Nainstalujte si prosím Flash Player.

Vzdělání         

Lesnické odborné učiliště Písky u Křivoklátu (ukončeno 1974 - s vyznamenáním)

Střední lesnická technická škola v Písku (ukončena 1978 - s vyznamenáním)

Vysoká škola zemědělská, lesnická fakulta Brno (ukončena 1990)

Doktorandské studium na ČZU v Praze (ukončeno 1997)

Habilitační řízení na FLE ČZU v Praze (2006-neúspěšné); i když byly splněny publikační podmínky; splněna podmínka pedagogické činnosti; předložena a 3 předními odborníky (Hromas, Bukovjan, Havránek) odoponována habilitační práce; úspěšná byla i obhajoba habilitační práce i habilitační přednáška - ovšem vědecká rada FLE složená z lesáků, vodařů a ekologů (prakticky bez jakékoliv relevantní myslivecké kvalifikace) konstatovala, že „Řehák je odborně nepřesvědčil, že by mu měli titul docent udělit".

Další kvalifikace:

 • Studium (kvalifikační) na Veterinární a farmaceutické univerzitě BRNO pro vybrané VŠ specialisty MZe ČR k získání způsobilosti dle § 17, zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
 • Soudní znalec v oblastech myslivosti a lesnictví.

Zaměstnání:

 • Školní lesní podnik VŠZ v Praze se sídlem v Kostelci n.Č.l. (1978-90)
 • Ministerstvo zemědělství ČR (1990-2000) vedoucí odborný referent specialista; odbor státní správy lesů a myslivosti.
 • Firma Venator - specializovaná myslivecká kancelář - poradenství a konzultace v myslivosti, školení a vzdělávání v myslivosti, činnost soudních znalců, specializovaná poradenská činnost na celou problematiku honebních společenstev, vedení soudních projednávání, komplexní servis na úseku škod působených zvěří, projektování obor a bažantnic, specializované poradenství na úseku státní správy, nakladatelství a vydavatelství odborné literatury, výroba TV pořadů, reklama a propagace).
 • Firma Hubert&Petr, s.r.o. - komplexní management krajiny (komplexní management krajiny - tzn. lesnictví, myslivost, rybářství, zemědělství, včelařství, zpracování produkce aj. na souvislém území)
 • Ministerstvo zemědělství ČR (2009) - ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství

Funkce (v průběhu):

 • Prezident Asociace profesionálních myslivců České republiky.
 • Viceprezident Unie mysliveckých organizací ČR.
 • Ředitel Odboru rybářství, myslivosti, včelařství na Ministerstvu zemědělství ČR.
 • Člen „Myslivecké rady ministra zemědělství".
 • Člen „Komoditní rady pro myslivost" Asociace soukromého zemědělství České republiky
 • Člen Myslivecké rady OMS ČMMJ Chomutov; předseda Kulturně výchovné komise.
 • Člen oborové rady Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
 • Představitel Mediální rady mysliveckých, rybářských, včelařských, chovatelských a zahrádkářských organizací.
 • Představitel a koordinátor celostátní občanské myslivecké iniciativy „Obroda myslivosti".
 • Prezident organizačního výboru „Světové výstavy vývoje lovu a myslivosti-Brno"; hlavní spoluautor projektu.
 • Předseda přípravného výboru Unie soudních znalců v myslivosti. 

Stáže,  kurzy, zahraniční pobyty

1984 - NDR (1 týden), 1994 - Slovensko (1 týden), Francie 1995 (1 týden), SRN (1 týden),

 

Odborné myslivecké články

Řehák, L., 1995: Jelení zvěř 95; Myslivost  6/95:4-6.

Řehák, L., 1995: Význam mysliveckého výkaznictví; Myslivost  1/95:34-36.

Řehák, L., 1996: Myslivecká statistika 1994/95 v České republice, Myslivost 5/96:3-5.

Řehák, L., 1996: Jelení zvěř - hodnocení;  Myslivost 2/96: 16-19.

Řehák, L., 1997: Farmové chovy zvěře; Nový venkov 5/97: 38-40.

Řehák, L., 1997: Konference srnčí zvěř;  Myslivost 3/97:18-20.

Řehák, L., 1998: Naléhavá potřeba transformačního procesu v myslivosti, Silva Bohemica 9/98: 7-9.

Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti I. část; Sil.  Boh. 10/98: 7-9.

Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti II. část; Sil. B. 11/98: 7-9.

