Nainstalujte si prosím Flash Player.

Nelegální lov

aktuality | 11.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Asociace profesionálních myslivců České republiky

ve spolupráci s Mezinárodním sdružením myslivců příhraničí

pořádají pracovní jednání

 

SYSTEMATICKÉ ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ

 PROBLEMATIKY NELEGÁLNÍHO LOVU

Pracovní jednání se uskuteční v pátek 15. ledna 2010 v 10.00 hodin

v aule Lesnické a dřevařské fakulty ČZU v Praze.

SYSTEMATICKÉ ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ

 PROBLEMATIKY NELEGÁLNÍHO LOVU

Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který nahradí dosavadní zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Z hlediska mysliveckých stráží a jejich činnosti a z pohledu celého odvětví myslivosti přináší nový trestní zákoník některé změny. Zcela zásadní změnou je nové vymezení trestného činu „pytláctví“ (dříve § 178a, nyní § 304). Pytláctví tak bude trestným činem teprve tehdy, pokud někdo neoprávněně uloví zvěř nebo ryby „v hodnotě nikoli nepatrné“, tzn. v hodnotě dosahující částky nejméně 5000,- Kč (§ 138 odst. 1). Pokud je škoda menší než 5000,- Kč, půjde o přestupek podle § 35 odst. 1, písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Právě tato změna je pro činnost stráží i orgánů činných v trestním řízení zcela zásadní. Zákonem stanovená hranice 5.000.-Kč má skutečně nezastupitelný význam; tzn., od roku 2010 bude záležet doslova na každé koruně hodnoty neoprávněně ulovené zvěře, zda se bude jednat o trestný čin nebo „jen“ o přestupek.

Nesouhlasíme s mediálními názory některých mysliveckých představitelů či organizací, že se dnes nedá nic dělat a že nelegální lov „drobné zvěře, divočáků či srnčí zvěře“ bude prakticky nepostižitelný. Pochopitelně, že postihování tohoto nelegálního lovu bude možné (ať jako přestupek či trestný čin), ale myslivecké stráže a orgány činné v trestním a přestupkovém řízení musí mít k?dispozici jasný metodický pokyn a hlavně ceník živé i usmrcené zvěře od ústředního orgánu státní správy myslivosti. Myslivci, vlastníci i uživatelé honebních pozemků (zemědělských i lesních), držitelé i uživatelé honiteb a ochrana přírody by měli ve věci ceníku postupovat jednotně – nelegální lovci-pytláci poškozují či okrádají je všechny.

Proto musí odvětví myslivosti na tuto změnu adekvátně reagovat. Musí se ihned řešit dvě základní oblasti, které pomohou mysliveckým strážím a dalším zainteresovaným orgánům (orgánům činným v?trestním či přestupkovém řízení, soudcům a státní správě myslivosti) řešit nelegální lov. Dne 18.11.09 se APM ČR obrátila otevřeným dopisem na ministra zemědělství s informací o možných důsledcích nové právní úpravy a s návrhem na další postup; tzn., aby MZe – 1. co nejrychleji iniciovalo vytvoření metodického pokynu „Systém určování hodnoty živé a usmrcené zvěře (všech druhů zvěře, dle jednotlivých kategorií);“ - 2. připravilo novelu trestního zákona, kdy by bylo trestným činem každé nelegální lovení zvěře, zejména se střelnou zbraní (bez ohledu na hodnotu ulovené zvěře). Do dnešního dne (14.12.09) nemáme žádnou oficiální odpověď, reakci ani informaci, že by se na MZe připravovala nějaká relevantní opatření. Zajímavé ale je , že od 18.11.09, kdy APM ČR upozornila MZe na tento závažný problém, se najednou celá záležitost dostala do sdělovacích prostředků a najednou se k?němu (ne vždy odborně) vyjadřuje řada (dosud zcela pasivních) institucí či funkcionářů, kteří neměli vůbec dopustit přijetí tohoto (ve svých důsledcích protimysliveckého) ustanovení v trestním zákoně.

Proto považujeme za racionální, svolat výše uvedené pracovní jednání, na které zveme Vás - zainteresované špičkové odborníky a zástupce subjektů participujících na mysliveckých činnostech v honitbách ČR; tzn., všechny, kterých se týká celospolečensky nebezpečný nelegální lov zvěře. I kdyby MZe již nějaké kroky realizovalo, stejně se celá tato problematika musí projednat v rámci expertní skupiny uvedených odborníků i zmocněných zástupců; což na tomto jednání 15.1. učiníme.

