Nainstalujte si prosím Flash Player.

dotaz:

Je povinností uživatele honitby ( H.S. nebo M.S. ) vést nějaké účetnictví ? Který předpis toto upravuje ?

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  ( dále jen "ZÚČ" )

Podle § 9 odst. 1, ZÚČ mají právnické osoby se sídlem v ČR povinnost vést účetnictví v plném rozsahu.

V § 9 odst. 3, písm. a)  ZÚČ jsou uvedeny účetní jednotky, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Mezi těmito účetními jednotkami je uvedeno i honební společenstvo.

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání ( Novela č. 400/2005 Sb. - od 1.1.2006 ).

 

dotaz:

Jak musí toto účetnictví vypadat, co musí obsahovat ?

České účetní standardy č. 401 - 414 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

 

dotaz:

Musí H.S. nebo M.S. platit daň z příjmu ?

Daň z příjmů  - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. ( dále jen "ZDP" )

H.S. je poplatníkem - právnickou osobou podle § 17 odst. 3, ZDP.   

Jedná se o poplatníka, který nebyl založen za účelem podnikání, tzv. nezisková organizace, která patří mezi poplatníky uvedené v § 18 odst. 8, ZDP. Za takového poplatníka však nejsou považovány obchodní společnosti nebo družstva, i když nebyla založena za účelem podnikání. ( Na družstva i obchodní společnosti se pohlíží jako na podnikatelský subjekt. )

Podle § 18 odst. 3, ZDP jsou u poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání předmětem daně z příjmů vždy příjmy z reklam, členských příspěvků a příjmy z nájemného.

Podle § 18 odst. 2, ZDP nejsou u těchto poplatníků předmětem daně z příjmů příjmy získané zděděním nebo darováním.

Podle § 18 odst. 4 ZDP - dále nejsou předmětem daně z příjmů u neziskových organizací příjmy:

-         Z činností vyplývajících z jejich poslání ( z činností uvedených ve stanovách ) za podmínky, že náklady ( výdaje ) vynaložené podle ZDP v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší ( sleduje se zvlášť každá jednotlivá činnost ). Tyto náklady, které se vztahují k příjmům, které nejsou předmětem daně, jsou považovány podle § 25 odst. 1, písm. i ) ZDP za náklady nedaňové, z tohoto důvodu je proto ztráta z těchto činností nedaňová. 

Jsou-li příjmy z těchto činností vyšší, jsou předmětem daně a náklady na tyto příjmy vynaložené jsou daňové.

-         Z dotací

-         Z úroků z vkladů na běžném účtu

Podle § 18 odst. 7, ZDP jsou tito poplatníci povinni vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny.   

Podle § 19 odst. 1, ZDP patří mezi příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny, členské příspěvky.

 

dotaz:

Musí H.S. nebo M.S. podávat daňové přiznání z příjmů právnických osob ?

Podle § 38m odst. 8, písm. a) ZDP nemá nezisková organizace povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené, nebo má pouze příjmy, které podléhají zdanění srážkovou daní podle § 36 ZDP, která je daní konečnou.

Pokud má nezisková organizace příjmy z nájemného ( tedy H.S. z nájmu honitby, M.S. z nájmu střelnice atp. ), dále z reklam a hospodářské činnosti, popř. jsou příjmy z činností uvedených ve stanovách vyšší než na ně vynaložené náklady ( zjišťuje se za každou jednotlivou činnost ), má i povinnost podat daňové přiznání ve lhůtách uvedených v § 40 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p.p. ( dále jen "ZSDP" ), většinou do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období ( 31.3. ).

Pokud začne poplatník pobírat příjmy podrobené dani, je podle § 33 odst. 2, ZSDP  povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 30 dnů.

Pokud nezisková organizace podává daňové přiznání, může snížit základ daně podle § 20 odst. 7, ZDP až o 30 % max. však o 1 mil. Kč, použije-li prostředky získané takto  dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů souvisejících z hlavní činností, z nichž příjmy nejsou předmětem daně ( činnosti podle stanov ), a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000,- Kč, lze odečíst 300 000,- Kč, max. však do výše základu daně ( odečtem se nelze dostat do ztráty ).