Řehák, L., 1998: Rozbor činnosti APM ČR, Myslivost 12/98: 12-14.

Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti III. část, Silva B. 12/98: 7-9.

Řehák, L., 1998: Myslivecká statistika 1996/97(analýza výsledků), Myslivost 2/98: 16-19.

Řehák, L., 2000: Realizace transformačního procesu I., SM10/2000: 13-15.

Řehák, L., 2000: Realizace transformačního procesu II., SM 11/2000: 9-11.

Řehák, L., 2001: Negativní působení volně žijících živočichů na chovy domácích zvířat a možnosti jeho řešení, Chovatel 6/2001: 12.

Řehák, L., 2001: Mediální rada včelařských, rybářských, mysliveckých, zahrádkářských a chovatelských organizací, SM 6/2001: 8-9.

Řehák, L., 2001: Zákon o myslivosti-zprovoznění zákona pro praxi, Svět myslivosti 8/2001:4-6.

Řehák, L., 2001: O myslivcích bez myslivců, Svět myslivosti 4/2001: 7-8.

Řehák, L., Vach, M., 2006: Některé nové aspekty v oblasti tvorby úseku moderního mysliveckého školství a vzdělávání; Myslivost 8/2006

Řehák, L., Horák, P., 2010: Je ustanovení o pytláctví v novém trestním zákoně skutečně tak nepodstatná drobnost?; Svět myslivosti 1/2010.

 

Odborné referáty na mezinárodních, celostátních (příp. s mezinárodní účastí) konferencích  a  seminářích

Řehák, L., 1994: Problematika chovu a lovu černé zvěře, Sborník referátů, konference „Černá zvěř 94" Písek: 30-43.

Řehák, L., 1995: Zásady řízení chovu spárkaté zvěře v současných podmínkách, Sborník referátů, celostátní konference s mez. úč. „Škody zvěří-jejich příčiny a prevence" Zlaté Hory 1995: 146-156.

Řehák, L., 1995: Systém řízení chovu jelení zvěře; Sborník referátů, celostátní konference s mezinárodní účastí „Jelení zvěř 95";  Žďár nad Sázavou 1995: 54-63.

Řehák, L., 1995: Chov jelení zvěře v oblasti chovu „Žďárské vrchy", Sborník referátů II. (odborná příloha) na celostátní konferenci s mezinárodní účastí „Jelení zvěř 95" Žďár nad Sázavou 1995: 2-24.

Řehák, L., 1997: Analýza šíření mufloní zvěře na území České republiky, vývojové trendy početních stavů, Sborník referátů; celostátní konference „Mufloní zvěř" Trutnov: 9-45.

Řehák, L., 1998: Analýza vývoje početních stavů populace daňka skvrnitého v České republice, Sborník referátů, celostátní konference „Daňčí zvěř"; Písek 1998:

Řehák, L., 1999: Analýza vývoje početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře v České republice, Sborník referátů, celostátní konference „Introdukovaná spárkatá zvěř"; Dobříš 1999: 13-48.

Havránek, F., Řehák, L., 1999: Populace kozy bezoárové na Pavlovských vrších a její význam pro fytocenózy, Sborník referátů, celostátní konference „Introdukovaná spárkatá zvěř"; Dobříš 99: 164-168.

Řehák, L., 1999: Analýza některých základních prvků, které vymezují a zásadně ovlivňují zatížení litorálních ekosystémů v ČR spadem toxických částí loveckého střeliva, Sborník referátů, celostátní konference „Ochrana litorálních ekosystémů na lokalitách s intenzivním regulačním odlovem vodní pernaté zvěře" Žďár nad S. 1999: 60-110.

Řehák, L., 2000: Analýza vývoje početních stavů lišky obecné v ČR a několik slov k jejímu současnému postavení v myslivosti, Sborník referátů, celostátní konference „Predátoři v myslivosti" Hranice 2000: 69-88.

Řehák, L., 2001: Vývoj některých vykazovaných údajů v souvislosti s chovem bažanta obecného (Phasianus colchicus) v ČR, Sborník referátů celostátní konference „Pernatá zvěř 2001", Konopiště 2001: 14-21.  

Řehák, L., 2001:  Bažantnice v ČR - vývoj některých údajů v rámci ČR, Sborník referátů, celostátní konference „Pernatá zvěř 2001" Konopiště 2001: 167-172.

Řehák, L., 2004: Analýza základních podmínek pro realizaci mysliveckého managementu ohrožených druhů zvěře, Sborník referátů mezinárodní konference „Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě", Kostelec n. Č.l. 2004:(vt). 

