některá ustanovení stanov Asociace (dále jen "stanov") a upravuje jednání orgánů Asociace.

2. Stanovuje postup při volbách orgánů Asociace.

3. Určuje způsob vedení a ukládání spisů, včetně evidence o jednáních Asociace a jejich orgánů .

4. Určuje výši členského podílu a ročního členského příspěvku.

5. Určuje způsob vedení evidence členů, pošty a majetku Asociace

6. Stanovuje vzor tiskopisu přihlášky za člena, dekret o jmenování člena a text slibu člena Asociace .

7. Stanovuje vzory odznaků Asociace.

Čl. 2
Členství

1. Přihláška za řádného člena Asociace se podává písemně na stanoveném tiskopisu na adresu sídla Asociace včetně dokladu o kvalifikaci žadatele.

2. Přihláška je projednána na prezidiu Asociace, a do 1 měsíce od doručení musí být předložena (s písemným stanoviskem prezidia) výkonnému výboru.

3. Výkonný výbor přihlášku za člena (s písemným stanoviskem prezidia a výkonného výboru) předkládá na nejbližší výroční valnou hromadu ke schválení. Výkonný výbor sdělí uchazeči o členství v dostatečném předstihu stanovisko orgánů Asociace, předá mu kopii Stanov Asociace, Jednacího a provozního řádu a současně mu (písemnou formou) sdělí termín jednání výroční valné hromady, na které by měl být oficiálně přijat za člena Asociace (také mu sdělí i povinnost uhradit nejpozději v den jednání o přijetí členský podíl). Nově přijatý člen složí slib do rukou prezidenta Asociace a své zapsání do Knihy členů Asociace potvrdí podpisem. Přitom je mu předán prezidentem Asociace jmenovací dekret a odznak. Jmenování podepisuje prezident Asociace.

4. Čestnými členy mohou být podle § 5 odst. 2 písm. a) a b) stanov jmenovány osoby, které se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj myslivosti nebo rozhodujícím způsobem významně ovlivnily odvětví myslivosti (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby z odvětví myslivosti nebo z odvětví příbuzných (např. ochrany přírody, lesnictví, zemědělství, rybářství nebo veterinární medicíny aj.). Návrhy na jmenování čestných členů mohou předkládat prezidiu Asociace všichni členové i orgány Asociace.

5. Prezident Asociace pozve osobu, která byla prezidiem jmenována čestným členem Asociace, na jednání výroční valné hromady, kde jí bude slavnostně jmenována čestným členem Asociace.

6. Slavnostní přijetí čestného člena je provedeno na výroční valné hromadě Asociace. Po převzetí čestného členství z rukou prezidenta Asociace je čestnému členu předán jmenovací dekret a odznak čestného člena s právem nosit stejnokroj Asociace. Jmenování podepisuje prezident Asociace.

7. O členech Asociace je vedena aktuální evidence viceprezidentem-jednatelem Asociace. Na základě podané přihlášky a po schválení Valnou hromadou se vyplňuje evidenční list člena, které se společně ukládají do kartotéky členů. Po projednání v prezidiu a výkonném výboru je nový člen zapsán do Knihy členů Asociace včetně jejich funkcí v Asociaci. Po vzetí na vědomí výroční valnou hromadou je zaevidován zánik členství. Za účelem informovanosti členů je veden Seznam členů s uvedením jejich adresy a kontaktu a zasílán jednou ročně po výroční valné hromadě všem členům Asociace.

 

Část druhá
Orgány Asociace a jejich činnost

Čl. 3
Jednání valné hromady

1. Výroční valnou hromadu Asociace svolává na základě souhlasu prezidia výkonný výbor pravidelně jednou ročně, a to nejpozději do konce června každého roku. Výkonný výbor připraví program jednání valné hromady, který projedná s prezidiem Asociace (po dohodě těchto uvedených orgánů nebo na základě návrhu člena Asociace může být program valné hromady pozměněn nebo doplněn).

2. Valnou hromadu mohou dle potřeby svolat i orgány zmocněné k tomu Stanovami.

3. Pozvánku na výroční valnou hromadu s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání zašle výkonný výbor na adresu člena Asociace nebo na kontaktní adresu poštou nebo i elektronicky. Pozvánka musí být odeslána nejméně 30 dnů před konáním výroční valné hromady. V případě svolávání mimořádné valné hromady nemusí být tento termín dodržen.

