Nainstalujte si prosím Flash Player.

Myslivecká Unie ČR

Ustavení této platformy má skutečně nejen velký historický význam, ale i význam pro budoucí zdravý vývoj celého odvětví myslivosti. Přelomový historický význam proto, že se poprvé v historii vytváří společná platforma subjektů zainteresovaných v odvětví myslivosti, na níž mohou členové společně diskutovat a společně řešit kritické problémy odvětví.
11.02 2010 | Členství v AMP ČR ..více »

Shromáždění myslivců v ČR II

Shromáždění se uskutečnilo v sobotu 26. září 2009 v 10.00 hodin v sále JUPITER CLUBU, s.r.o. ve Velkém Meziříčí, přímý přenos z jednání se uskutečnil a v současné době jsme připravili záznam první části jednání.
11.02 2010 | Shromáždění myslivců ..více »

Literatura a myslivost

Doporučujeme publikace "Nepůvodní druhy zvěřě u nás" vydal ČSOP s podporou MŽP ČR, nebo "Jezevec lesní", nakl. Venator Praha, vydáno v roce 2000 ve spolupráci MZe ČR, v roce 2007 byla publikována kniha "Vodní ptactvo okolo světa" která přináší jeden z nejhlubších pohledů na témata spojená s vodním ptactvem a jejich globálními migračními cestami.
11.02 2010 | Literatura a myslivost ..více »

Nelegální lov

Pracovní jednání na téma "SYSTEMATICKÉ ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKY NELEGÁLNÍHO LOVU" Pracovní jednání se uskutečnílo v pátek 15. ledna 2010 v 10.00 hodin
11.02 2010 | aktuality ..více »

Asociace profesionálních myslivců České republiky

 APM ČR již od svého založení systematicky pracuje na přípravě moderní reformy celého odvětví myslivosti, na zkvalitnění všech oborů myslivosti a na zlepšení obrazu myslivosti u veřejnosti. Na základě dosažených výsledků a dlouhé řady aktivit je možno konstatovat, že Asociace profesionálních myslivců ČR je jednou z nejaktivnějších mysliveckých organizací v ČR po roce 1989. APM ČR je svébytnou samostatnou mysliveckou organizací v ČR, která sdružuje myslivce, kteří vykonávají myslivost jako své povolání nebo na vysoké odborné úrovni.  V roce 2015 oslaví už 20. výročí svého vzniku.

  APM ČR byla založena v roce 1995 skupinou profesionálních myslivců pod vedením ing. Libora Řeháka, který byl (až do roku 2009) i jejím prvním presidentem. Ustavení této organizace bylo reakcí na zhoršující se situaci v myslivosti a klesající prestiž tohoto odvětví. Organizace se od počátku profilovala jako profesní občanské sdružení pro občany ČR s nejvyšším mysliveckým vzděláním, kteří vykonávají myslivost jako své povolání. Později se organizace otevřela a stala se platformou pro všechny odborníky (nečleny), kteří se chtějí podílet na realizaci stěžejních úkolů v odvětví myslivosti (např., koncepce myslivosti, státní myslivecká politika, myslivecká legislativa aj.).

   APM ČR vzhledem k náročnému stylu činnosti zaměřenému na řešení strategických úkolů v myslivosti si nekladla za cíl být masovou organizací; menší počet členů slouží k vytvoření výkonného týmu specialistů ze všech oborů myslivosti. Proto vždy usilovala o to, aby byla členská základna rovnoměrně složena z odborníků ze všech oborů tohoto odvětví (např., z výzkumu, školství, státní správy, dále profesionální funkcionáři, lesníci, zemědělci, veterinární lékaři, oborníci, bažantníci, kynologové, soudní znalci v myslivosti, podnikatelé v myslivosti aj.).

  APM ČR již od svého založení systematicky pracuje na přípravě reformy odvětví myslivosti, na zkvalitnění všech oborů myslivosti a na zlepšení obrazu myslivosti u veřejnosti. President Řehák vypracoval veškeré materiály, jejichž prostřednictvím APM ČR prosazovala zahájení reformy myslivosti, kterou krizí zmítané odvětví potřebuje. V souladu s těmito úkoly reformy iniciovala APM ČR ustavení Unie mysliveckých organizací ČR (UMO ČR), která sdružila v rámci svobodné platformy všechny menší myslivecké organizace. Později se UMO ČR transformovala na Unii subjektů zainteresovaných v myslivosti - Mysliveckou unii ČR, v níž se staly členy i dvě zemědělské organizace AK ČR a ASZ ČR. APM ČR (ing. Řehák) vypracovala pro potřeby Myslivecké unie ČR „Deklaraci o myslivosti v ČR", což byl první ucelený materiál po roce 1989 nastiňující proces reformy myslivosti v ČR.  APM ČR v roce 2000/01 bojovala proti špatnému návrhu zákona o myslivosti; v následujících letech se ukázalo, že tyto připomínky byly plně na místě. APM ČR požaduje od roku 2006 vytvoření „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR", jako základní podklad pro reformu myslivosti. APM ČR (P. Kříž) navrhla a prosadila vydání první emise známek „Myslivcův rok" s čistě mysliveckou tematikou. Od roku 2009 je prezidentem APM ČR pan Pavel Kříž (bývalý prezident ing. Řehák nastoupil do funkce ředitele Odboru myslivosti na MZe v Praze).