Řehák, L., 2004: Myslivost - nedílná součást managementu ohrožených druhů zvěře, Sborník referátů, mezinárodní konference „Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě"; Kostelec n. Č.l. 2004: (sborník zatím není).

Řehák, L., 2005: Moderní myslivecký management přírody (český model); Sborník referátů konference s mezinárodní účastí; Kostelec n.Čl. 05 (vt).

Řehák, L., 2005: Vývoj populací drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix a Lepus europaeus L.) v ČR (za období 1966-2004); Sborník referátů celostátní konference „Myslivecký management drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix L., Lepus europaeus L.) se zaměřením na úpravy krajiny" Chomutov 2005: (vt)

Řehák, L., 2005: Vývoj populací drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix a Lepus europaeus L.) v  Severočeském (resp. ústeckém) kraji (za období 1966-2004);  Sborník referátů „Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny" Chomutov 2005: (vt)

Řehák, L., 2005:  Právní rámec chovu drobné zvěře a možnosti úpravy krajiny v ČR, Sborník referátů „Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny" Chomutov 2005: (vt)

Řehák, L., 2005: Právní rámec mysliveckého managementu drobné zvěře;  Sborník referátů „Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny" Chomutov 2005: (vt)

Řehák, L., 2006: Návrhy komplexního řešení některých základních oblastí mysliveckého školství a vzdělávání, Sborník z konference: „Základní aspekty sytému moderního mysliveckého vzdělávání, Praha 2006.

Řehák, L., 2006: Specifikace mysliveckých předmětů v samostatném studijním oboru „Provoz a řízení myslivosti", Sborník z konference: „Základní aspekty sytému moderního mysliveckého vzdělávání, Praha 2006.

Řehák, L., 2006: Specifikace některých základních směrů vývoje myslivosti v ČR po vstupu do EU-moderní myslivecký management přírody - jako základ budoucího vývoje české i evropské myslivosti. Sborník referátů z konference „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU";  Brno 2006: 55-59.

Řehák, L., 2006: Reforma myslivosti jako faktor zásadně ovlivňující budoucí vývoj odvětví myslivosti v ČR po vstupu do EU; specifikace základních pojmů jako podmínka pro realizaci reformy. Sborník referátů z konference „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU";  Brno 2006: 60-64.

Řehák, L., Vach, M. 2006: Reforma mysliveckého školství jako základní podmínka transformace myslivosti a prvek významně ovlivňující vývoj myslivosti v ČR i EU. Sborník referátů z konference „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU";  Brno 2006: 65-73. (se světovým jednacím jazykem)

Řehák, L., 2004: Hunting - Myslivost, Sborník referátů mezinárodní konference „Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě", Kostelec n. Č.l. 2004:(vt). 

Řehák, L., 2004: Relation between the field of myslivost and the current management of endangered species in the Czech republic, Sborník referátů, mezinárodní konference „Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě"; Kostelec n. Č.l 2004: (vt).

Řehák, L., 2005: Myslivost- an integral part of management of endangered species in the Czech republic, Sborník referátů konference s mezinárodní účastí ; Madrid 2005 (vt)

Řehák, L., 2006: Specification of basic terms - necessary condition of progressive solution in the field of myslivost management of nature. Sborník referátů Florida 2006 (vt)

Řehák, L., 2005: The analysis of development of hoofed game (Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Dama dama, Ovis musimon and Sus scorfa)in the period 1858 - 2004 , Sborník referátů konference Florida 2006 (vt)

 

Referáty, které byly prezentovány na konferencích, ale  nebyly ve sborníku

Likvidace klasického moru prasat a orální vakcinace lišek  -  I. Židlochovice 92, II. Velké Bílovice 93, III. Skalský Dvůr 94,   

Komplexní opatření na úseku chovu černé zvěře ve vztahu k moru prasat, orální vakcinace lišek - celostátní jednání na úrovni Mze, SVS Praha, okresních úřadů (vedoucí referátů ŽP) a OVS (ředitelé okresních veterinárních správ) 1997.    

Vývoj početních stavů srnčí zvěře v České republice a struktura odlovu - celostátní konference s mezinárodní účastí „Srnčí zvěř 96" Litoměřice 1996.