4. Prezenční listinu z jednání valné hromady připraví a vede její zapisovatel. Do prezenční listiny se uvádí jméno a příjmení účastníka jednání, který svým podpisem účast potvrdí. Prezenční listina je vedena odděleně pro členy a hosty jednání. Prezenční listina je přílohou zápisu z jednání.

5. Program a pořad jednání výroční valné hromady může být po jejím zahájení při schvalování programu jednání na návrh kteréhokoli přítomného člena Asociace doplněn. U mimořádné valné hromady nemusí být celý program jednání součástí pozvánky; program se projedná a schválí až na tomto jednání.

6. Jednání valné hromady (výroční i mimořádné) předsedá prezident Asociace. Vlastní průběh jednání řídí předseda výkonného výboru nebo pověřený člen výkonného výboru dle schváleného programu. Má právo jednání přerušit, vyskytnou li se k tomu vážné důvody, nebo odebrat slovo řečníkovi, odchyluje-li se od daného tématu. Vlastní řízení jednání spočívá v tom, že předsedající řídí jednání a rozpravu, zahajuje a ukončuje jednání, uděluje a odebírá slovo, předkládá otázky a návrhy k hlasování, i ty které vzejdou od účastníků, v případě procedurálních otázek předává slovo příslušným zástupcům pracovních komisí pracovního předsednictva a dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.

7. Členové prezidia mohou do jednání valné hromady vstoupit přednostně a kdykoli.

8. V rozpravě hovoří řečníci v pořadí v jakém se přihlásili, délka projevu je omezena na 3 minuty, vystoupit mohou k jednomu bodu max. 2x, toto omezení se netýká hostů, mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy či vyslovit faktickou poznámku např. připomenout ustanovení stanov apod.

9. Pracovní předsednictvo valné hromady tvoří členové prezidia; valná hromada může předsednictvo na základě návrhu z pléna a po schválení tohoto návrhu doplnit.

10. Zápis z valné hromady (jehož součástí je prezenční listina přítomných a usnesení z valné hromady) provádí zapisovatel výkonného výboru (který je zároveň i zapisovatelem všech jednání valných hromad Asociace a výkonných výborů). Zápis musí obsahovat všechny základní údaje o konání a průběhu valné hromady s uvedením zvolených činitelů, výsledků jednání a hlasování.

11. Valná hromada zvolí: volební a mandátovou komisi a návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.

12. O procedurálních záležitostech jako např. program, volby pracovních orgánů valné hromady, zahájení či ukončení rozpravy, pochybnosti o postupu dle jednacího a volebního řádu atd. rozhoduje většina hlasů.

13. Hlasování – hlasuje se veřejným hlasováním (aklamací) ve smyslu § 10 odst. 5 nebo § 10 odst. 9 Stanov u mimořádné valné hromady.

14. Volební a mandátová komise zabezpečuje volby. Zjišťuje počet účastníků valné hromady (z prezenční listiny) pro potřeby voleb a hlasování, registruje návrhy na funkcionáře Asociace, při volbách provádí činnost skrutátorů a zaznamenává počet hlasů, zahájí a ukončí hlasování či volby, zjišťuje a uveřejňuje výsledky hlasování a voleb, vyhotovuje a odevzdává zápis o výsledku hlasování a voleb, který se ukládá k archivaci společně s ověřeným zápisem z jednání valné hromady. Zápis obsahuje zejména den a místo hlasování, návrhy nebo kandidáty a počty hlasů včetně výsledků hlasování.

15. Návrhová komise sleduje průběh jednání valné hromady a v jejím závěru předkládá návrh usnesení, který je po případném doplnění a odsouhlasení jejím závazným výstupem.

16. Ověřovatel po obdržení zápisu z jednání valné hromady na něm vyznačí svým podpisem a uvedením data, že je zápis v souladu s průběhem jednání valné hromady Asociace. Ověřený zápis zašle obratem zpět zapisovateli výkonného výboru.

17. Zápis z jednání a schválené usnesení zašle výkonný výbor, po ověření ověřovatelem, všem členům Asociace nejpozději do 15 dnů od konání valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

18. Na jednání valné hromady se projednávají všechny činnosti uvedené v ust. § 10 odst. 4 a 8.

 

Čl. 4
Jednání a kompetence prezidia a prezidenta Asociace


1. Prezidium se schází minimálně dvakrát v každém kalendářním roce, vždy jednou v každém pololetí (nejlépe před konáním valných hromad). V případě potřeby není počet jednání prezidia omezen.

2. Prezidium řeší konkrétní činnost Asociace, zejména:

a) činnost Asociace vně organizace (např. jednání s orgány státní správy, orgány zákonodárnými, ostatními organizacemi a dalšími subjekty; a to jak v rámci ČR, tak v zahraničí);

b) činnosti ve všech oblastech odvětví myslivosti (např. chovu zvěře, mysliveckých tradic a zvyklostí, kynologie, střelectví, vzdělávání aj.);

c) činnosti v oblasti propagace odvětví myslivosti i Asociace;

d) při dalších činnostech souvisejících s posláním Asociace a jejím vnitřním fungováním,

e) dále veškeré činnosti uvedené v § 11 Stanov Asociace.

3. Jednání prezidia řídí prezident Asociace, který může řízením pověřit některého z viceprezidentů.

4. Na jednání prezidia mohou být podle potřeby přizváni členové výkonného výboru, vedoucí odborných komisí, vedoucí regionálních klubů, nebo i jiní členové Asociace. S poradním hlasem má právo účasti předseda dozorčí rady Asociace, k tomu se mu zasílá na vědomí pozvánka na jednání.

5. Zápis o jednání prezidia je vyhotovován viceprezidentem-jednatelem prezidia; zápisy se pořizují i z jednání s dalšími subjekty, při řešení zásadních problémů, mimo jednání prezidia Asociace.

6. S činností prezidia seznamuje prezident Asociace (případně pověřený viceprezident) výroční valnou hromadu prostřednictvím „Výroční zprávy o činnosti prezidia Asociace“, která je součástí zprávy o činnosti Asociace za uplynulé období.

7. Rozhodnutí prezidia jsou přijímána prostou většinou členů prezidia. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas prezidenta Asociace.

8. Prezident Asociace (případně další pověřený člen prezidia) mají právo se zúčastňovat jednání výkonného výboru a jednání regionálních i odborných klubů i Rady seniorů (které mají povinnost písemně oznamovat 15 dní předem prezidiu termíny svých jednání).

9. Při vyřizování stížností členů Asociace nebo stížností na činnost Asociace vystupuje prezident Asociace, jako odpovědná osoba za řádné vyřízení stížnosti podle platných předpisů (mimo stížnosti na prezidium).

10. Po schválení zprávy o činnosti Asociace za minulý rok z ní prezidium připraví Výroční zprávu Asociace, kterou rozešle především spolupracujícím organizacím, orgánům a osobám.

 

Čl. 5
Výkonný výbor Asociace

1. Výkonný výbor Asociace se schází na pravidelných jednáních podle připraveného a schváleného plánu činnosti, nejméně však 1 x za každé pololetí. V případě potřeby mohou být operativně svolána další mimořádná jednání. Plán své činnosti výkonný výbor předloží k projednání a schválení na každoroční výroční valné hromadě.

2. Jednání výkonného výboru Asociace řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti nebo na základě pověření řídí jednání jednatel výkonného výboru (nebo další předsedou pověřený člen).

3. Pravidelná pololetní jednání výkonného výboru musí proběhnout za osobní účasti členů výkonného výboru. Případná další mimořádná jednání výkonného výboru, včetně hlasování o přijetí usnesení, mohou proběhnout i neosobně (tzn. s pomocí prostředků sdělovací techniky – telefon, e-mail aj.). O způsobu jednání se musí členové výkonného výboru dohodnout.

4. Ze všech jednání výkonného výboru musí být vždy vyhotoven zápis, včetně přijatého usnesení a prezenční listiny.

5. Rozhodnutí výkonného výboru jsou přijímána hlasováním. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy výkonného výboru.

6. Prezident Asociace (případně další pověření členové) a předseda dozorčí rady mají právo se s hlasem poradním zúčastnit jednání výkonného výboru, k tomu se jim zasílají pozvánky na jednání na vědomí.

7. Na jednání výkonného výboru mohou být podle potřeby přizváni další členové Asociace, pokud je jejich přítomnost nutná pro řešení konkrétní problematiky.

8. Předseda výkonného výboru pravidelně informuje o činnosti výkonného výboru a přijatých usneseních prezidium Asociace (zápisy z jednání výkonného výboru musí být na kontaktní adresu prezidia doručeny do 15 dnů po jednání).

9. Výkonný výbor zajišťuje veškerou činnost uvedenou v § 12 Stanov Asociace.

 

Čl. 6
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí rada je volena na výroční valné hromadě Asociace. Dozorčí rada si na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu. Dozorčí radu na jednáních Asociace zastupuje její předseda. Je-li to však ekonomicky a organizačně nutné, může výroční valná hromada rozhodnout, že bude zvolen jen jeden člen dozorčí rady, který bude zajišťovat činnost dozorčí rady v plném rozsahu.

2. Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Asociace a za svoji činnost odpovídá výroční valné hromadě, které podává na výročních zasedáních komplexní zprávy o provedených kontrolách a zjištěných nedostatcích a návrhy jak je odstranit.

3. Předseda dozorčí rady (nebo jeho pověřený zástupce) má právo se zúčastňovat jednání všech orgánů Asociace (včetně regionálních a odborných klubů) s hlasem poradním.

4. Každý orgán Asociace (včetně poradních orgánů, regionálních či odborných klubů) je povinen na žádost dozorčí rady předložit veškeré dokumenty ze své činnosti ke kontrole.

5. Dozorčí rada zejména:

a) sleduje dodržování stanov a dalších vnitřních předpisů,

b) kontroluje plnění usnesení jednotlivých orgánů Asociace a úkolů uložených valnou hromadou,

c) zkoumá finanční hospodaření a činnost Asociace v celém rozsahu a provádí za tím účelem revize hospodaření všech orgánů

d) a zajišťuje další činnost uvedenou v ust. § 13 Stanov Asociace.

 

Čl. 7
Regionální kluby

1. V případě zájmu mohou více jak 3 členové Asociace předložit prezidiu Asociace návrh na ustavení regionálního klubu. Prezidium projedná tuto žádost a s písemným stanoviskem ji předloží výkonnému výboru. Výkonný výbor tuto žádost projedná a předloží jí ke schválení nejbližší výroční valné hromadě. Součástí návrhu musí být i návrh na předsedu regionálního klubu, dlouhodobý plán činnosti klubu se specifikací konkrétní činnosti.

2. V čele klubu stojí předseda regionálního klubu, kterého volí ze svého středu členové klubu. Předsedu regionálního klubu musí v jeho funkci potvrdit (po projednání v prezidiu a výkonném výboru) výroční valná hromada.

3. Činnost klubu je zaměřena zejména na rozvoj činnosti Asociace a podporu myslivosti v regionech, dále na propagaci činnosti Asociace, řešení problematiky myslivosti (případně oborů souvisejících), vzdělávací, společenské a kulturní akce mysliveckého zaměření, spolupráci s ostatními mysliveckými subjekty na regionální úrovni aj.

4. Na základě pověření prezidia Asociace může předseda regionálního klubu zastupovat Asociaci při jednáních s orgány státní správy, místní samosprávy, případně dalšími subjekty nebo občany (a to nejen na úseku myslivosti).

Předseda klubu informuje o činnosti klubu výkonný výbor i prezidium (zasíláním zápisů z jednání a akcí) a dále všechny členy Asociace svou „Výroční zprávou o činnosti regionálního klubu“ na výroční valné hromadě Asociace, která je součástí zprávy o činnosti Asociace za uplynulé období.

 

Čl. 8
Odborné komise

1. Odborné komise pro jednotlivé úseky odvětví myslivosti jsou v Asociaci garantem za odbornost na těchto úsecích. Členem kterékoliv odborné komise se může stát každý člen Asociace. V odborných komisích může (po projednání v prezidiu a ve výkonném výboru) pracovat i nečlen Asociace.

2. V čele odborné komise stojí předseda odborné komise, kterého na návrh výkonného výboru jmenuje prezidium Asociace. Předsedou odborné komise může být pouze člen Asociace.