   APM ČR od svého založení upozorňuje na prohlubující se krizi v odvětví myslivosti v ČR. Proto už roky prosazuje širokou demokratickou odbornou diskuzi na téma reformy odvětví myslivosti v ČR; tzn. změnu stávající zastaralé a už nedostatečně odborné myslivosti na moderně koncipovaný a komplexně pojatý „myslivecký management přírody". APM ČR v rámci Myslivecké unie ČR prosadila zahájení prací na vytvoření moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR", která bude odborným i ideovým základem pro budoucí tvorbu moderní myslivecké legislativy.

   Základním strategickým cílem činnosti Asociace profesionálních myslivců ČR je vytvoření samostatného, plně konkurenceschopného, efektivně fungujícího a přírodě blízkého odvětví myslivosti, v němž budou myslivecké činnosti vykonávat odborně zdatní a přírodu milující myslivci. 

Odborná činnost APM ČR:

 • Pořádala, spolupořádala nebo se podílela na realizaci významných odborných mysliveckých konferencí smezinárodní účastí - např. konference „Jelení zvěř 95" ve Žďáře nad S.; „Srnčí zvěř 96" vLitoměřicích, „Zaječí zvěř 97" na Orlíku, „Ondatra 96" vDobříši, „Rys ostrovid 98" ve Žďáře nad S. „Ochrana litorálních ekosystémů 99" ve Žďáře nad S. a další.
 • Aktivně se podílela na vzdělávání studentů i na realizaci odborných akcí na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity vPraze; např. seminář „ O aktuální problematice myslivecké kynologie 2005"; spolupracovala i na tvorbě prvního samostatného mysliveckého studijního oboru „Provoz a řízení myslivosti" na FLE ČZU vPraze.
 • Zúčastňovala se činnosti v „Myslivecké radě ministra zemědělství ČR," kde její zástupce patřil knejaktivnějším členům.
 • Spolupodílela se na vydávání řady odborných publikací a dalších odborných materiálů.
 • Na regionální úrovni (např., Liberecká oblastní organizace) se členové APM ČR podíleli na celé řadě významných mysliveckých akcí.
 • Členové APM ČR byli či jsou členy významných organizací a odborných rad; členové mají bohatou publikační činnost a aktivně pracují vredakčních radách i redakcích uznávaných mysliveckých odborných zpravodajů či časopisů.

Koordinační a propagační činnost

 • V roce 1998 APM ČR navrhovala na společném jednání mysliveckých a rybářských subjektů založení „Unie mysliveckých a rybářských subjektů - UMRS", která by byla schopna prosazovat zájmy svých členů a byla dostatečně rasantním partnerem pro jednání se státními orgány.
 • V Dobříši se vsrpnu 1999 zjejí iniciativy konalo první oficiální jednání všech hlavních mysliveckých organizací ČR a bylo dosaženo dohody o pokračování společných jednání a možnostech koordinace postupu při prosazování základních potřeb odvětví myslivosti.
 • V polovině 90. let 20. století iniciovala vznik „Mediální rady mysliveckých, rybářských, včelařských, chovatelských a zahrádkářských organizací vČR" (tzn., organizací sdružujících bezmála 1 milion občanů ČR), která by koordinovala jejich společný postup vůči médiím.
 • Vyvíjí činnost i na úseku propagace myslivosti např., na návrh APM ČR a za její odborné pomoci byla vroce 2000 (jako první na světě) vydána emise 4 poštovních známek sčistě mysliveckou tématiku - pod názvem „Myslivcův rok;" ve které byla poprvé na světě umělecky zachycena skutečná myslivecká činnost v honitbě během jednotlivých ročních období.
 • Ve Žďáře nad Sázavou vr. 2001 organizovala shromáždění myslivců vsouvislosti shnutím Obroda myslivosti
 • Iniciovala vroce 2007 vznik „Unie mysliveckých organizací ČR", která měla být volnou platformou pro spolupráci všech mysliveckých organizací, koordinaci společných činností a vzájemnou pomoc při řešení naléhavých problémů současné myslivosti.
 • V rámci Unie mysliveckých organizací ČR spolupořádala ve Velkém Meziříčí vroce 2009 dvě „Shromáždění myslivců ČR"; kde byla přijata „Deklarace myslivosti ČR" a vyhlášena „Petiční akce na podporu myslivosti."
 • V roce 2009 připravila posléze realizovaný návrh na ustaveni „Unie subjektů zainteresovaných vmyslivosti - Myslivecké unie ČR"; jako společnou platformu vlastnických, zemědělských, lesnických a mysliveckých organizací, kde by se společně řešily strategické problémy vodvětví myslivosti.
 • Spolupracuje s „Nezávislým mysliveckým informačním systémem" /M.I.S./ (šéfredaktor P. Horák), který přináší myslivcům i nemyslivcům zcelé ČR veškeré objektivní a nezkreslené informace o aktuálním dění vnaší myslivosti.

Hlavní priority činnosti (dlouhodobý plán APM ČR)

 • Vytvoření „Koncepce dlouhodobého vývoje odvětví myslivosti vČR".
 • Vytvoření a prosazení „Komplexní moderní reformy odvětví myslivosti vČR".
 • Prosazení nového systému myslivosti - „Mysliveckého managementu přírody" (autor Řehák).
 • Prosazení moderní a odborně fundované „Státní myslivecké politiky ČR".
 • Vytvoření a prosazení nové a efektivně fungující myslivecké legislativy vČR.
 • Prosazení reformy myslivecké vědy a výzkumu.
 • Prosazení modernizace a rozšíření systému mysliveckého školství a vzdělávání.