Dary - zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění p.p.

Podle § 20 odst. 4, písm. a) - jsou  od daně dědické a darovací osvobozena bezúplatná nabytí majetku určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy, a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany mládeže a požární ochrany.

Příjemce daru

Podle § 21 odst. 1, je poplatník ( nabyvatel ) povinen podat daňové přiznání k dani darovací do 30 dnů po uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku.

Dárce      

Dárce si může odečíst od základu daně z příjmů poskytnutý dar za podmínky, že je dar poskytnut právnické osobě se sídlem na území ČR a je určen na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na sociální účely, na zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, politickým stranám a hnutím na jejich činnost.

Fyzická osoba - podle § 15 odst. 1, ZDP musí úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně, anebo činit alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnická osoba - podle § 20 odst. 8, ZDP musí hodnota daru činit alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34, ZDP.    

 

dotaz:

Jak má H.S. nebo M.S. vyplnit daňové přiznání

Formulář daňového přiznání má pro každé zdaňovací období svůj vzor s daným číslem.

Oddíl II.

Ř. 10 - Výsledek hospodaření zjištěný z účetnictví. Na tomto řádku jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření veškeré příjmy a veškeré náklady ( výdaje ), bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o daňové, či nedaňové. Úpravy pro daňové účely se provádějí na jiných řádcích daňového přiznání.

Ř. 20 až  62 - položky zvyšující zisk nebo snižující ztrátu uvedenou na ř. 10

Na těchto řádcích se uvádí výdaje, které nelze uznat za daňové nebo částky, o které byly neoprávněně zkráceny zdaňované příjmy.

Důležitý je zejména ř. 40, k jehož vyplnění slouží tabulka A přílohy č. 1 k II. Oddílu. Na tomto řádku se uvedou výdaje související s příjmy, které nejsou předmětem daně, tzn. kdy příjmy z činností uvedených ve stanovách, zakládacích listinách apod. jsou nižší než výdaje na tyto činnosti vynaložené, nebo výdaje vztahující se k příjmům od daně osvobozeným. ( Na uvedení těchto výdajů na ř. 40 většinou neziskové organizace zapomínají, ačkoli příjmy od daně osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně, na jiných řádcích daňového přiznání uvedou. )      

Ř. 100 až 162 - položky snižující zisk nebo zvyšující ztrátu uvedenou na ř. 10

Z těchto řádků bývá nejčastěji vyplněn ř. 100, kde se uvádí dary,

ř. 101, kde se uvádí dotace, úroky z vkladů na běžném účtu a zejména příjmy z činností uvedených ve stanovách, kdy výdaje na tyto činnosti byly vyšší než příjmy a ř. 110 - na kterém se uvádí členské příspěvky.

Z výše uvedeného vyplývá, že do základu daně se zahrnou příjmy z činností uvedených ve stanovách, pokud jsou vyšší, než jsou výdaje na tyto příjmy vynaložené, a dále příjmy z jiných činností, než z těch, které jsou uvedeny ve stanovách, příjmy z reklam a příjmy z nájemného. Tento základ daně bude uveden na ř. 200, ř. 220 a ř. 250.    

Na ř. 251 se uvádí položka, o kterou lze snížit základ daně podle § 20 odst. 7, ZDP - 30 %  ( event. 300 000,- Kč v případech, kdy 30 % je méně  než 300 000,- Kč ), max. 1 000 000,- Kč.

Na ř. 270  ( základ daně snížený o položku na ř. 251 ) bývá většinou nula, stejně jako na ř. 290 ( daň ze základu daně na ř. 270 ).

Nedílnou přílohou daňového přiznání jsou účetní výkazy.

 

dotaz:

Kde je možné sjednat povinné pojištění pro výkon práva myslivosti ?

Formulář pro sjednání pojištění máte například na stránkách České pojišťovny a.s. 

 http://www.ceskapojistovna.cz/myslivost.html