Cílem našeho jednání je:

projednat přístup státu, společnosti a odborníků k nelegálnímu lovu zvěře-přírodního bohatství; tzn., zda bude hodnota zvěře vycházet z jejího postavení přírodního bohatství;

projednat vytvoření systému stanovování hodnoty ulovené (živé i usmrcené) zvěře; tzn., všech druhů zvěře uvedených v ust. § 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (ve znění předpisů pozdějších);

projednat harmonogram postupu při tvorbě metodického materiálu „Systém určování hodnoty živé a usmrcené zvěře (všech druhů zvěře, dle jednotlivých kategorií)“; který je pro další činnost mysliveckých stráží zcela nezbytná, a který nabídneme váženému MZe k dalšímu využití;

projednat názory na návrh novelizace ustanovení § 304, trestního zákona týkajícího se pytláctví; projednat přístup k budoucí zákonné úpravě postihování nelegálního lovu;

projednat stávající systém řešení nebezpečné trestné činnosti (nelegálního lovu) prostřednictvím systému „stráží“; analýzu jejich postavení, státem vytvářených podmínek pro jejich činnost a rizika jejich činnosti.

Pořadatelé věří, že si pozvaní odborníci i zástupci všech (na myslivosti) zainteresovaných subjektů najdou čas, aktivně se zúčastní jednání 15.1.2010 a svými odbornými názory i návrhy pomohou stabilizovat situaci v této velmi citlivé oblasti odvětví myslivosti.

APM ČR, která spolu s dalšími subjekty prosazuje na MZe tvorbu nové koncepce rozvoje myslivosti, považuje za nezbytné zdůraznit, že i tato špatně řešená problematika nelegálního lovu je jasným důsledkem absence koncepce myslivosti. Pokud by byla vytvořena a schválena jasná odborná „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“ (jak roky prosazuje APM ČR), v níž by byla vypracována část zaměřená i na postihování nelegálního lovu, nemohla by být nikdy přijata taková právní úprava postihování nelegálního lovu, jako ve stávajícím trestním zákoně.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“    Za pořadatele     Pavel Kříž

pověřený prezident,  Asociace profesionálních myslivců ČR

Pozvaní:

 • Řád svatého Huberta - Jan František Votava, Horní Krupá 118, 580 01 Havl. Brod
 • Safari Club International-Bohemia, doc. Ing. Miloslav Vach, CSc., Sportovní 456, 285 04 Uhlířské Janovice
 • Myslivecká matice česká – Dr. Ing. Jiří Hanák, Vřesová 511, 252 43 Průhonice
 • Českomoravská myslivecká jednota, IČO 00443174, myslivecká rada, Jungmannova 25, 115 25, Praha 1
 • Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 00 Praha 10
 • Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7,
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR, 128 10, Praha 2, Vyšehradská 16,
 • Policejní prezidium ČR; Strojnická 27; 170 89 Praha 7
 • Vrchní státní zastupitelství v Praze, Nám. Hrdinů 1300/11, 140 65, Praha 4,
 • Státní veterinární správa České republiky, Slezská 7, 120 00, Praha 2
 • Klub sokolníků při ČMMJ - Ing. Petr Zvolánek, Jungmannova 25,115 25 Praha 1
 • VÚLHM - Ing. František Havránek, CSc., Strnady 136, 156 04 Praha 5 – Zbraslav
 • MZLU v Brně - Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • ČZU v Praze - Doc. Ing. J. Červený, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
 • Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
 • Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. Přibyslav-Hřiště 7, 582 22,
 • ČSOP - Ústřední výkonná rada, Michelská 5, 140 00, Praha 4,
 • SLŠ Písek - Dr. Ing. Antonín Konfršt, Lesnická 55, 397 01 Písek
 • Zemědělský výbor PSP ČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 Malá Strana
 • Asociace soukromého zemědělství ČR - Ing. Stanislav Němec, Dělnická 30, 170 00 Praha 7
 • Agrární komora ČR, Štěpánská 63, 110 00 Praha 1
 • Svaz vlastníků půdy - Ing. František Janda, Čertův Vršek 285/6, 180 00 Praha 8
 • Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50 168 Hr. Králové
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
 • Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3
 • SVOL ČR - Ing. František Kučera, K?Silu 1980, 393 01 Pelhřimov
 • Hnutí DUHA – MVDr. Jaromír Bláha, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
 • OMS ČMMJ IČO: 67777945, Komenského 1190, Žďár nad Sázavou, 591 01,
 • OMS ČMMJ IČO: 67777015, Tyršova 1902, Benešov u Prahy, 256 01,
 • Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 • Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc,