Nainstalujte si prosím Flash Player.

Myslivecká Unie ČR

Členství v AMP ČR | 11.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

UNIE SUBJEKTŮ ZAINTERESOVANÝCH  V MYSLIVOSTI  ČR

Nová významná platforma v odvětví myslivosti

 

Ing. Jan Záhorka - předseda VR USZM ČR

Ing. Libor Řehák, Ph.D. - výkonný místopředseda VR USZM ČR

     Na zasedání Výkonné rady Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti České republiky (dále jen „Myslivecká unie") konaném v pátek 9. dubna 2010 v Praze byl završen několikaletý proces vytváření společné platformy subjektů, které jsou jakýmkoliv způsobem zainteresovány v odvětví myslivosti. Na tomto zasedání byla definitivně ustavena a schválena „Myslivecká unie", byly zvoleny všechny orgány a projednány základní výchozí principy pro další činnost.

      Myslivecká unie vznikla transformací Unie mysliveckých organizací ČR (dále jen UMO ČR), kdy bylo nutno z důvodu zájmu dalších i nemysliveckých subjektů o členství a hlavně o spolupráci - změnit „Statut" a upravit celý systém fungování nového uskupení. V rámci transformace UMO ČR pak došlo i ke změně názvu tak, aby již sám název jasněji deklaroval spektrum sdružených subjektů. Členy Myslivecké unie jsou - Agrární komora ČR; Asociace profesionálních myslivců ČR; Asociace soukromého zemědělství ČR; Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí; Řád svatého Huberta a Safari club International Bohemia chapter.  Každý z účastníků platformy delegoval do Výkonné rady Myslivecké unie 3 stálé odborné delegáty; jeden ze 3 delegátů byl nominován do předsednictva VR. Výkonná rada ze svého středu zvolila předsedu předsednictva, výkonného místopředsedu a tajemníka. Předsedou byl zvolen ing. J. Záhorka z Agrární komory ČR, výkonným místopředsedou ing. L. Řehák z Asociace profesionálních myslivců. Členy předsednictva jsou dále - ing. J. Stehlík z Asociace soukromých zemědělců ČR, ing. F. Frola z Mezinárodního sdružení myslivců příhraničí, J. F. Votava z Řádu svatého Huberta a doc. ing. M. Vach ze Safari club Bohemia chapter. Tajemníkem VR je Pavel Kříž z APM ČR. O členství a spolupráci projevily zájem i další subjekty; je tedy předpoklad, že se Myslivecká unie bude dále rozšiřovat. Je možno uvést, že organizace sdružené v Myslivecké unii disponují počtem více než 100.000 členů.  

    Ustavení této platformy má skutečně nejen velký historický význam, ale i význam pro budoucí zdravý vývoj celého odvětví myslivosti. Přelomový historický význam proto, že se poprvé v historii vytváří společná platforma subjektů zainteresovaných v odvětví myslivosti, na níž mohou členové společně diskutovat a společně řešit kritické problémy odvětví. Snahou Asociace profesionálních myslivců ČR, která toto ustavení iniciovala, bylo vytvářet v myslivosti spojovací mosty mezi myslivci, vlastníky honebních pozemků, uživateli honebních pozemků a držiteli honiteb.

      Myslivecká unie vytváří jedinečnou možnost k tomu, aby myslivost v ČR společně tvořily všechny zainteresované subjekty, neboť jen to je zárukou, že společně tvořená myslivost zůstane zachována i pro další generace. Prosadit vyblokování vlastníků a uživatelů honebních pozemků či držitelů i uživatelů honiteb (a jejich oprávněných zájmů) z procesu reformy a přímého utváření moderní myslivosti by bylo možná krátkodobým vítězstvím myslivců, ale v dlouhodobém horizontu by to bylo pro myslivce a myslivost velmi kontraproduktivní. Každý rozumný uživatel honitby-myslivec již dnes dobře ví, že pro budoucnost rozvoje myslivosti a existence myslivců je spolupráce všech zainteresovaných subjektů existenční nutnosti; každý ví, že uživatel honebních pozemků-zemědělec může dnes na cílevědomě vymáhaných škodách působených zvěří na zemědělské produkci zlikvidovat prakticky každého uživatele honitby. Proto je všestranně výhodná spolupráce prvním předpokladem přežití myslivosti i myslivců i rozumného hospodaření v krajině. A dlouhodobá úzká spolupráce po linii myslivci - uživatelé honebních pozemků (zemědělci, lesníci) bude mimořádným přínosem i pro zvěř a pro výrazné zlepšování jejího životního prostředí.