3. Odborné komise se průběžně zabývají problematikou daného odborného úseku, sledují je, hodnotí a připravují (na žádost prezidia a výkonného výboru) zásadní materiály k řešení a předkládají je na vědomí či k projednání.

4. Odborné komise jsou zřizovány:

a) buď jako dlouhodobé poradní orgány (v případě dlouhodobého zájmu skupiny nejméně 3 členů o danou problematiku),

b) nebo jako krátkodobě ustanovené skupiny nejméně 3 odborníků ke splnění konkrétního úkolu.

5. Při své činnosti úzce spolupracují s výkonným výborem, jehož prostřednictvím zajišťují administrativní i finanční náležitosti.

 

Čl. 9
Rada seniorů

1. Rada seniorů Asociace je poradenským a konzultačním orgánem prezidenta Asociace.

2. Prezident Asociace jmenuje za členy Rady seniorů členy Asociace, čestné členy Asociace, případně další zkušené odborníky (nejen z odvětví myslivosti, ale i odvětví příbuzných).

3. Členem Rady seniorů může být pouze občan starší 65 let, který dosáhl v některém oboru odvětví myslivosti (nebo oborech příbuzných) významných odborných výsledků.

4. Prezidium využívá odborných i životních zkušeností Rady seniorů a předkládá jim prostřednictvím prezidenta Asociace k projednání a připomínkám zásadní koncepční materiály, další odborné materiály nebo návrhy právních předpisů. Připomínky a názory rady seniorů jsou využívány i pro zpracování základních směrů činnosti a poslání Asociace.

5. Jmenování členů Rady seniorů je v kompetenci prezidenta Asociace. Návrhy na jmenování může prezidentu předkládat (při splnění podmínek ze Stanov) prezidium Asociace.

6. Rada seniorů je kolektivním orgánem, při počtu 3 členů a více v jeho čele stojí předseda, kterého si ze svého středu volí členové Rady.

 

Část třetí
Finanční prostředky a hospodaření

Čl. 10
Členský podíl


1. Každý nově přijímaný člen Asociace je povinen uhradit nejpozději v den slavnostního přijetí za člena na výroční valné hromadě členský podíl ve výši 1000,- Kč.

2. Členský podíl je hrazen jednorázově a při skončení členství v Asociaci není vrácen.

3. Pokud v uvedeném termínu neuhradí přijímaný člen členský podíl, nebude na výroční valné hromadě za člena přijat.

4. Člen, jemuž z důvodu neuhrazení členského příspěvku zaniklo členství, může být (na základě písemné žádosti na prezidium Asociace) opět přijat za člena Asociace, ale musí znovu uhradit členský podíl v plné výši. O přijetí tohoto člena vždy rozhoduje (po vyjádření prezidia) výroční valná hromada Asociace.

5. Čestní členové (doporučení prezidiem Asociace a schváleni výroční valnou hromadou) členský podíl nehradí.

 

Čl. 11
Členský příspěvek

1. Roční členský příspěvek člena Asociace je stanoven ve výši 500,- Kč.

2. Každoroční členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději do dne konání výroční valné hromady Asociace.

3. Pokud člen neuhradí roční členský příspěvek v daném roce nejpozději do dne konání výroční valné hromady Asociace (musí proběhnout do konce června každého roku) zaniká mu členství v Asociaci.

4. Člen, jemuž z uvedeného důvodu zaniklo členství, může být (na základě písemné žádosti na prezidium Asociace) opět přijat za člena Asociace, ale musí znovu uhradit členský podíl v plné výši. O přijetí tohoto člena vždy rozhoduje (po vyjádření prezidia) výroční valná hromada Asociace.

5. Čestní členové (doporučení prezidiem Asociace a schváleni výroční valnou hromadou) členský příspěvek nemusí hradit.

 

Čl. 12
Hospodaření Asociace

1. Asociace hospodaří podle „Plánu hospodaření Asociace“ (jehož součástí je i návrh rozpočtu). Každoroční plán hospodaření Asociace vypracovává výkonný výbor, který tento plán hospodaření po projednání s prezidiem Asociace předkládá ke schválení výroční valné hromadě.

2. Realizací plánu hospodaření, finačního plánu a vedením pokladny a účtu Asociace je pověřen – „hospodář a pokladník - člen výkonného výboru“. Hospodáře Asociace volí ze svého středu výkonný výbor Asociace; tuto volbu musí potvrdit prezidium Asociace.

3. Mimo rozpočet a až do výše 20% rozpočtu může rozhodovat o mimořádném čerpání finančních prostředků výkonný výbor Asociace po písemném schválení prezidiem Asociace.

4. S hospodářem Asociace (pověřeným finančním hospodařením a vedením účtu) uzavře Asociace prostřednictvím prezidenta hmotnou odpovědnost.

5. Valná hromada (na návrh rozhoduje též o používání účtu Asociace a pověřením členů asociace používat účet a jejich podpisové vzory.

6. Finanční operace jsou vedeny v pokladní knize, kterou řádně vede osoba odpovědná za finanční hospodaření asociace a dozorčí rada každoročně provádí revizi hospodaření.

 

Část čtvrtá

 

Čl. 13
Stejnokroj

1. Každý člen Asociace má právo nosit stejnokroj, který si na své náklady pořídí. Pro každého člena Asociace by mělo být otázkou jeho cti nosit stejnokroj Asociace při všech slavnostních příležitostech nebo významných jednáních.

2. Stejnokroj člena Asociace je společenský oblek barvy šedočerné se zeleným stojáčkem a zelenou vestou.

3. Doplňkem stejnokroje je vhodná košile (v odstínech bílé, zelené nebo šedé barvy) s vázankou vhodného zeleného odstínu (může být i s vhodným mysliveckým námětem). Obuv se používá v černé barvě.

4. Kombinování částí stejnokroje Asociace s jinými oděvními součástmi je nepřípustné.

5. Každý člen Asociace dbá na čistotu a úpravu stejnokroje, stejně tak jako na úpravu svého zevnějšku při nošení stejnokroje Asociace.

6. Po ukončení členství zůstává stejnokroj vlastnictvím této osoby.

 

 

Čl. 14
Odznak


1. Součástí stejnokroje je členský odznak ze žlutého kovu se znakem Asociace. Existují dva druhy odznaků:

a) odznak člena Asociace s evidenčním číslem;

b) odznak čestného člena Asociace bez evidenčního čísla.

2. Evidenční číslo na odznaku člena tvoří třímístné číslo, pod kterým je člen zapsán v Knize členů Asociace.

3. Členský odznak se nosí výhradně na saku stejnokroje Asociace. Odznak se umisťuje na levou náprsní kapsu (cca 7 cm pod její horní okraj) saka stejnokroje. Odznak může být umístěn i na vkusném mysliveckém klobouku (levá strana) jako doplněk stejnokroje Asociace.

4. Nošení členského odznaku Asociace na civilních oděvních součástkách nebo oděvních součástkách jiných mysliveckých nebo dalších uniforem je nepřípustné.

5. Po ukončení členství zůstává členský odznak vlastnictvím této osoby.


Část pátá


Čl. 15
Dokumenty, formuláře a další tiskopisy používané v Asociaci k zajištění činnosti:

1. Vzor přihlášky za člena Asociace

2. Vzor slibu člena Asociace

3. Vzor jmenovacího dekretu člena Asociace

4. Evidence členů Asociace

5. Kniha členů Asociace

6. Kniha zápisů orgánů Asociace (valná hromada, prezidium, výkonný výbor, dozorčí rada, regionální kluby a odborné komise)

7. Kniha zápisů z jednání mimo Asociace (tvoří se vkládáním stručných zpráv z jednání)

8. Pokladní deník

9. Kniha evidence materiálu ( např. přehled o vydaných čl. odznacích)

10. Skartační řád (archivace a uložení písemností)

11. Kniha pošty

Část šestá


Čl. 16
Ustanovení závěrečná

1. Tento „Jednací a provozní řád Asociace profesionálních myslivců ČR“ byl schválen na jednání mimořádné valné hromady Asociace dne 13.12.2002.

2. Valná hromada pověřuje výkonný výbor Asociace přijímat náměty a návrhy členů na doplnění nebo změnu jednacího a provozního řádu, projednat návrhy s prezidiem a každoročně na výroční valné hromadě tyto návrhy předložit k projednání.