Ondatra pižmová - analýza početních stavů, myslivecké hospodaření a péče - celostátní konference „Ondatra - bioindikátor vodních toků" Dobříš 96,

Myslivecké výkaznictví, zákon o statistice a myslivecká statistika - pilotní referát celostátního semináře „Myslivecká legislativa" Olomouc 1996,

Transformace odvětví myslivosti - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Žďár nad Sázavou 2001,

Základní aspekty tvorby nového moderního zákona o myslivosti - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Praha 2001,

Kontroly a hodnocení výsledků lovu - nedílná součást moderního mysliveckého managementu zvěře v ČR - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Žďár nad Sázavou 2001, 

Chov černé zvěře v podmínkách zemědělské velkovýroby - diplomová práce na LF VŠZ v Brně.

Systém řízení myslivosti na úseku komplexního řešení neoprávněných zásahů do práva myslivosti a lovu zvěře v době hájení - doktorandská práce; LF ČZU v Praze; Praha 1997.

Moderní myslivecký management přírody - habilitační práce; FLE ČZU v Praze 2006.

 

Původní vědecká práce

Řehák, L., Praha 2006: The analysis the objectivity of initial numerical element sof myslivost management of deer (Cervus elaphus)in the Czech Republic from 1989 to 2004;  2006

Řehák, L., Praha 2006: The analysis and proposal of the solution to the issue of typology of hunting district  in modern myslivost management of nature in the Czech Republic;  2006

Seznam publikací

Řehák, L., 2006: Moderní myslivecký management přírody (habilitační práce FLD ČZU v Praze), Praha   

Matyáštík, T., Bičík, V., Řehák, L., 2000: Jezevec lesní (Meles meles); Venator Praha:1-134, (1/3)

Řehák, L., Staněk, J., 2002: Zákon o myslivosti (analýza); Venator  Praha:1-441, (2/3).

Řehák, L., 2002: Systém komplexního řešení neoprávněných zásahů do práva myslivosti a lovu zvěře v době hájení; Venator: 1-145, (1/1).

Řehák, L, 2004: Ondatra pižmová (Ondatra zibethica L.), Venator Praha 2004:1-60, (1/1).

Řehák, L., 2003: Jelen lesní (Cervus elaphus L.); Venator Praha: 1-157, (1/1)

Řehák L., 2006: Moderní myslivecký management přírody; Venator Praha, 2006. 

Wolf, R., Hromas, J., Klusák, K., Řehák, L., 1887: Rukojeť chovu dančí zvěře (Dama dama); Matice lesnická Písek.

Staněk, J., Řehák, L., 2000: Úkoly a postavení stráží, Venator Praha 2000:1-441,  (2/3).

Řehák, L., Staněk, J., Kříž, P., 2002: Zákon o myslivosti (analýza-komentář); Venator  Praha:1-441, (2/3).

Staněk, J., Řehák, L., 2000: Úkoly a postavení stráží, Venator Praha 2000:1-83,  (2/3).

Urbanec, M., Havránek,F.,Bukovjan, K., Řehák, L., 2005: Černá zvěř v kulturní krajině; Mze Praha 2005.

Řehák, L., 2005: Systém řízení myslivosti; Právní předpisy na úseku myslivosti (Myslivost učebnice, Vach 2005)

Vach M., a kol. 1996: Myslivost, Praha 1996 (spoluautor)

Vyhodnocení populací zvěře v záplavových oblastech Moravy (Výzkumný úkol pro Mze; spoluautor 1999) 

  

 

VŠ skriptum

Vach, M., a kol., 1999: Myslivost, skripta, Praha VŠZ: 274-300.

 

Studijní texty a datové soubory v elektronické podobě

(studijní texty pro připravovaný samostatný studijní obor na ČZU FLE - „Provoz a řízení myslivosti"

Řehák, L., 2004: Právní předpisy v myslivosti, Venator P. 2004.

Řehák, L., 2004: Myslivecké školství a vzdělávání, Venator P 2004.

Řehák, L., 2005: Ekonomika v myslivosti, dotace, Praha 2004.

Řehák, L., 2004: Specifikace mimozákonných pravidel - „Myslivecký řád", Venator Praha 2004.

 

Celostátní koncepce

 • Systémový návrh komplexní realizace procesu tvorby „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR"; odborný referát na „Shromáždění myslivců ČR II." konaném 26.9.2009 ve Velkém Meziříčí.¨
 • Autor koncepce „Zemědělská myslivost v ČR" (Praha 2009), která má za cíl zcela zásadně emancipovat zemědělskou myslivost na zemědělských pozemcích a výrazně omezit vliv lesnických subjektů na myslivost v ČR.
 • Farmové chovy jelenovitých - Komoditní situační a výhledové zprávy České republiky  1995 (spol.).
 • Myslivecké výkaznictví a plánování.
 • Celostátní projekt záchrany genofondu ohrožených a vzácných druhů zvěře. 
 • Projekty záchrany jednotlivých ohrožených nebo vzácných druhů zvěře (tetřev, tetřívek, koroptev, drop, bílá jelení zvěř).
 • Koncepce chovu spárkaté zvěře.
 • Koncepce chovu černé zvěře.
 • Komplexní systém ochrany území státu před šířením klasického moru prasat v ČR; autoři Ing. Libor Řehák, Ph.D. a MVDr. Veleba (tento náš systém vzbudil velký ohlas i na mezinárodní úrovni).
 • Celostátní koncepce myslivecké statistiky (včetně počítačového zpracování).
 • Celostátní koncepce pro úsek loveckých lístků, průkazů mysliveckých stráží, mysliveckých hospodářů a povolenek k lovu (včetně tvorby nových průkazů a nového systému vydávání). 

 

Další odborné aktivity:

 • Člen organizačního výboru světové konference „Bílý jelen" (Praha a Ronov nad Doubravou 1991).
 • Autor projektu, autor scénáře, produkční a asistent režie snímku „Obora Žehušice - bílá jelení zvěř". Snímek obdržel čestné uznání na mezinárodní soutěži „ The international Wildlife film festival" Lamotte - Beuvron ve Francii.
 • Autor projektu realizace celostátních konferencí (nejdůležitějších druhů zvěře) s mezinárodní účastí (tento cyklus konferencí s mezinárodní účastí /největší a nejobsáhlejší ve 20. století v odvětví myslivosti/; byly realizovány od roku 1994 až do roku 2002). // Černá zvěř 1994/ Jelení zvěř 1995/ Srnčí zvěř 1997/ Daňčí zvěř 1998/ Introdukované druhy spárkaté zvěře 1999 aj. //
 • Člen organizačního výboru celostátní konference s mezinárodní účastí „Černá zvěř 94" (Písek 1994).
 • Ředitel organizačního výboru (i autor projektu) celostátní konference s mezinárodní účastí „Jelení zvěř 95" (Žďár n. S. 1995).
 • Ředitel organizačního výboru (i autor projektu) celostátní konference s mezinárodní účastí „Srnčí zvěř 1996" (Litoměřice 1996).
 • Ředitel organizačního výboru celostátní konference s mezinárodní účastí „Ondatra - bioindikátor vodních toků" (Dobříš 96).
 • Ředitel organizačního výboru a spoluautor projektu celostátní konference s mezinárodní účastí „ Ochrana litorálních ekosystémů na lokalitách a intenzivním regulačním odlovem vodní pernaté zvěře" (Žďár nad Sázavou 1999).
 • Člen oficiální české delegace na „Technical conzultation on game farming in Europe" (pořádané FAO 1993).
 • Předseda organizačního výboru celostátního jednání „Norování 2005" (pořádané APM ČR, na ČZU v Praze 2005)
 • Předseda organizačního výboru celostátního odborného mysliveckého semináře „Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny", (pořádané ČMMJ a APMČR - Chomutov 2005).
 • Autor projektu a koordinátor jednání „SHROMÁŽDĚNÍ MYSLIVCŮ ČR".
 • Autor projektu, spoluautor scénáře, odborný poradce, asistent režie, produkční a výrobce pravidelného televizního magazínu „ZA HUMNY" /o myslivosti, rybářství, včelařství, ochraně přírody, lesnictví/ - na TV PRIMA.
 • Autor projektu i realizátor celostátního vzdělávacího a propagačního projektu pro žáky základních škol „Děti s přírodou do 3.tisíciletí - část I. „Naše zvěř" (kterého se v ČR v roce 2000  zúčastnilo více jak 600.000 dětí z většiny ZŠ v ČR).
 • Iniciátor vzniku a předseda řídícího výboru celostátní občanské myslivecké iniciativy „OBRODA MYSLIVOSTI".
 • Spoluautor projektu (s autorem panem Pavlem Křížem) na vydání první emise známek na světě se skutečně  mysliveckou tematikou „Myslivcův rok"
 • Tvůrce projektu, zakladatel a prezident „Asociace profesionálních myslivců České republiky".
 • Tvůrce projektu, zakladatel a viceprezident „Unie mysliveckých organizací ČR".
 • Autor dlouhodobého programu myslivecké organizace APM ČR v roce 1995 (čeho chce Asociace dosáhnout): 
 1. vypracovat - Dlouhodobou koncepci rozvoje myslivosti v ČR; (jako model fungování myslivosti v ČR)
 2. vypracovat a prosadit - Státní mysliveckou politiku ČR;
 3. vypracovat a prosadit nový moderní „Zákon o myslivosti i prováděcí předpisy" (vycházející z koncepce)
 4. vypracovat a prosadit nový moderní samostatný univerzitní obor „Myslivecký management přírody"
 5. reformovat a prosadit rozvoj „Myslivecké vědy a výzkumu v ČR"
 6. prosadit na MZe zřízení nového samostatného „Odboru myslivosti, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství.
 7. vypracovat a postupně prosadit „Státní mysliveckou dotační politiku" (a radikálně zvýšit finance pro myslivost)
 8. Prosadit moderní „Reformu celého odvětví myslivosti v ČR".(řadu těchto zcela zásadních bodů programu APM ČR se od roku 1995 podařilo prosadit; na ostatních se pracuje)
 • Autor projektu a předseda přípravného organizačního výboru na založení „Unie soudních znalců v myslivosti".
 • V rámci svého Vydavatelství a nakladatelství Venator připravil a vydal reprezentativní reprint první česky psané komplexní myslivecké učebnice „MYSLIVOSŤ" od J. V. Černého z období 1880.
 • Tvůrce, iniciátor a předseda koordinačního výboru „Mediální rady mysliveckých, rybářských, včelařských, chovatelských a zahrádkářských organizací v ČR".
 • Člen odborné soutěžní poroty soutěže o „Zlatý klas" mezinárodního agrosalonu „Země živitelka" v Českých Budějovicích.
 • Soudní znalec pro lesnické a myslivecké obory.
 • Autor „Deklarace o myslivosti" - Velké Meziříčí 2009
 • Autor projektu „Myslivecké petiční akce" na podporu „Deklarace o myslivosti" - Velké Meziříčí 2009.
 • Autor projektu „Prosazení zásadních změn v trestním zákoně - se zaměřením na ustanovení o nelegálním lovu" (Praha 2009); systémové řešení negativních dopadů na činnost mysliveckých stráží a na činnost uživatelů honiteb.
 • Autor projetu „Systém veřejných stráží a jejich zavedení v rámci ČR" (Praha 2001-2010); komplexní systém řešení problematiky všech druhů stráží v rámci ČR.  

Pedagogická činnost:

 • Externí pedagog na ČZU Praha, lesnicka fakulta (od roku 1995) - odborné přednášky z myslivosti se zaměřením na oblasti - systém řízení myslivosti v ČR, myslivecká legislativa, myslivecké plánování chovu a lovu zvěře, myslivecké výkaznictví, komplexní systém kontrol a hodnocení výsledků mysliveckého managementu, informační systém v myslivosti aj.
 • Autor projektu „ČZU Praha (se sídlem v Kostelci n.Č.l.) - centrum mysliveckého vzdělávání, vědy a výzkumu mezinárodního významu".
 • Autor návrhu, projektu a spolutvůrce samostatného univerzitního studijního oboru -„PROVOZ A ŘÍZENÍ MYSLIVOSTI" na České zemědělské univerzitě v Praze (obor byl akreditován v roce 2005); v rámci tohoto projektu mohl být poprvé na světě i v historii myslivosti v ČR realizován systém uceleného vysokoškolského mysliveckého vzdělávání - tzn., myslivci-specialisté na úrovni bakalářské - magisterské - doktorandské.
 • V roce 2000 firma Venator (lektoři - dr. ing. L. Řehák a JUDr. ing. J. Staněk, CSc.) realizovala odborné školení stráží, kdy na více než 60 okresech v celé ČR proškolila několik tisíc stráží (mysliveckých, rybářských, lesních, ochrany přírody aj.).
 • V roce 2002 firma Venator (lektoři - dr. ing. L. Řehák a JUDr. ing. J. Staněk, CSc.) realizovala odborné školení k novému zákonu o myslivosti, kdy na bezmála 50 okresech v celé ČR proškolila několik tisíc mysliveckých hospodářů, stráží, honebních starostů, myslivců, pracovníků státní správy, vlastníků půdy aj.
 • Permanentní realizace projektu „Školení mysliveckých stráží" v rámci celé ČR.