Nainstalujte si prosím Flash Player.

Literatura a myslivost

Literatura a myslivost | 11.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

literatura

„Vodní ptactvo okolo světa“

kniha s tímto názvem bude brzy publikována

dne 12 března 2007 bude v prodeji dlouho očekávaná kniha „ Vodní ptactvo okolo světa“. První slavnostní představení bude v Hágu, Nizozemí na mezinárodním ceremoniálu. Kniha reprezentuje kombinaci práce stovek vědců po celém světě a dat získaných prací desetitisíců dobrovolníků. Kniha přináší jeden z nejhlubších pohledů na témata spojená s vodním ptactvem a jejich globálními migračními cestami.

 

Nepůvodní druhy zvěře u nás.

Popis najdete v jedinečné publikaci kterou vydal Český svaz ochránců přírody s podporou MŽP ČR v roce 2006. Informuje o všech nepůvodních druzích rostlin a živočichů vyskytujících se na našem území. Dílo je výsledkem projektu „ Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky: vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu“, který realizoval Český svaz ochránců přírody v letech 2004-2006. Obdobnou publikaci před nedávnem vydali v Německu a Rakousku, v zemích bývalého východního bloku jsme zatím jediní !  Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR

U králíka divokého se v souvislosti jeho výrazným poklesem výskytu jedná o nápadnou shodu s vývojem u zajíce polního. U lovné zvěře jsou zde grafy počtu úlovků. Jsou zde uvedeni z ptáků krocan divoký a bažant obecný. Ze savců koza bezoárová, kozorožec horský,srnec sibiřský, wapiti východní, jelen kavkazský-bílá forma, sika, daněk evropský, jelenec běloocasý, muflon a kamzík horský. Tuto ojedinělou publikaci lze doporučit všem myslivcům, protože jim poskytne mnoho objektivních informací o aktuálním stavu naší přírody, do které při výkonu práva myslivosti aktivně zasahují.

Zájemcům je kniha k dispozici za cenu: člen ČSOP 400,- , nečlen 500,-.
na adrese:  Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada  Michelská 5
140 00, Praha 4,  tel: 222 516 115 http://www.csop.cz
více informací zde

Jezevec lesní.

Tomáš Matyáštík, Vítězslav Bičík, Libor Řehák

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR vydalo nakladatelství Venator Praha, v roce 2000, 200 s., cena 240 Kč.

Díky objektivnímu přístupu autorů ke zpracování této monografie může  kniha velmi dobře posloužit všem odborníkům zoologům či pracovníkům ochrany přírody. Jsme přesvědčeni, že zaujme i  dobrovolné ochránce přírody a přátele zvířat.

Dlouho očekávaná monografie o jezevci lesním, která se  vyčerpávajícím způsobem  zabývá tímto živočišným druhem, obsahuje  dosud nikde nepublikované výsledky rozsáhlého průzkumu rozšíření jezevce z let 1996-1999 na území Moravy a Slezska.

 Tuto publikaci vytvořil tým odborníků z Katedry zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Prof. RNDr. Vítězslava Bičíka, CSc. a Mgr. Tomáše Matyáštíka. Ke čtenáři se prostřednictvím této knihy dostanou  úplné údaje o biologii tohoto živočišného druhu, jenž patří mezi ty, se kterými se návštěvník přírody nesetkává každý den. Zajímavé jsou  údaje o prospěšnosti či škodlivosti jezevce v honitbách, podrobně jsou zpracovány v minulosti prováděné způsoby jeho lovu.  Podstatnou částí publikace je  detailní rozbor výzkumu rozšíření jezevce lesního,  na němž se aktivně podílely prakticky všechny honitby a okresní úřady  Moravy a Slezska.

Monografie JEZEVEC LESNÍ vydaná ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, má bezmála dvě stě stran, na kterých najdete 20 zajímavých tabulek,  60 obrázků, několik desítek černobílých  fotografií a 32 barevných  fotografií . Na barevných mapách  se čtenář seznámí s rozšířením jezevců ve všech honitbách Moravy a Slezska a také ho jistě zaujme grafické zobrazení   vývoje odlovu jezevce na území ČR. Dokladem o tom, že autoři použili  ve své práci všechny  známé výsledky vědeckých prací a poznatků praktiků nejen od nás, ale zejména ze zahraničí, je  seznam literatury doplněný celou stránkou odkazů na jezevce na internetu. Obohacením publikace jsou názory na jezevce publikované ve vzdálenější či nedávné minulosti v naší odborné litaratuře.

V knize nechybí ani slovníček myslivecké mluvy týkající se jezevce lesního a  pojmenování jezevce lesního ve 45 jazycích světa. Čtenář jistě ocení moderní a velmi přehlednou  úpravu, kvalitu tisku a také  praktický formát knihy.

Publikace přitažlivým způsobem upozorňuje na velmi zajímavý druh zvěře, který dosud stojí na okraji zájmu myslivců, ačkoliv si z mnoha důvodů zaslouží řádné a přitom moderní myslivecké obhospodařování a chov. Kniha je první z  řady chystaných monografií vydavatelstvím VENATOR o některých, dnes mnohdy velmi diskutovaných druzích zvěře, které mají za cíl poskytnout myslivcům, a nejen jim, současné vědecké poznatky v zájmu jejich vzdělávání a tím působit k zavádění moderních způsobů hospodaření se zvěří.