     Proto tedy došlo k ustavení nové platformy Myslivecké unie. Hlavními cíle Unie pro nejbližší období:

  • docílit, aby byla myslivost chápána jako významná součást aktivit současného člověka vpřírodě, která je organicky spjata se zemědělstvím a lesnictvím;
  • vrámci nové koncepce myslivosti posílit práva a kompetence uživatelů honebních pozemků, jako významných ochranářů i hospodářů vpřírodě;
  • společně prosazovat skutečně odborná a vyvážená řešení všech problémů vmyslivosti a vyžadovat plné fungování orgánů státní správy myslivosti na všech stupních.

     Další prioritou unie je prosazení vyváženého rozvoje myslivosti na lesních i zemědělských pozemcích. Řídící a rozhodovací kompetence i právo určovat proporce koncepce vývoje odvětví by měly vycházet především z toho, že 70% honebních pozemků v ČR tvoří zemědělské honební pozemky. Unie chce ihned začít prosazovat rychlé a efektivní řešení mnohonásobně překročených stavů spárkaté zvěře a z toho přímo plynoucího obrovského rozsahu škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělské produkci. Zvládnutí snížení početních stavů spárkaté zvěře na stavy normované a tím dosažení radikálního snížení škod pak bude jasným signálem pro stát i společnost, že systém fungování myslivosti je nastaven dobře, příslušné orgány státní správy efektivně fungují, držitelé honiteb pečlivě dohlížejí a myslivci v honitbách skutečně efektivně zvládají své odborné poslání.    

    Dlouhodobějším cílem je moderní reforma odvětví myslivosti postavená na základech pozitivních prvků historického vývoje myslivosti, zejména v obdobích se stabilizovaným mysliveckým managementem a vynikajícími výsledky v polních oblastech. Chceme objektivně specifikovat chyby a nedostatky v celém historickém vývoji, stejně jako jasně popsat případné odborné klady a využitelná pozitiva. Právě odbornou a objektivní analýzu považuje unie za základ pro tvorbu kvalitní nové moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti", která je jednou z jejích hlavních priorit. Unie považuje za žádoucí využít všechny historicky osvědčené prvky myslivosti zejména úspěchy v chovu drobné zvěře na zemědělských pozemcích v první polovině 20 století, které byly vždy výkladní skříní naší myslivosti a vyvarovat se všech zásadních odborných chyb či politicky motivovaných kroků.

      Myslivecká unie vychází z toho, že nastávající proces reformy myslivosti musí být postaven na nezadatelných právech vlastníků a uživatelů honebních pozemků i právech a kompetencích držitelů honiteb, kteří mají eminentní zájem na tom, aby se myslivost reformovala a modernizovala a stala se plně konkurenceschopným širokospektrálním odvětvím lidské činnosti v přírodě. Unie chápe, že optimální fungování moderně koncipovaného odvětví myslivosti nebude dlouhodobě možné bez odborně zdatných, celoživotně vzdělávaných, obětavých a pracovitých myslivců, kteří vykonávají v přírodě široké spektrum nezastupitelných a celospolečensky žádoucích činností. Takovému rozvoji naší tradiční myslivosti chtějí členové unie napomáhat a udělají vše proto, aby se moderní reforma odvětví myslivosti v ČR prosadila co nejrychleji.